.......

Leonardo Da Winçiniň ýanyna gaty köp adamlar şägirtlige almaklaryny sorap gelýärdiler.Ol şu suraty görkezip:"Bu ýerde nähili ýalňyşlyk goýberipdirin?"-diýip soraýardy."Siz ýalňyş goýbermersiňiz,bu ýerde ýalňyşlyk ýok"-diýen jogaby beren adamlar bolsa,şägirtlikden mahrum bolýardylar.Sorag"Siziň pikriňizçe suratda ýalňyşlyk barmy?

Dowamy »

525 5
Täzelikler, 1 year ago


.......

Häzirki wagtda tuner aljak bolsaň haýsy görnüşlisi gowy bolýar?Ady familiýasy,ýurdy,kanal tutuşy,wi-fi bilen baglanşygy?Aý garaz magtarlyk firmalaryňky gerek.Maslahatyňyz üçin öňünden sagboluň!

Dowamy »

486 10
Täzelikler, 1 year ago


.......

Eger-de,adamyñ özünde aň-düşünje bolmasa,oňa "Altyn ýazgyt" ýazanyň bilen hem hiç-hili peýdasy ýok.Ýazgydyň barlygy-ýoklugy esasy mesele däl,esasy mesele özüňe berlen ömri neneňsi peýdalanmak mesele.
"Hemme zat maňa bagly,bar zada özüm hereket edip özüm gazanmaly"-diýýän adamlar tersine gaty okgunly hereket edýärler.Saňa hiç bir ýerden köme...

Dowamy »

374 6
Täzelikler, 1 year ago


.......

Ol 7 ýaşyndaka töleglerini wagtynda töläp bilmänligi üçin,maşgalasyny ýaşaýan öýünden kowup çykarýarlar.

Şondan soň ol özüni we ýakynlaryny eklemek üçin işlemäge mejbur bolýar.9 ýaşynda ejesi dünýäden ötýär, 22 ýaşynda bolsa dükandaky işinden mahrum bolýar.

Ol ýurist bolmagy arzuw edýär,emma onda ýeterlik bilim al...

Dowamy »

458 1
Täzelikler, 1 year ago


.......

Futbol stawka barada:Ynha men imodan stawka acyan nomeri tapdym.Indi men şol stawka nähili pul goýup bilýan?
Mysal üçin:Agşam sagat 23:00-da Real Madrid-Barsaleona oýuny bar diýeliň,men şol Barsaleona üçin 50 manat pul goýmakçy.Topar utulsa puluň köýüp gitjegi hakykat,utsa şol pul 2 esse bolup gelýärmi?Deregi,şu ýerde kofisentler nähili bolý...

Dowamy »

368 3
Täzelikler, 1 year ago


.......

Mende Nokia 2700(knopkaly) telefon bar welin,şondan internedi açyp bilemok.Garaz,nomer ozal internede 100% girip duran nomer.Telefonyň içini nastroýka etmeli.Nastroýkasynyň içinde
"Имя точки доступа" diýen ýeri bar.Aşakda "Т/д пакетн.данных" diýen ýeri.Bolany başga artykmaç zady ýok.Garaz,şu telefondan internedi açyp bilmedimda.Ýokardakylar...

Dowamy »

560 28
Täzelikler, 1 year ago


.......

Köp adamlar "gypjaklar" özbekler diýip pikir edýär.Ýöne bu onçakly dogry däl.Gadymy gypjaklar bilen deňeşdirmeli bolsa häzirki gazaklar,gyrgyzlar we galpaklarda ýakynlyk bar.Gypjaklaryň dili häzirki gazaklaryň diline meňzeşiräkdigi aýdylar.

Özbek we uýgurlar(hytaýyň çäginde ýaşaýan türki halk) bolsa "garlyk" türklerine ýakyn halk.Gar...

Dowamy »

344 6
Täzelikler, 1 year ago


.......

1924-nji ýyla çenli dünýäde "özbek" diýen millet ýokdy diýip belleýän alymlaram bar.Özbek milletini orslar şekillendirýär.Haýran galaýmaly ýeri, türkmenleriň beýik şahyry Magtymguly Pyragy özbekleriň arasynda Hywada we Buharada okan bolsa-da goşgularynyň ýekeje ýerinde "özbek" diýen sözi ýok.Diňe bir Magtymguly däl,Seýitnazar Seýdi,Mollanepes ýaly...

Dowamy »

379 4
Täzelikler, 1 year ago


.......

"Töleg"programmasy işlemän dur.Ol zaňňara ne döw çaldyka?!

Dowamy »

328 4
Täzelikler, 1 year ago


.......

Dünýäde gowy taryhy seriallary alyp bilýän bary-ýogy 15-20 ýurt bolmagy mümkün.Tarhy serial iň kyn kino žanrlarynyň biri hasaplanýar.
Birinjiden:Dekoratsiýa.Edil taryhy kino bap geljek kino pawiliýon döretmeli.Kino tomaşa edýän adam edil taryha düşen ýaly duýmaly özüni.Iň kiçi detallaryna çenli gözden sypdyrmaly däl.
Ikinjiden:Akt...

Dowamy »

393 6
Täzelikler, 1 year ago


.......

ABŞ-yň prezidenti Jo Baýden 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda ýüz beren terakt bilen bagly resminamalary köpçülige äşgär etjegini mälim etdi.Saudia Arabystanynyň Waşingtondaky ilçihanasy Jo Baýdeniň bu kararyny makullady.

"Ýigrimi ýyl mundan ozalky wakadan bäri Saudia Arabystan hökümedi terakty barlamak bilen bagly ähli...

Dowamy »

741 71
Täzelikler, 1 year ago


.......

Ýazgyt,diňe yslam dini bilen ýüze çykan düşünje däl.Ýazgyt yslamdan müň ýyllar ozalam bardy.Muhammet(S.A.W)pygamber dünýä inmezden ozalam araplar ýazgyda ynanýardylar.Bu düşünje hat-da,hiç wagt yslamy kabul etmedik we köp hudaýlylyk dinine ynanýan hindilerde-de bar.
Bir adam ýeke hudaýa ýa-da köp hudaýlylyga ynanmagynyň hiç hili parhy ýok....

Dowamy »

319 2
Täzelikler, 1 year ago


Detjal prinsipi.

Detjal prinsipi.

Ahyrzaman alamatlarynyñ biri bolan Detjal özüni "Taňry" diýip yglan edýän eken(Ol hakykatdan hiç hili Taňry däl).Onuň Taňrylygyna ynananlary jennetine,ynanmadyklary dowzahyna salýan eken.
Geliň,indi bir zady oýlap göreliň!Detjal prinsipi häzirki döwürde-de dowam edip duran ýagdaý.Her bir adam sözüň göçme man...

Dowamy »

514 7
Täzelikler, 1 year ago


Doga

"Midkeşe meňö nem"...
Bu dogany biderek okadyňyz.Indi siz eşege öwrülýäňiz!Eşege öwrülmejek bolsaňyz dogany tersine okaň!

Dowamy »

589 6
Täzelikler, 1 year ago


Eger...

Eger Googleni türkmenler açan bolanda, Google girmek üçin: Ýaşaýan ýeriňden sprawka,okaýan we işleýän ýeriňden sprawka,3×4 ölçegli suratdan 2 sanysy,woýenny bilet,bihaýa saýtlara girmezlik üçin dil hat,okaýan ýa-da okan mekdebiňden häsiýetnama,pasportyň kopiýasy,telefon nomeriň,öý salgyň we 3 sany şaýadyň goly gerek bolardy.

Dowamy »

428 5
Täzelikler, 1 year ago


Sorag

Bir talyp egzamin tapşyrmaga mugallymyň ýanyna barypdyr.
Talyp:
-Mugallym,bugun egzamini başgaçarak geçireli!Bugun siz maňa däl,men size sorag bereýin.Eger,tapyp bilmeseňiz siz maňa 5 baha goýuň!
Mugallym:
-Bolýar,hany beriň!
-Eşidiň,durmuşda näme zat kanun tarapyndan dogry ýöne,logiki tarapdan ýalňyş?Näme zat l...

Dowamy »

773 23
Täzelikler, 1 year ago


.......

SSSR döwründe ýazylan kitaplaryň hemmesinde diýen ýaly işan-mollalar gaty uly tankyda alynýar.Aslynda,işan-mollalar kitaplarda ýazylan ýaly gaty erbet däldiler.Tersine,olaryň arasynda haty-sowady güýçli mollalar köp bolupdyr.Sowetler halkyň içine ateistik düzgüni berkitmäge synanyşýarlar.Bu düzgüne amala aşyrmakda iň uly gaşydaş işan-mollalardy.Sow...

Dowamy »

491 5
Täzelikler, 1 year ago


Muňa näme diýjek?

Günorta Koreýanyň saglygy saklaýyş edaralary ýurtda koranawirusyň täze görnüşi "Mu" ştamynyň ýaýrandygyny anykladylar.Täze Mu wariýanty "immunitetden gaçyş" häsiýetine eýe bolup,oňa garşy häzirki waksinalaryň hiç biri peýda etmeýär.

Dowamy »

567 16
Täzelikler, 1 year ago


Zombiler.

Zombiler baradaky kinofilimleriň tas hemmesinde diýen ýaly,gahrymanlar zombileri düýbünden ýeňip bilmeýärler.Soňlugy bilen gahrymanlaryň özleri hem zombilere öwrülüp gidýär.
Zombi zäherlenen adam,özi bilen birlikde onuň aňy hem zäherlenýär.Ol sagdyn adamlara topulup olary dişleýär.Dişlenen adamlaram zombilere öwrülýär.Zombiler ysgynsyz,ha...

Dowamy »

340 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

"Dünýäde hiç bir zady gaýgy-alada etmeli däl"-diýip,ýazan adamlaryň özleri hem gaýgy-aladadan ölüp giden bolsalar gerek.Adam ýaşap gezse hiç bir zady gaýgy-alada etmezden ýaşamagyň hiç alajy ýok eken.Ýaş wagtyň bu onçakly duýulmaýar,ýaşyň ýokary çykdygy saýyn alada edýän zatlaryňam artyberýär.Ýaşamak üçin iýmeli-içmeli,geýmeli.Ol zatlary amala aşyr...

Dowamy »

361 2
Täzelikler, 1 year ago


.......

Mümkünçilik bir deňiz bolsa,şol deňziň içine biziň halky batyryp goýsalarda hiç bir üýtgeşme bolmaýar.Sebäbi,biziň halkyn düşünjesi gaty pes.

Özümizi Afrikanyň jeňňeliginde ýaşaýan ösüşden yza galan bir taýpa bilen deňeşdirip göreliň.Ösen ýurtlar bilen deňeşdirende bizem şol taýpa ýaly.

Olimpiýada-da orun almagy ýa-da...

Dowamy »

763 80
Täzelikler, 1 year ago


Hakyky matriarhat durmuş nähili bolýar?

Gülläp ösýän feminizim döwründe biziň dünýämizde aýallar ejiz pozisiýany saklamaklaryny dowam etdirýärler.Erkekler agyr zähmet bilen meşgullanýarlar.Mundan başga-da döwlet ýolbaşçy wezipelerini hem esasan erkekler öz elinde saklaýarlar.

Emma, Hytaýyň "Maso" taýpasynda hemme zat düýbünden başga.Ol taýpada ýaşaýan erkekler,olaryň jem...

Dowamy »

488 6
Täzelikler, 1 year ago


11-lil.Jon Kennedi.

Jon Kennedi 22.11.1963-nji ýylda atyp öldürülýär.

Jon Kennedini atyp öldürmekde güman edilýän Osvald 5-6 sekuntda oña 3 ok atypdyr diýilýär.

Osvald öz günäsini boýun almaýar.2 günden soň ony başga türmä geçirmekçi bolýarlar.Onuň türmä geçirilişi "prýamoý efir" arkaly görkezilýän wagtda köpçüligiň içinden gijeki klub...

Dowamy »

594 6
Täzelikler, 1 year ago


Baýdaklar.

"Astronawtlar aýa aýak basanlarynda ol ýere Ameikaň baýdagyny däl,bütün adamzady aňladýan,başga bir baýdagy dikmelidi"-diýlen pikirler peýda bolýar.Bütün adamzady aňladyp biljek baýdaklar döredilýärem.Belki,geljekde adamzat Marsa aýak bassa,şu görnüşli baýdaklar dikiler.Baýdaklaryň nämä meňzeýänligini suratlarda tomaşa edip bilersiňiz!

Dowamy »

495 7
Täzelikler, 1 year ago


Gelejege syýahat eden adam...

Iñ meşhur wagt syýahatçysy ABŞ-yň harby deňiz güýçleriniň ätiýaçlykdaky ofiseri Alfred Bilek.Onuň ýene bir ady Edvard Kameron.Alftred iki wagt aralygyna syýahat etmek üçin tejribelere gatnaşýar.Ol 1943-nji ýyl "Filadelfiýa eksprementi" we 1949-njy ýylda "Montok" eksprementlerine gatnaşýar.

Harby edaralar Bilegiň aýdýan maglumatlar...

Dowamy »

587 20
Täzelikler, 1 year ago