Adamzadyň geljekgi ewolýutsiýasy.

Monoetniklik

Multimedeniýetlilik-häzirki zaman jemgyýetiniň mazmuny.Şonuň üçin adamlar bir etnik topara ewolýutsiýalanýarlar.Ýagny olar öz etnik toparlarynyň tapwutly taraplaryny ýitirip başlaýar we "millet" diýen söz könelip ýok bolup gidýär.

Immunitediň ejizlemegi.

Adamlaryň hetdan aşa däri-dermanlara...

Dowamy »

376 4
Täzelikler, 8 months ago


Google-de işlemek.

Google öz işgärlerine gaty uly hormat goýýar.Olar üçin mugut nahar,sport zallary,ýokary tehnologiýaly hajathanalar,ofisdäki lukmançylyk hyzmatlary we hat-da şahsy peýdalanmak üçin niýetlenen,uçarmansyz transport ulaglary bilen hem üpjün edýär.

Google işgäriniň ölümünden soň,on ýyl dowamynda onuň aýaly ýa-da söýen gyzy bu mümkünçülik...

Dowamy »

405 3
Täzelikler, 8 months ago


Phenýan-gadagançylyklar şäheri.

Gök reňkli jinsi.

Demirgazyk Koreýa adamlara gök reňkli jinsi geýmegi gadagan edýär.Eger şu görnüşli matadan lybas geýesiňiz gelse,diňe gara reňklisini saýlamaly.Demirgazyk Koreýa hökümetiniň pikrine görä,gök reňkli jinsi halkara imperalizimiň nyşany eken.Emma,bu düzgün syýahatçylara degişli däl.Olar şäheriň içinde gök reňkli jinside...

Dowamy »

436 6
Täzelikler, 8 months ago


Bu-da bir söýgi.

Öýüni täzeden remont etmek islän bir ýapon,öýüň diwarlaryndan birini döwýär.Bu diwaryň arasynda darajyk bir boşluk bolup, bu boşluk iki tagtadan ybaratdy.Döwmek netijesinde daşyndan kakylan çüýe,aýagy gapjalan hažžyga gözi düşýär.Ýapon hažžygy görüp ýüregi bulanýar,emma şol wagt ol,bu barada çuňňur oýa batýar.Hažžygyň aýagyny gapjan çüý,on ýyl mund...

Dowamy »

475 6
Täzelikler, 9 months ago


Degişmeler.

-Alo,bu tiz kömekmi?
-Hawa,tiz kömek.
-Aýalym:"Buratino"-diýip,bakalaşkadaky benzini içip goýupdyr.Indem içi ýanyp,köçede ylgap ýör.
-Alada galmaň!10 kilometrden soň benzini gutarsa,özi öçüp galar.80 ýaşly garry 18 ýaşly gyza öýlenipdir.Dokuz aýdan soň gelnini raddoma getiripdir.Wraç:

Dowamy »

738 17
Täzelikler, 9 months ago


Josef Gebbels we onuň nazarýeti.

1945-nji ýylda Gitler hökümetiniň idealogy Jozef Gebbels öz janyna kast edýär.Taryh muňa meňzeş aňa täsir edýän adamy başga hiç wagt görmedi.Gitler nemis halkyny boýun egdirmek we tabyn etmek meselesinde Gebblesden karzdar diýsegem,bärden gaýtdygymyz bolar.

Gebbels tejribeli ministir,dilewar adam bolup,Gitler beýikliginiň esasçylary...

Dowamy »

327 1
Täzelikler, 9 months ago


Näme üçin Stalin Hazar deňzini guratmakçydy?

Sowet Soýuzy döwründe Hazar deňzi guramagy mümkündi.Hazary guratmak pikiri 1952-nji ýylda Staliniň kellesine gelýär.Munuň esasy sebäbi,Hazar deňziniň düýbünden uly möçberde nebit gazyp almak mümkünçüliginiň barlygydy.Munuň üçin bolsa Hazary guratmalydy.Stalin onuň suwlaryny kannallar arkaly,Gazagystanyň çöllerine akdyryp guratmakçydy.Emma munuň üçi...

Dowamy »

431 6
Täzelikler, 9 months ago


Logiki sorag.

Hojaýyn öz hyzmatkärini ýanyna çagyryp,özi ölenden soň baýlygynyň bir bölegini oňa miras goýjagyny aýdýar.Hojaýyn ýene bir zat aýdar welin,hyzmatkär onuň uzak ýaşamagyny diläp gezýär.Hojaýynyň tiziräk ölüm tapmagy,hyzmatkär üçin bähbit dälmi nä?
Sorag:Hyzmatkäriň uzak ömür dilemegine sebäp bolar ýaly,hojaýyn oňa näme diýipdi?

Dowamy »

511 4
Täzelikler, 9 months ago


Şimpanzeler barada

1. Şimpanzeleriň iň iri görnüşi Tanzaniýada ýaşaýar.


2.Adam DNK-sy,şimpanze DNK-sy bilen 99% meňzeş.


3.Şimpanzeler ortaça 50 ýyl we ondanam köpräk ýaşaýarlar.


4.Şimpanze aýnadaky keşbini tanaýan, ýeke-täk maýmynyň görnüşidir.


5.Başga bir adam ýa-da maýmyn pa...

Dowamy »

415 12
Täzelikler, 9 months ago


Aý bolýada

Hanture!Meniñ saña duşmançylygym ýok.Men diňe bar zada ylmy tarapdan jogap alasym gelýär."Aldasaňam ynanarly edip alda"-diýýälerä.Belki NASA bizi aldaýandyr.Bu bolup biljek zat.Emma olaryňam köp zady takmyn,takmyndygynam boýun alýalar.Ýöne olaram çem gelen zady aýdanoklar.Ýörüte ylmy konfrensiýalar,ýygnaklar geçirip logiki tarapdan dogry hasap edil...

Dowamy »

435 8
Täzelikler, 10 months ago


Ýene-de käbir zatlar

Hanture şeýle sorag beripdim:"Ýeriň diametri näçe?"Ol bolsa maňa şeýle jogap berdi:"Tekiz ýerdede, togalakdada ýeriň diametri, 12,742 km."

Geliň indi diametri birmeňzeş iki globusy alalyň,olaryň birini orta arsyndan deň ikä böleliň!Ýarty bölek şonda disk şekilli gümmeze meňzeýär.Togalak globusdaky materikleri kesip alyp şo durşuna,g...

Dowamy »

372 8
Täzelikler, 10 months ago


Kä-te şeýlede bolýar.

14.Günüň gyzgynlygy näçe gradus?
Meniň şahsy teoriama görä onuň gyzgynlygy bary ýogy +10-15 gradus. Muny bir blogymda düşündirerin. Astronomiýada güniň gyzgynlygy 5,778 Kelwin.

Gün -15 gradusa çenli sowap bilýärmi?Günde sowuk howaň bolup biljegini birinji sapar eşidýän.Gaty geň ýagdaý.Bolýar gün -15 gradus sowaýar diýeli,ol ha...

Dowamy »

535 11
Täzelikler, 10 months ago


Soraglar!!!

Hanture berjek birnäçe soraglar bar:

1Älem nähili peýda bolan?

2.Aý-gün nähli peýda bolan?

3.Asmandaky ýyldyzlar nireden peýda bolan?

4.Ýer nähili peýda bolan we ýeriň ýaşy näçe?

5.Materikler nähili usulda peýda bolan?

6.Ýer titremeler,wulkan atylmalar we suw...

Dowamy »

417 4
Täzelikler, 10 months ago


Gitleriň şowsuz "Barbarossa" meýilnamasy.

Natsist Germaniýasynyň ýolbaşçysy Adolf Gitleriň "Barbarossa" harby meýilnamasy №21 buýruk esasynda taýýarlanýar.Bu harby meýilnama Germaniýa patyşasy we Mukaddes Rim imperiýasynyň imperatory "Barbarossa" lakamly nemis hökümdary Fridrih I Ştaufeniň ady bilen baglanşyklydyr.Barborossa meýilnamasyny amala aşyrmak bilen Gitler,Sowet Soýuzyny basyp al...

Dowamy »

398 2
Täzelikler, 10 months ago


Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filiminde nähili peýda boldy?

Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filimiň epizodynda rol oýnamak üçin döredijilik toparyna şert goýýar.

Rejissioryň sözlerine görä,şo wagtda Trampa degişli bolan "New-Ýork Plaza" myhmanhanasynda,filimiň käbir sahnalaryny surata düşürmäge Tramp bilen ozaldan gepleşik geçirilýär.Elbetde,olar bu sahna üçin pul hem töleýärler,emma Tramp di...

Dowamy »

513 6
Täzelikler, 10 months ago


Kelle agyry eden tekiz ýer.

Men özümiň ylmy garaýyşlarymda birnäçe ýalňyşlyklara ýol berýändirin,emma bu bolup biljek zat.Ylymda iň birinji zat maglumat.Maglumat beýnä gelip ýetenden soň ony düşünmeli we analiz etmeli.Ýeterlik bolmadyk magtlumatlary welin,analiz etmek gaty kyn düşýär.Hantureniň bize aýdýan tekiz ýer we ylymyň togalak ýer baradaky maglumatlaryny deňeşdirmeli...

Dowamy »

412 6
Täzelikler, 10 months ago


Degişmeler....#talypçy

Iki jora imoda ýazyşýar.
-Haýwan.
-Kim?
-Söýgülim.
-Näme etdi?
-Ikilik etdi.
-Goýsana.Haýsy biri?Begençmi,Nurymy,Batyrmy?
-Begenç.
-Haram ölmüş.Bularyň bary şeýle özi.

Bir garryja daýza bazarda oturup käşir satýar.Oňa-da her hepde biri 20 manat puluny berip käşirini alman geçýä...

Dowamy »

556 9
Täzelikler, 10 months ago


Gyzlary oglana öwrülýän oba.

Ozal gyz bolup dogulan Jonni,oglana öwrülenine şat.

Jonni Domanikan respublikasynyň çetki obalarynyň birinde ýaşaýar.Karib deňizinde islendik adamyň aýagy ýetip bilmejek bu obada "Gyuvedosi" diýen topar bar.Jonni bolsa edil şu Gyuvedosilerden.

Gyuvedosi sözi "12 ýaşynda ujydy çykan"-diýen manyny aňladýar.Sebäbi...

Dowamy »

579 9
Täzelikler, 10 months ago


Internet-dä...

Häzirki döwürde iň gülleýän biznes internet.Munuň şeýledigini dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyna seredeniňde-de mälim.Şu sowukda bazarda üşäp kartoşka-sogan satýan adamlary ol sanawda orun alyp bilmejegi aýnada gören ýaly hakykat.Bill Gates,Jef Bezos,Mark Zuçerberg,Google komaniýasyny esaslandyryjylar bu sanawuň esasy kerwenbaşylaryndan.Internet...

Dowamy »

425 7
Sorag-jogap, 10 months ago


Tekiz ýerçilere meniň pikirim.

Hantureniň ýazýan zatlaryny aňymyzda aýlajak bolup göreliň.Ýer tekiz disk şekilli(dvd-ä salynýan disk ýaly),gümmez şekilli(parhy ýok).Esasy zat ýer hiç ýere gozganman dur.Aý-gün,ýyldyzlar,älem-jahan ýeriň daşyndan aýlanýar.Ýerden birtopar emeli hemralar kosmosa uçuruldy."Ýalan"-diýip bolmajak hakykat.Gaty köp ýewropa,türk,rus kannallary emeli hemra...

Dowamy »

490 10
Sorag-jogap, 10 months ago