Eger-de,adamyñ özünde aň-düşünje bolmasa,oňa "Altyn ýazgyt" ýazanyň bilen hem hiç-hili peýdasy ýok.Ýazgydyň barlygy-ýoklugy esasy mesele däl,esasy mesele özüňe berlen ömri neneňsi peýdalanmak mesele.
"Hemme zat maňa bagly,bar zada özüm hereket edip özüm gazanmaly"-diýýän adamlar tersine gaty okgunly hereket edýärler.Saňa hiç bir ýerden kömek ýoklugyny duýup hereket edeniň,birinden kömege hantama bolup gezeniňden müň esse gowy.
Siziň iň uly ýalňyşyňyz,özüňizden başga adamlary baş rolda goýýaňyz.Durmuş bir kino bolsa,şol kinoda esasy gahryman siziň özüňiz bolmaly,başga hiç kim däl.Beýlekiler siziň daşyňyzda aýlanyp duran gahrymanlar bolmaly.Bir gyz üçin aglap ýaşamak bar,1000 gyz üçin arzuwlanýan oglan hökmünde ýaşamak bar.Haýsysyny saýlamak size bagly.

Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir