Leonardo Da Winçiniň ýanyna gaty köp adamlar şägirtlige almaklaryny sorap gelýärdiler.Ol şu suraty görkezip:"Bu ýerde nähili ýalňyşlyk goýberipdirin?"-diýip soraýardy."Siz ýalňyş goýbermersiňiz,bu ýerde ýalňyşlyk ýok"-diýen jogaby beren adamlar bolsa,şägirtlikden mahrum bolýardylar.Sorag"Siziň pikriňizçe suratda ýalňyşlyk barmy?

Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir