Artistleriñ degishmeleri!

Salam agzalar! Men size Türkmen halkymyzyñ belli artistleriniñ durmush degishmelerini ýetirmegi makul bildim. Awtory Agamyrat Amanmyradow diñläñ:

Terjimeçi
Sary Garyýew(gandym aga bolmaly) bilen Shükür Kulyýew Moskwa kino düshmäge barypmyshlar. Ajyganlarynda Moskwañ bir naharhanasyna giripdirler. Hyzmat edýän gyz gelip, näme i...

Dowamy »

1334 11
Köneler, 8 years ago


Aýdymlaryñ döreýshi!

Salam azalar! Her aýdymyñam öz döreýish taryhy barmyka diýän mena. Shu taýda meni bir aýdym özüne çekdi, bu aýdymy belli aýdymçylarymyz Atabaý Çarygulyýew, Akysh Saparow, Suhan dagy hem aýdýar.
Aýdymyñ ady Ýaman ykbal, shu aýdymyñ taryhy hakynda bir tanshym sheýle gürrüñ berdi: "oglan bilen gyz söýshüp durmush gurýarlar, oglan gyz bilen bir...

Dowamy »

2075 25
Köneler, 8 years ago


Gowy goshgy!

Agzalar salam! Shu goshgy gowy goshgy eken, siz bilen paýlashaýyn diýdim. Awtory welin näbelli, goý bulam talypcoma ýadygärlik galsyn! Muny aýdyma goshsañ hasam showly çykar, diñläñ!


Bir ýarym bar bagdatly,
Sözi shekerden datly,
Gözlerniñ ýesiridir
Müñ pyýada, müñ atly.

Zülpi uzyn, ýüze deg...

Dowamy »

2150 35
Köneler, 9 years ago