Talypcomda bir aýýar, Heleý ýaly bir şerraý. Görene kesek atýar Tapylanok şärik taý. Gaýra duzyr aýaly, Seýle köpbilmiş ýaly, Bar aladasy onuň Mozgi oýnamak hyýaly. Gozgamasa biriniň, Nebir gözel nerwisin, Ýatyp bilenok şol gün, Allam özi gorasyn. Aýdan gepiňi yzlar, Bokundan şänik gözlär, Hak söziň nähak diýip Mojuk gepleri guzlar. Il günem ony duzlar, Gaýtam üstiňe dazlar, Düşneňok sen diýip Syrtyny açyp bozlar. Känow sen yaljak geni, Bu gün görmel däl seni, Sylanşygňy biljek bol Hemme zadyň bar çeni. Gyzdyrjak bolma gany, Ýazaryn dikip göni, Kim bolaý bildireňok Isle ýyrtaý götiňi. Maslahatym alsaň al, Almasaň dikbaşşak al, Biraz adam boljak bol Kellä az kem akyl sal. Duşaýma birden eger, Ýekegöz gara döwe. Peýda bermez soň, Gözýaşyň gara göze. Gysjak bol sen syrtyňy, Sypyrarlar şortyňy, Kelläňi oçko dykyp Çykararlar çortyňy... Shajy senbir heleými, Erkek däl sen, ýa geými. Oglan sen meňzäňok, Geýseňde ol geýimi. Gowja işlet kädiňi, Taşla nejis käriňi, Ýok etmeli saýtdan Sen samsygyň körini.. Adyňa dakma Shajy, Dak adyňa gyz bajy, Heleý ýaly şerraý sen Boýnuňada at gyňajy. Hyhkkk tfuuuu sen ýalyň ýüzine... Ejä dil ýetirseň, artygrak söz eşdersiň ýene..

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir