Kafede.

Kafede dostum bilen,
Bir çüýshäni boshatdyk.
Gowurlan bagyr bilen,
Ishdämizi hosh etdik.

Aýtjak bolýan zadym,
Entek irräk, añyrda.
Esasy bashlangyjy,
Arak bilen bagyrda.

Kelleleri düzledik,
Keýplermizi sazladyk,
Dillerimiz dür saçyp
Köp kishileri duzladyk.<...

Dowamy »

1279 24
Köneler, 7 years ago


Smaýlikler

Salam Talypdomdashlar Eger siz yazgylarynyzda smayliklerem ulanmagy isleyan bolsanynyz, onda size birazajygam bolsa derdinizize yarar yaly smaylikleri getirdim. Siz bu smaylikleri ulanmak uçin name etmeli, bu smaylikleri telefondaky opera mini ulanyanlar uçin goymak gaty ansat. Siz shu temany operanyzdaky saklanan sahypalar orsça zametki diyen sah...

Dowamy »

2467 96
Köneler, 7 years ago


Ýatkeshligi nädip ösdürmeli..

Köpler ýatkeshligin syry nämedeka diýen soragy orta atýarlar. Kopler bolsa ona adamlaryn birentegine artykmaç berlen tebigy duygudyr diyen pikiri one suryarler. Yok bu beyle dal, elbetde tebigy doran zehinlilerem tapylyar, emma zehinli, yatkesh adamlaryn aglaba 90% oz yatkeshligini eyyam çagalykdan kamilleshdiryar. "Beh, eyyam çagaka bu pikir nadip...

Dowamy »

2367 17
Köneler, 7 years ago


Öz prognozyñyzy goýup bilersiñiz.

Salam talypdomdashlar Bilshiñiz ýaly bu gün sabyrsyzlyk bilen garashylýän oýunlañ biri bolan ýewropa futbol çempioanaty ýetip geldi. Haýsy ýurduñ komandasy kubogy asmana götererkä.. Elbetde, futbola janköýerlik edýänler ashakda öz prognozlaryny ýazyp bilerler. Ine meñ prognozym:

a toparça: Polsha, Gresiýa, Russiýa, Çehiýa.
B...

Dowamy »

1248 18
Köneler, 7 years ago


El telefonlarda opera mini ulanýanlara çalaja kömek.

Salam Talypcomçylar! Men shu gün size el telefonlarda opera mini-lerde nädip bellik depderçesini orsça operalarda bolsa zakladkalary nähili ulanyshyny düshündirmekçi. Elbetde, internetiñ ösmegi netijesinde täze gelýänlerem az däl, olaram öñünden öwrenip gelenok, kem-kem özleri gelip özleshdirýärler. Indi men size türkmen opera mini-leriñ 6-lyk wers...

Dowamy »

1295 14
Köneler, 7 years ago


Degişme ýazalyñmy, geliñ onda bärik :-)

Ulurak ýashlaryndaky bir gartashanrak ýashuly adam, öz köneje jigulisi bilen gijara shäheriñ içinde kireý edip ýören eken. Ine onsoñ ýañky mashynny sürüp barýarka, ýolda ony bir daýaw ýolagçy pyýada saklaýarda, ýashulyñ mashynna münýär. Ýashuly ol ýolagçydan nira sürmelidigini soraýar. Ýañky daýaw pyýada bolsa goltugyndan pistolýetini çykaryp, ýash...

Dowamy »

1697 29
Köneler, 7 years ago


Aýaly 1 hepdeläp çaga dogrulýan öýde bolanda adamsynyň iberen salam haty.

Gezip ýörkäm öýmüzde bilmändirin gadyryň.
Indi seniň gadyryň bilsem gerek ölýänçäm.
Tabak bilen saçagyň, çäýnek bilen kitiriň,
Arasynda selpildäp, janym çykdy, Sonam jan.

Çagajyklaň ugrunda janserek men, janserek.
Bir elimde aşly jam, bir elimde boşan jam…
“Aýalymy öldüren ownuk iş bolsa gerek!”

Dowamy »

1417 8
Köneler, 8 years ago


Namys

Aý, mena kopiýa etjegem dälle doganlar. Çalajadam bolsa goshga düshünýän adam bar bolsa, shu goshgyny okan gözüne ýash iner. Mañaha uly täsir etdi, sizedem ýetirmegi makul bildim. Okañ doganlar..

Dowamy »

1345 7
Köneler, 8 years ago


9 may yenish gunidir!

9-njy may bayramynyz gutly bolsun, ahli Turkmen ilim! Bu gun halkara Yenish guni! Biz uçin, Watan uçin janyny beren gerçeklere hormat goymak hemmamizin borjumyzdyr!

Dowamy »

1474 11
Köneler, 8 years ago


Gara Seýitliýew.

Adam we alada.

Güýz ýapragy kimin saralyp-solup,
Ol örän köp ýatdy keselbent bolup.
Sen ony ölýänçä bir soramadyň,
Oň bolsa hemişe dilinde adyň.
Hemmelerden artyk saňa garaşdy,
Kim barsa ýanyna seni soraşdy.
Bir gün däl, bir ýyl däl, uzak garaşdy...
Emma sen bäş minut wagt tapmadyň,

Dowamy »

4969 23
Köneler, 8 years ago


Opera mini 4.2 mod handler

Salam Talypdashlar! Hemmeler amanmy, ishläp, okap ýörsüñizmi sag aman! Türkmenistanda gprs.tmcell-de ishleýän opera mini tapdym. Ýöne opera mini 4.2-lik, nämede bolsa ýokdan gowy. Ishleýshi oñat. Muny indermek üçin ine shu linke opera mini 4.2 mod handlere bassañyz bolany. Ertir.com-dak Oglan agzamyza köp sag bolsun aýdýan. Shonuñ goýan operasy.

Dowamy »

1698 10
Köneler, 8 years ago


Çat, wsem shast!

Gelin gybat edelinle, kimde nahili sorag bar. Aydyp oturyn yoldashlar. Mugt maslahata bizden, puluma yok berer yaly :-) hany gelin uyshelinlan :-)

Dowamy »

1652 97
Köneler, 8 years ago


Ýaşlyk dramasy

Gaññalyñ oýunda Tejende galdy,
Meniñ ýigit wagtym, seniñ gyz wagtyñ.
Okgeçmez ýylgynlañ içinde galdy,
Meniñ ýigit wagtym, seniñ gyz wagtyñ.

Bir ýandan urushdy, bir ýandan hasrat,
Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat.
Shol ýowuz ýyllara gelipdi gabat,
Meniñ ýigit wagtym, seniñ gyz wagtyñ.
...

Dowamy »

4335 10
Köneler, 8 years ago


Mail.ru tanyshlyk!

Geliñ her kim shu ýere öz mail adresini goýsun! Dostlugymyz mundan beterem berkäp, jebislesher ýaly! Ine meñki:

warsaky@mail.ru

dostluk ugradyp bilersiñiz! Tanshyp dostlashmak gowy zat! Galanam siziñ bilen!

Dowamy »

3454 44
Köneler, 8 years ago


Nedir şa

Nedir şa(1688-1747)

XVIII asyrda Eýranda şalyk süren Nedir 1688-nji ýylda dünýä inýär. Ol gelip çykyşy boýunça türkmenleriň awşar taýpasynyň garakly tiresindendir. Nediriň ýaşlygy Abywert - Deregez (häzirki Kaka etrabynyň territoriýasyndaky serhet ýakasy) etraplarynda geçýär. 1711-nji ýylda kakasy Ymamguly han ýogalandan soň, Nedir k...

Dowamy »

1069 7
Köneler, 8 years ago


Has uzaga gidip bilýär

Soňky ýyllarda iki dürli energiýa
serişdesinden peýdalanýan iki sa­
ny hereketlendirijisi bolan awtou­
laglar satuwa çykarylyp başlandy.
Mundan başga-da elektroulaglar
hem uly şäherleriň birnäçesinde
peýda boldy.
“Pininfarina” şereketi hem alter­
natiw energiýa bilen hereket ed­
ýän gi...

Dowamy »

860 4
Köneler, 8 years ago


Näbelli esgere

Esger ýatyr gara ýeriñ astynda,
Bu dünýäniñ eshretinden bihabar.
Mazaryñ üstünden geçdi köp ýyllar,
Gyshu-tomus, gül gunçaly nowbahar.

Seni bu dünýä inderen ene,
Urush üçin ýetirdimi bu güne.
Ýok, ýok, beýle ene hiç haçan,
Döremänden, döremezem ýene.

Onda nämüçin beýle, bir now...

Dowamy »

1182 23
Köneler, 8 years ago


Degishme

Ependi bir gün Ataköpeklere myhmançylyga barypdyr. Ataköpegem ýaman gysganç diýä. Ependiñ öñüne nahar-çaýy hiç goýar ýerde goýmandyr. Myhmanam: "hä indi saçak ýazylar, hä nahar-çaý äberiler" tamakinçiligi bilen gapa göz dikip oturan. Ataköpegem ahyry bir sagat geçensoñ, Ependiñ öñüne bir çäýnek çaý bilen süýjüli pampazalary goýup, sypaýyçylyk eden...

Dowamy »

1514 24
Köneler, 8 years ago


8-nji mart baýramyñyz gutly bolsun uýa-doganlar!

Salam gelin-gyzlar, gelnejeler, dogan-uýalar, mähriban eneler! Siziñ ýetip gelen 8-nji mart aýal-gyzlaryñ baýramy bilen gyzgyn gutlaýaryn! Goý siziñ janyñyz sag, görjegiñiz mydam gowluk bolsun, güler ýüzüñiz solmasyn eziz uýa-doganlar! Ömrüñiz mydam açylan güle meñzesin!

Talypcomuñ adyndan gutlaýan gyzlar sizi,
Ejeler, gelneje...

Dowamy »

1323 8
Köneler, 8 years ago


Ýenede söýgi hakda...


On sekiz ýaşym

Ýüregiň böküp dur, dünýä sygaňok,
Sähel zada gülen on sekiz ýaşym.
Uly dünýä bir garaýşa degenok,
Wah, özgesi ýalan on sekiz ýaşym.

Duýmandyryn neneň niçik geçeniň,
Bu toýlarda tans oýnap, serden geçenim.
Şol gözeliň gözlerine gaçanym,
Girdaba gark bolan...

Dowamy »

1518 7
Köneler, 8 years ago


Ýyrşaryň!

Atlynyň öz atyndan ýykylanyny gören ötegçi:
-Be, sen gaty ýykylypdyňda. Heý beýlede bir ýykylmak bolarmy? - diýipdir.
Şonda atdan ýykylan:
-Bolmanda-da men atdan ýykylamsoň ýer bilen gögüň arasynda asyl-asyl bolup bilmerinä - diýipdir.-Sen meni nämüçin çüýlediň?- diýip, tagta çüýden...

Dowamy »

1854 11
Köneler, 8 years ago


Gyzlara

Wasp etmäge mejbur etdi dillerim,
Derdime derman bolup, ýaran näzleriň.
Ýigit baryn perwaz edip ugruňda,
Messan basyp, assa ýörän uzlaryň.

Saçlaryň owsunlar, ylla mar ýaly,
Sende üýtgeşik jady bar ýaly.
Alkymyň misli akja gar ýaly,
Mährine bendi eden, şirin sözleriň.

Her göremd...

Dowamy »

1101 5
Köneler, 8 years ago


Durdy kör (Nuryşkaň anekdotlaryndan)

Durdy aga oglanka obañ traktyr byrgadasynyñ çaýyny gaýnadýar eken. Ýarawsyzrak eken, bir gözi plasmas, beýleki gözem shampan çüýshe. Birtopar traktyrys, bularam göknar içýar diýä, üýshüp ýer tekizliýämish 10-20 sany traktyrys. Üüüýshürip ullakan tañkalary hatara goýup, häzirki zaman ýaly gaz-tok ýok. Sygyr tezek, salýarka, gemre, jagrama bilen diñe...

Dowamy »

1132 4
Köneler, 8 years ago


Adminlere haýyshym bardy!

Salam Talypdashlar, armañda! Okaýanlar okuwlarynda, ishleýänlerem ishlerinde üstünlik diläp, menä esasy gürrüñe bashlaberjek onda!

Menden shu Talyplarcomy döreden adminlere, dizaýnerlerine bir haýyshym barda, nämüçin biziñ ýazýan ýazgylarymyz birsydyrgyn gidýärka?! Harplaryñ bashky ýada köp ýerinde bash (uly) harplar bilen ýazgy ýazy...

Dowamy »

1227 24
Köneler, 8 years ago


Kim nahili duhi sepinyar?!

Aranyzda duhilere uns beryaniniz barmy, mena gundelik ishe yada bir yere ugramda ustume çalaja sepinaymam bar. Yone olar yaly kukedibem sepemok, ozume bildirer yaly bolsa bolyar, bolmasa kate gapdalyndaka yaramayar, sebabi ys guyçli bolsa adama erbet tasir edyar, oz-ozunem bashyny aylayar. Men esasanam yenil ysly duhileri sepinmegi halayan, agyr ys...

Dowamy »

1656 19
Köneler, 8 years ago