Maska hakynda...

Dost maska soranyñda bilinýär.
Maskaňa ynanma,maskasyz görünme!
Maskaň halal bolsa köçede dak!
Bugünki maskaňy ertir dakma!
Maskasysy ýyrtyk bolsa-da,aptekçiň ogly gürlesin.
Maskanyň ýyrtygy hem maska!
Maska satsaň goňşyňa sat,onuň bilen özüň gürleşýäň!
Maskasy ýok,maskasy könäň üstünden güldi.

Dowamy »

366 7
Täzelikler, 4 months ago


.......

Rektor,dekan we professor agajyň üstünde oturan eken.Aşakdanam bir talyp geçip barýar.
Dekan:
-Şu talybyň öňüne 100 manat taşlalyň.Talyp begenjine gidip içýär.Soň ony stipendiýadan mahrum edýäris.
Rektor:
-Talybyň öňüne 100 dollar oklasak,ol begenjine gidip grupbasy bilen içýär.Soň tutuş grupbany stipendiýadan mahrum edý...

Dowamy »

481 1
Täzelikler, 4 months ago


Bize aýdylýan 5 ýalan.

1.Adamlar maýmyndan peýda bolupdyr.

Çarlz Darwin aslynda beýle diýmekçi bolmandyr.Ol ýöne bir wagtlar adamlar,şimpanzeler we maýmynlar bir-birine gaty meňzeş bolandyklaryny nazary tarapdan dogry düşündirip bilmändir.


2.Tomas Edison elektrik lampany oýlap tapypdyr.

Bütün dünýäniň meşhur oýlap tap...

Dowamy »

458 2
Täzelikler, 4 months ago


Muňa hakyky "işbaşarjaňlyk" diýilýär.

Iş bilen New-Ýorka gelen bir hytaýly,ýerli banka baryp 2 hepdä 5000 dollar kredit soraýar.Girew hökmünde bolsa özüniň 250 müň dollarlyk Ferrari awtomobilini teklip edýär.2 hepdeden soň 5000 dollary we onuň prosenti hökmünde 15 dollar 41 senti banka töleýär we öz maşynyny yzyna gaýtaryp alýar.
Bank işgärleri ondan uly girew ýerine gysga mü...

Dowamy »

419 11
Täzelikler, 4 months ago


Jek serçe aslynda kimdi?

"Karib deňzi garakçylary" filimini gören bolsak-da,ol baradaky bir hakykaty bilmeýäris.Filimiň baş gahrymanlaryndan biri Jek serçe aslynda,Beýik Britaniýaly musulman deňizçi bolan.

Jek Ward 1553-nji ýylda Angilýanyň Fawerşam şäherçesinde dünýä inýär.Deňiz boýunda ýaşanlygy sebäpli,ýaşlygynda balykçylyk bilen meşgullanýar.Ispaniýan...

Dowamy »

310 7
Täzelikler, 4 months ago


Täze işlenen köne mozuk....

Geljekdäki batarey şekli

batarey.

Köneler, wo ai ni tarapyndan 13 years ago

Batyrgyz13 years agoOl nahili batarey? Nirede ony ulanyp bolyar? Energiyasy nache?

Bu batarey adama energiya beryan baterey dalmi? :-)

Adama energiya beryan bolsa, onda hazirjek iyerdim ony, ya-da...

Dowamy »

316 8
Täzelikler, 4 months ago


.......

Türkmenleriň arasynda "jalbyrly gyzlara" negatiw pikirler bar.Jalbyr geýmek isleýän her bir gyz,islese-islemese şol negatiw pikirleri çekmäge borçly."Çekmek islemeýän bolsaň jalbyr geýme,uzyn köýnekli gez"-diýmeli.Türkmenleriň arasynda gör näçe gyzlar diňe uzyn köýnekli gezýär."Sen uzyn köýnekli gezýäň"-diýip,negatiw pikir bildirýän ýekeje adam ýok...

Dowamy »

381 12
Täzelikler, 4 months ago


.......

Yslamda arak düýbünden gadagan edilen.Diňe derdiňe em bolaýjak ýagdaýlarda,az mukdarda ulanmaga rugsat berilýär.Namaz okap arak içýän adamlar nädýär?"Maňlaýa ýazylan bolsa içmän gitjek ýeriň ýok" ýa-da "Içen aragyň täret bilen ýuwulup gidýär"-diýip aragy basyp oturýarlar.Bir adam yslam dinini kabul etdimi,hökmam şol adam onuň şertlerinem kabul etme...

Dowamy »

311 6
Täzelikler, 4 months ago


.......

Türkmenistanlylar üçin peýdaly kitaplar:

1."Gymmatçylyk döwründe arzan bahaly harytlary tapmagyň usullary."

2."Ýaga,çörege we ş.m zatlara oçura durmagyň düzgünleri."

3."Bankamatlardan çalt pul almagyň 3000 usuly."

4."Dawa-uruşlarda ulanyp boljak 5000 görnüşli hapa sözler."

5...

Dowamy »

536 22
Täzelikler, 4 months ago


.......

Bir jemgyýetiň içinden erbetlerini saýlap aýyryp,diňe ýagşylaryny goýsaň,wagtyň geçmegi bilen güýçlüleri ejizleriň üstünden häkimiýetini dikýärler.Müňlerçe,millionlarça adamy öz häkimligiňe tabyn ýagdaýda saklamak isleseň,ony ýagşy bolup amala aşyryp bolmaýar.Olar üçin kanunlar,düzgünler işläp taýýarlamaly bolýar.Düzgün bozujylary bolsa jezalandyrm...

Dowamy »

163 1
Täzelikler, 4 months ago


.......

It bolmak.(Hantörä öýkünme)
Bize güjüklikden şeýle öwretdiler ,,olar adam, biz it. Biz olardan tapawutly". Emma nädip it bolunýandygny öwretmediler. Biz häzirki wagtda robotdyr, adamlara öwrülip barýas.
Adamy sypatlarymyz:
Uklaýarkak adamdyrys, adamlaram uklaýar.
Bir zat iýip-içkärkäk adamdyrys, adamlaram iýip içýär.

Dowamy »

198 5
Täzelikler, 4 months ago


.......

Bugun adamlary herekete getirmek üçin,ertire gowy zatlary wada bermeli.

Eger-de dinde ölümden soň hiç hili direliş bolmanda,dowzah we jennedem bolmanda,umumy adam ölenden soň, ýokluga siňip gidýär diýlende,haýsy adam şol diniň ýörelgesini tutardy."Ölenden soň ýok bolup gitjek bolsam,edenimi edip ýaşap gezeýin"-diýerdi.

...

Dowamy »

253 9
Täzelikler, 4 months ago


.......

Oguzhan türke gidip,ol ýerde ele salynan oljalary ýüklemäge ulag ýetişmezlik edýär.içinde biri araba oýlap tapýar,olar şonça baýlygy araba ýükläp gaýdýarlar.

Alp-Arslan türke gidip,Wizantiýa imeriýasyny ýeňip,oljalar bilen yzyna dolanýar.

Ärtogrul türke gidip,ogly Osman şol ýerde imperiýa gurýar.

Ta...

Dowamy »

330 7
Täzelikler, 4 months ago


.......

Ýazgyt bilen eradaň bir ýere sygyşmajaklygy baradaky pikirlere men 100% goşulýan.

Birnäçe million gyzyň içinden diňe bir gyzy almaga mejbur bolsam,ozaldan şol maňlaýama ýazylan bolsa,onda ol ýerde eradaň hiç hili roly ýok.

Birnäçe million gyzyň içinden bir gyzy özüm saýlap almaly bolsam,öz islegim bilen alsam,onda ol...

Dowamy »

344 7
Täzelikler, 4 months ago


.......

Adamyñ kellesinde döreýän islendik pikir,başga bir antipikirleri döredýär.

Bir adam köpçüligiň üýtgemegine sebäp bolýar.Bir adam bolsa köpçülige görä üýtgemäge mejbur bolýar.

Mysal üçin:Bir gyz toýa ozal hiç kimiň geýmedik matasyndan köýnek tikdirip geýip geldi diýeli,ony toýdaky beýleki gyzlar görüp,edil şol matadan...

Dowamy »

366 13
Täzelikler, 5 months ago


.......

Ilkinji nobatda bir zady aýdyp geçmeli.Adamzat uýgunlaşýan jandar.Yssy bolsun,sowuk bolsun,açlyk bolsun...Parhy ýok,ähli zada uýgunlaşyp gidiberýär.Adama öz göteribiljeginden has artyk agram düşmese ýaşaberýär.Bir ösümligi ýere oturtsaň belli bir wagtdan soň hasyla durýar.Ol näme üçin hasyla durýar?Hasylyň içinde tohum bar.Ösümligiň özi ýok bolup g...

Dowamy »

230 4
Täzelikler, 5 months ago


Hazar99 hakda erteki...

Bir bar eken,bir ýok eken.Gadym döwürde Hazar99 diýen biri bar eken.Ol özüni bilip başlanyndan soň adamlara azar berip başlapdyr.Oňa gahar eden adamlar Hazar99-yň 99 ýerinden pyçak sanjyp öldürüpdirler.Ölenden soň adamlara azar beren adam hökmünde, ony dowzaha salypdyrlar.Ol dowzahdakylara-da gan gusdurupdyr.Dowzahdaky adamlar:"Eý Allahym,ozalky çe...

Dowamy »

408 7
Täzelikler, 5 months ago


.......

Siz dünýäniň iň ökde küştçisi diýeli.Size garşydaş edibem ömründe küşt oýnap görmedik birini goýdular.Size berilen tabşyryk bolsa,şony başlangyç birinji göçümde utmak.Siz şony başaryp bilermidiňiz?!Ýok başaryp bilmezdiňiz.Matematik tarapdan alyp görülende,başlangyç ýeke göçümde utup bilmegiň hiç hili täri ýok.Ýa-da size tabşyryk edip,1+1=3 çykaryp...

Dowamy »

229 8
Täzelikler, 5 months ago


.......

Bir agzamyzyñ belläp geçişi ýaly,dünýäde iň uzak wagt höküm süren döwlet King döwleti däl,Çyn(Çin) döwleti.Türkmenler oňa Çyn-Maçynam diýýäler.
Çyn döwleti eramyzdan öň 247-nji ýylda Çin Şi Huang tarapyndan gurlup, geçen asyryň 1912-nji ýylynda dargaýar.Umumy 2159 ýyl höküm sürýär.Çyn döwleti King(Qing)nesilşalygy döwründe dargaýar.Döwlet 19...

Dowamy »

262 5
Täzelikler, 5 months ago


.......

Hudaýdan gorkýan adam hiç zatdan gorkanok, Hudaýdan gorkmaýan welin, ähli zatdan gorkýar...

Düýbünden ýalňyş teoriýa.Gorkaklyk we batyrlygyň din bilen hiç hili baglanşygy ýok.Ony adamlaryň psihologik ýagdaýlary bilen baglanşdyrmak dogry bolardy.Zandy gorkak bolan adam Hudaýa müň ynanýan bolaýsyn,yzyndan it kowalasa "Allajan" diýip ga...

Dowamy »

439 36
Täzelikler, 5 months ago


.......

Ýewropaly bir gyz bar diýeliň.Ol dogulandan ateistleriň arasynda doguldy.Ene-atasy,dogan-garyndaşy,tutuş tanyş-bilişi ateistdi.Aňy bekäp başlandan oňa "Hudaý ýok"-diýip öwredip başladylar.Gyz şol terbiýe boýunça ulalyp başlady.15-16 ýaşyndan başlap dostlary bilen otuluşyklar gurnady.Oturuşyklarda doslary bilen arkak içdi,çilim çekdi,oglan doslary b...

Dowamy »

407 10
Täzelikler, 5 months ago


.......

Iň soňky gelip gowyşan habarlara görä, @Ýaşalym-dan girýän adamlaryň barsynyň bir daýhan birleşikdendigi anyklanyldy we käbir çaklamalara görä ol oglanlaryň barsy birje telefon ulanýan bolmagy mümkin hem diýilýär.

"Ýaşalyman girýänleriň barysynyň bir daýhan birleşikden girýändigi anyklandy"-diýen pikiriň düýbünden logiki tarapdan...

Dowamy »

290 7
Täzelikler, 6 months ago


.......

Bärde barmak basyp sanaýmaly derejede bolsa-da,aňly-düşünjeli oglan-gyzlaryň barlygynada begenýän. Men durmuşy synlap bir zada göz ýetirdim,häzir biz "ahyrzaman" döwründe ýaşaýarys.Birek-biregi kemsidýäris,ýere sokýarys,üstünden gülýäris.Äjit-mäjide bir ýerden geler diýip garaşmagyň geregi ýok.Ýuwaş-ýuwaşdan özümiz äjit-mäjide öwrülip barýarys,ýuwa...

Dowamy »

332 6
Täzelikler, 6 months ago


.......

Häzirki wagtda telefonlardaky "Google maps" programmasy hemmeler üçin elýeterli.Içine girip gözletseň,öýüň gapdalyna döken bir maşyn daşyňa çenli ýokardan görmek bolýar.Gps-i işledip şäheriň içinden islendik ýeriňi arkaýyn tapyp barsa bolýar.Gerek bolsa barjak ýeriň näçe kilometrdiginem anyklap bolýar.Ylymyň şol derejede ösüp barýanyny öz gözümiz b...

Dowamy »

245 7
Täzelikler, 6 months ago


Biziň kinolara ynansaň

Biziň kinolara ynansaň: Bizde bar adam ak göwün.Erbet niýeli adam ýok.

Biziň kinolara ynansaň:Oglanlaryň 100% kellesi tahýaly molla.Gyzlar bolsa ýatanda-da ýaglygyny aýyrman ýatýan derejede asylly.

Biziň kinolara ynansaň:Oglan-gyzlaryň ýarysy hasarda we joşda işleýär.Ýarysy bolsa bagşy ýa sazanda.

Biziň...

Dowamy »

537 16
Täzelikler, 7 months ago