Salam talypdomdaşlar! Maňa siziň ýekeje kömegiňiz gerekdi?! Opera mini 6 wersiýasy TMCELL-da esli gün bäri işlänok, asla operalaň wersiýa bölümleriniň birem işlänok. TMCELL-da işleýän opera mini 6 bilýäniňiz ýokmy agalar?! Öňler Parahathcylyk agzamyzyň operalary hezil beräýýärdi bize, indi ol opera hem işlemeýär.. Jar formatda, s40 nokialara degişli opera mini bar bolsa linkini goýsaňyzlaň, haýyşym! Parahatchylyk agzamyza köp minnetdar, öňki eden kömeklerine! Ilýuş, (IW) operaň bar bolsa linkini goýsana, haýyş dost! Men MTS-dan girýän bu wagt, olam azajyk gymmadrak, TMCELL-iň 3G internetindenem operadan girip bolanok, operalar işlänok..

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir