Eger...

Eger Googleni türkmenler açan bolanda, Google girmek üçin: Ýaşaýan ýeriňden sprawka,okaýan we işleýän ýeriňden sprawka,3×4 ölçegli suratdan 2 sanysy,woýenny bilet,bihaýa saýtlara girmezlik üçin dil hat,okaýan ýa-da okan mekdebiňden häsiýetnama,pasportyň kopiýasy,telefon nomeriň,öý salgyň we 3 sany şaýadyň goly gerek bolardy.

Dowamy »

295 5
Täzelikler, 2 months ago


Sorag

Bir talyp egzamin tapşyrmaga mugallymyň ýanyna barypdyr.
Talyp:
-Mugallym,bugun egzamini başgaçarak geçireli!Bugun siz maňa däl,men size sorag bereýin.Eger,tapyp bilmeseňiz siz maňa 5 baha goýuň!
Mugallym:
-Bolýar,hany beriň!
-Eşidiň,durmuşda näme zat kanun tarapyndan dogry ýöne,logiki tarapdan ýalňyş?Näme zat l...

Dowamy »

605 23
Täzelikler, 2 months ago


.......

SSSR döwründe ýazylan kitaplaryň hemmesinde diýen ýaly işan-mollalar gaty uly tankyda alynýar.Aslynda,işan-mollalar kitaplarda ýazylan ýaly gaty erbet däldiler.Tersine,olaryň arasynda haty-sowady güýçli mollalar köp bolupdyr.Sowetler halkyň içine ateistik düzgüni berkitmäge synanyşýarlar.Bu düzgüne amala aşyrmakda iň uly gaşydaş işan-mollalardy.Sow...

Dowamy »

293 5
Täzelikler, 2 months ago


Muňa näme diýjek?

Günorta Koreýanyň saglygy saklaýyş edaralary ýurtda koranawirusyň täze görnüşi "Mu" ştamynyň ýaýrandygyny anykladylar.Täze Mu wariýanty "immunitetden gaçyş" häsiýetine eýe bolup,oňa garşy häzirki waksinalaryň hiç biri peýda etmeýär.

Dowamy »

426 16
Täzelikler, 3 months ago


Zombiler.

Zombiler baradaky kinofilimleriň tas hemmesinde diýen ýaly,gahrymanlar zombileri düýbünden ýeňip bilmeýärler.Soňlugy bilen gahrymanlaryň özleri hem zombilere öwrülüp gidýär.
Zombi zäherlenen adam,özi bilen birlikde onuň aňy hem zäherlenýär.Ol sagdyn adamlara topulup olary dişleýär.Dişlenen adamlaram zombilere öwrülýär.Zombiler ysgynsyz,ha...

Dowamy »

200 2
Täzelikler, 3 months ago


.......

"Dünýäde hiç bir zady gaýgy-alada etmeli däl"-diýip,ýazan adamlaryň özleri hem gaýgy-aladadan ölüp giden bolsalar gerek.Adam ýaşap gezse hiç bir zady gaýgy-alada etmezden ýaşamagyň hiç alajy ýok eken.Ýaş wagtyň bu onçakly duýulmaýar,ýaşyň ýokary çykdygy saýyn alada edýän zatlaryňam artyberýär.Ýaşamak üçin iýmeli-içmeli,geýmeli.Ol zatlary amala aşyr...

Dowamy »

227 2
Täzelikler, 3 months ago


.......

Mümkünçilik bir deňiz bolsa,şol deňziň içine biziň halky batyryp goýsalarda hiç bir üýtgeşme bolmaýar.Sebäbi,biziň halkyn düşünjesi gaty pes.

Özümizi Afrikanyň jeňňeliginde ýaşaýan ösüşden yza galan bir taýpa bilen deňeşdirip göreliň.Ösen ýurtlar bilen deňeşdirende bizem şol taýpa ýaly.

Olimpiýada-da orun almagy ýa-da...

Dowamy »

610 80
Täzelikler, 3 months ago


Hakyky matriarhat durmuş nähili bolýar?

Gülläp ösýän feminizim döwründe biziň dünýämizde aýallar ejiz pozisiýany saklamaklaryny dowam etdirýärler.Erkekler agyr zähmet bilen meşgullanýarlar.Mundan başga-da döwlet ýolbaşçy wezipelerini hem esasan erkekler öz elinde saklaýarlar.

Emma, Hytaýyň "Maso" taýpasynda hemme zat düýbünden başga.Ol taýpada ýaşaýan erkekler,olaryň jem...

Dowamy »

336 6
Täzelikler, 3 months ago


11-lil.Jon Kennedi.

Jon Kennedi 22.11.1963-nji ýylda atyp öldürülýär.

Jon Kennedini atyp öldürmekde güman edilýän Osvald 5-6 sekuntda oña 3 ok atypdyr diýilýär.

Osvald öz günäsini boýun almaýar.2 günden soň ony başga türmä geçirmekçi bolýarlar.Onuň türmä geçirilişi "prýamoý efir" arkaly görkezilýän wagtda köpçüligiň içinden gijeki klub...

Dowamy »

425 6
Täzelikler, 3 months ago


Baýdaklar.

"Astronawtlar aýa aýak basanlarynda ol ýere Ameikaň baýdagyny däl,bütün adamzady aňladýan,başga bir baýdagy dikmelidi"-diýlen pikirler peýda bolýar.Bütün adamzady aňladyp biljek baýdaklar döredilýärem.Belki,geljekde adamzat Marsa aýak bassa,şu görnüşli baýdaklar dikiler.Baýdaklaryň nämä meňzeýänligini suratlarda tomaşa edip bilersiňiz!

Dowamy »

344 7
Täzelikler, 3 months ago


Gelejege syýahat eden adam...

Iñ meşhur wagt syýahatçysy ABŞ-yň harby deňiz güýçleriniň ätiýaçlykdaky ofiseri Alfred Bilek.Onuň ýene bir ady Edvard Kameron.Alftred iki wagt aralygyna syýahat etmek üçin tejribelere gatnaşýar.Ol 1943-nji ýyl "Filadelfiýa eksprementi" we 1949-njy ýylda "Montok" eksprementlerine gatnaşýar.

Harby edaralar Bilegiň aýdýan maglumatlar...

Dowamy »

443 20
Täzelikler, 3 months ago


Mas Oýama.

Masatatsu Oýama 1923-nji ýylyň 27-nji iýulynda Günorta Koreýada dünýa inýär.Ol Ştokan we Goju-rýu karatesiniň ussady bolup,daga gidip ýekelikde söweş sungatyny ele alýar.Onuň maşyklary gaty agyr bolup,ýumrugy bilen daşy ikä bölmek,agajy döwmek,doňan derýada suwa düşmek ýaly maşklardan ybaratdy.

Adamlaryň arasyna gaýdyp geleninden s...

Dowamy »

272 4
Täzelikler, 3 months ago


.......

Ilon Maska kim nähili garaýar bilmedim emma,men öz şahsy pikrimi aýtamaly bolsam,Ilon Mask dünýäni dolandyrýan adamlaryň golastyndaky işgäri.Olaryň tur-otur,kersen getir-çaý gaýnadýançysy(Göçme manyda).
Telewidiniýe arkaly onuň raketalarynyň ýere gaçýanlygy hakynda eşidipdim.Ýalňyşmasam 2-3 gezek boldy şol ýagdaý.Näme,Ilon Mask fizikadan b...

Dowamy »

359 12
Täzelikler, 3 months ago


Müsürde tapylan teňňe.

Müsürde öýi gaýta bejergi eden wagtlarynda,gadymy teňňeler talypýar.Ol teňňelerde täsin suratlaryň barlygy anyklanýar.Bir teňňede başga planetalynyň kellesini we eginlerini ýatladýan şekil tapylýar.

Teňňäniň sag (siz tarapdan çep) tarapyndaky ýazuwlaryň depesinde 11-lik sanyna meňzeş belginiň barlygy meni geň galdyrdy.

Dowamy »

493 19
Täzelikler, 3 months ago


Rotshildler maşgalasy.

Rotshildler dünýäniň iň baý maşgalalarynyň biri hasaplanýar.Resmi maglumatlara görä,bu maşgalanyň baýlygy 350 milliard dollardan ybarat.Başga bir maglumatlarda bolsa,olaryň baýlygy 2,5 trilliondandan artyk diýilýär.

Bary-ýogy 50 ýyl içinde ýewreý emigrantlar abraýly lord we baronlara öwrülip,hat-da bütün dünýäni öz ellerine almakl...

Dowamy »

361 8
Täzelikler, 3 months ago


Stounxendj

Stounxendj gadymy arhitekturanyň iň möhüm ýadygärlikleriniň biri hasaplanýar.Käbirleri ony "asterelogik kalendar" diýse,beýlekiler ony "duridleriň güýç mekany" diýip hasap edýärler.Gidler on müňläp turistlere onuň daşlarynyň taryhy,näçe asyrlykdygyny aýdyp berýärler.Emma,näme üçindir Stounxendj 1958-nji ýylda uly rekonstruksiýa duçar bolanlygy bara...

Dowamy »

529 77
Täzelikler, 3 months ago


.......

Jemgyýet 2 gatlakdan ybarat:Ýokarky gatlak we aşakgy gatlak.Ýokarky gatlak adamlary birnäçe müň adamdan ybarat,aşakgy gatlak 7 milýarda golaý.Başgaça aýdanda,ýokarky gatlagy "çopan",aşakgy gatlagy "goýun sürüsi" diýip alalyň.Sürüni nirä kowmalydygyny çopan çözýär,sürüniň işi haýsy tarapa kowulsa,sürlenşip şol tarapa ugramak.Süri diňe çopanyň kowan...

Dowamy »

632 64
Täzelikler, 3 months ago


Akambaro şekiljikleri

Siz hem suratda dinozawry münen adamy görýäňizmi?Akambaro şekiljikleri-gadymky adamlaryň dinozawrlar bilen gowy aragatnaşykda bolandygynyň jansyz subutnamasydyr.1945-nji ýylda Meksikanyň Akambaro şäherinde 33 müňden gowrak daşdan ýasalan şekiljikler tapylyp,taryhçylary we arhelogikleri haýrana goýupdy.Şekiljikleriň ýaşy 2500 ýaşda.Dinozawrlar bolsa...

Dowamy »

289 13
Täzelikler, 3 months ago


Ýalan-hakykat

Ýalan:Sen pil ýaly gaty ses çykaryp ýöreýäň!
Hakykat:Piller aslynda ýuwaş ýa-da sessiz hereket edýär.

Ýalan:Hameleonlar reňkini maskirowka üçin üýtgedýär.
Hakykat:Hameleonlaryň reňki emetsional ýagdaýlaryna görä üýtgeýär.

Ýalan:Itler dünýäni ak-gara reňkde görýär.
Hakykat:Itler hem dünýäni reňkli g...

Dowamy »

309 2
Täzelikler, 3 months ago


.......

Adamzat dünýä inende onuň ýüreginde bir duýgy "meniň" duýgusy peýda bolýar.Meniň ejem,meniň doganym,meniň şokaladym....
Adam aň ýetirme ukuby arkaly özüne degişli we degişli bolmadyk predmetleri saýgaryp bilýär.Eger-de şolaryň arasynda "meniň" diýip biljek zatlar bar bolsa,onda awtomatik ýagdaýda gorag instinkti herekete gelýär.Meniň oýun...

Dowamy »

203 0
Täzelikler, 3 months ago


Erkegiň hakyky ýüzi.

Erkekiň hakyky ýüzüni bilmek isleýäňizmi?Öýde ýeke wagtyňyz bir erkegi öýüňize swidaniýa çagyryň.Egniňize ýukarak,açygyrak köýnek geýiň.Ol öýüňize geleninden soň oňa erkinlik dörediň,gujaklap ýa-da ogşajal bolsa,garşylyk görkezmäň.Gujaklap-ogşap bolanyndan soň,göwüsleriňizden tutmagyna-da hiç hili garşylyk bildirmäň.Ahyrky netijede erkek siz bilen...

Dowamy »

756 8
Täzelikler, 3 months ago


.......

19-njy asyra çenli Yslam äleminiň iň beýik gahrymany Müsür Memluk soltany Beýbars hasaplanýardy.Beýbarsyň beýik gahryman hökmünde görülmegi ýewropalylar üçin gaty ynjalyksyz ýagdaýdy.Sebäbi,Beýbarsyň gelip çykyşy türkidi.Beýik Osmanly imperiýasyny dargatmak isleýän ýewropalylar, döwletiň çäginde ýaşaýan türk bolmadyk halklara has ýakyn bir başga şa...

Dowamy »

249 7
Täzelikler, 3 months ago


.......

Isa jan berende, Hudaýyň ybadathanasyndaky Iň mukaddes ýer bilen Mukaddes ýeri bölýän tuty ýokardan aşaklygyna ikä bölünip ýyrtylýar. Şeýdip, Hudaý Ogluny öldüren adamlara bolan gaharyny görkezýär. Şeýle-de bu waka Iň mukaddes ýere, ýagny göge ýol açylandygynyň alamatydy (Ýewreýler 9:2, 3; 10:19, 20).

Muny gören adamlar gaty gorkýarl...

Dowamy »

374 12
Täzelikler, 4 months ago


Wrestliňe...

Wrestling,seniň ol dostuňa köçe dilinde has gödek edip aýdanda "çuma" diýilýär.Menden ýaman görme ýöne dogrysyny aýdaýyn diýýändä.10 oglanyň sözüni alman goýberen gyz,dostuň ýaly çekinip,eräp-akyp ýören oglana 90% ýagdaýa bolýar diýmezligi mümkün.Ol dostuň özi ýaly utanjaň,çekinjeňräk gyzlaryň yzyna düşse gowy bolardy.Beýle gyzlary şustry oglanlar...

Dowamy »

271 6
Täzelikler, 4 months ago


Menem gyzyklandyrýan soraglar.

Biri menden bir programma sorady.Ýagny programmaň üsti bilen biri jaň eden mahaly,eliňi öçük ýaly edip bolýan eken.Menem adyny aýtsaň plaý marketden gözledip göreýin diýdim.Ol adyny bilmeýän eken.Şol programmanyň adyny bilýänler bardyr şu ýerde.Onsoňam plaý marketde iň gowy,iň peýdaly programmalary,oýunlary bilýänler barmyka?!Plaý marketden geçirip...

Dowamy »

277 6
Täzelikler, 4 months ago