Gorsuniz yaly, duyn agshamky Fyodoryn in sonky sport yaryshyna shayat bolanynyz gaty kandir. Dogrusy, yanam gaytalap gorkezdiler bu yaryshy. Kopler bu oyny "Spartakdaky yaly gladiatorlaryn urushdyrylyshyna" menzetse, koplerem yonekey "sport" gornushi oyun hokmunde syn edyar. Aytjak bolyanym, Fyodoryn shu gezek in sonky sport soweshi boldy. Tamamlanysham showly boldy. Ringdeka, Ruslaryn prezidenti Putinam baryp Fyodory gutlap gaytdy. MIX Faýt M1 sport ýaryshynda indiki imperator kim bolarka, kim name netije çykaryar indiki yaryshlara

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir