1924-nji ýyla çenli dünýäde "özbek" diýen millet ýokdy diýip belleýän alymlaram bar.Özbek milletini orslar şekillendirýär.Haýran galaýmaly ýeri, türkmenleriň beýik şahyry Magtymguly Pyragy özbekleriň arasynda Hywada we Buharada okan bolsa-da goşgularynyň ýekeje ýerinde "özbek" diýen sözi ýok.Diňe bir Magtymguly däl,Seýitnazar Seýdi,Mollanepes ýaly şahyrlaram özbegi agzap barmaýarlar.Özbekleriň beýik şahyry Alyşir Nowaýy hem özüni ýekeje ýerde "özbek" diýip atlandyrmaýar.Ýagny,özbek diýen millet hiç zat ýok ýerden birden peýda bolup galan ýalyda.

Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir