Super-0 hökmany müşderi tölegli nyrh meýilnamasy. Her günki müşderi tölegi 20 teňňe, birikdirilmegi mugt. Hasaba goýmaly ilkinji töleg 5 manat. Super-0 nyrh meýilnamasynda hemme giriş jaňlar mugt. Ulgamyň içindäki ilkinji minudyň bahasy 14 teňňe. Üznüksiz gepleşigiň ikinji minudyndan başlap töleg alynmaýar. Ýerli jaňlaryň we Altyn Asyr öýjükli operatora çykyş jaňlaryň bahasy 14 teňňe. Şu nyrh meýilnamasy başga öýjükli operatorlar hyzmatyna birikdirilip bolýar. Müşderi tölegi 10 teňňe. Şu hyzmaty bilen Altyn Asyr öýjükli operatora çykyş jaňynyň 1 minudy 7 teňňeden gürleşip bilersiňiz. Başga öýjükli operatorlar hyzmatyna birikdirilmek üçin, telefonyňyzdan aýlaň: 123#2#jaň knopkasy. Şäherara gepleşigiň 1 minudy 20 teňňe. Halkara jaňynyň bahasy jaň eden ugra bagly bolar. Ulgamyň içindäki çykýan SMS-iň bahasy 10 teňňe. Beýleki operatorlara çykýan SMS-iň bahasy 15 teňňe. Ähli ugurlara ugradylýan MMS-iň bahasy 20 teňňe. Bir megabaýt JPRS trafigiň bahasy 20 teňňe. Ähli bahalar goşulan baha salgytly görkezilen. Reklama na MTS

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir