Söýgüde bir, bir biregi aldamajak bolyň (bolan waka)


Başda oňa köpçülige öwrenişmek ýeňil düşmedi. Özi bilen deň oglan-gyzlar, deñ-duşlary oň bilen mähirli gürleşselerem Aÿnur olara goşulşyp gidiberenokdy. Az gürleýärdi. Agzyndan salamdan başga söz aljak gümänyň ýokdur. Ýöne, toparda ýeke özüň şeýle bolsaň, köplük derrew seni özüne goşaýýar. Aÿnuram soňabaka açylyp ugrady. Aramyza goşuldy. As...

Dowamy »

502 0
Köneler, 2 years ago


100$ - a satdym awraýmy, ömrümi, söýgümi, enem-atamy (bolan waka)

Ilkinji uniwersitetiniñ gapysyndan àtlàmde rus dilini hiç hili diyen yaly bilemokdym.


Yurtdaky yokary okuw jayyna üç yyl synanşyp ahyr daşary yurda gaytmaly boldym.


Muña hem sebap bolan Aysenem bilen Orazmyrat boldy. Meniñ parallel klasdaşymdy.


Şularyñ kömegi bilen hem men uniwe...

Dowamy »

710 0
Köneler, 2 years ago


Oraza aýynda pitre paýlamak

Oraza aýynda her ýyl, Piträni iki manatdan jan başyna berilýar
Şony 2 manatdan bermeli diýdiler welin, işdeşler bary , saňa bereli sen gitde maýyplar hassahanasyna berip gel diýdiler.
Şu gün üýşen puly sanadym welin 1400 manat bolypdyr.
Menem erte altynjy gün gidip geleýin diýdim welin körler,lallara seretýän, kärdeşler arkal...

Dowamy »

689 0
Köneler, 2 years ago


Degişme (şahsy durmyşda gabat gelýän)

Joram bilen işe pyýadalap barýardyk. Biziň ýol ugrumyzda söwda bazary bardy. Şo taýda gurajykda bir ýaşuly adam ýoldan geçenlerden pul sorap köçede otyrdy.
Oňa adamlar eýläk beýlak geçenlerinde 20-50 teňňe taşlap geçerdiler. Bermeýande kändi sebabi ol ýaşuly o puly çörege ýa öýe harçlamajagy belledi.Onyň üstunden aragyň ysy bark urýardy

Dowamy »

552 0
Köneler, 2 years ago


Goşgy

Tozýar, tozsun gynanamok köwşüme,
Köýneklemem gezekleşip çüýreýär.
Gün kakatdy, ýel kakatdy keşbimem.
Serimiň hem sämäp bagty çüwmeýär.

Düşýär, syçanguýruk boldy saçlarym,
Gaşlarymam gerilmeýär ýaý ýaly,
Dyrnak hynalamamy hem taşladym,
Men şeýle – de bir bölejik aý ýaly.

Ýygyrt...

Dowamy »

388 0
Köneler, 2 years ago


Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň (bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

500 0
Köneler, 2 years ago


Wyždan.2- nji bölümi (bolan waka)

Indi men yekedim. Name etjegim bilman diñe aglayardym. Kelebiñ ujyny ýitirdim.
Öye barmaga ýüzüm yokdy. Barmaly bolayandada bu ýagdaýda baryp bilmezdim
Gunler meñzeş meñzeş bolyp geçip durdy.
Ine bir gün duydansyz yagdayda öy eyesi gelip tanyş gelinleriniñ öyinde iş bar, onyñ àri iş saparda hemmä yoldaş gerek hemde öyiñ onsyn...

Dowamy »

537 0
Köneler, 2 years ago


Wyždan ( bolan waka) 1- nji bölümi

Gelnejemi doganym Türkde işleyandigi sebapli ejemiñ diyenine gulak asman öz ýanyna alyp gitdi. Gelnejem bilen men hem bile gitmeli boldym
Turkiyada biz gelnejem bilen gowy mashgalada işledik, Mena çaga seretdim, gelnejem bolsa öyiñ içiniñ arassaçylyga seretdi we nahar etdi
Doganym et dükanda işleyardi. Öy eyeleri ikisam yokary işde...

Dowamy »

584 0
Köneler, 2 years ago


Armanda goýan söýgüm (bolan waka)

Men bu gun hem adatdakylarym yaly okuwdan son oye dolandym.
Oye gelsem ejemjanyn ayal dogany bize myhmancylyga gelipdir.Baryp on bilen hal-ahval sorashyp sorashmankak,dayzam mana gymmat bahaly brasledi elime berdi
-Dayza bu name shu gymmat bahaly sovgat men ucinmi,diyip gayta gayta sorayadym .
Eger rugsat berseniz men bu brasle...

Dowamy »

726 0
Köneler, 2 years ago


GÖWRELILIK DÖWRÜNDE ULTRASES BARLAGYNY GEÇIRMEK HOWPLYMYKA?

Göwrelilik döwründe aýal gam çekme, garaşma, howsala düşme, begenme ýaly dürli emosional ýagdaýlara häli-şindi sezewar bolýar. Bu döwürde tolgunma, begenme ýagdaýy ultrase barlagyny (USB) geçmek bilen hem baglanşyklydyr. Ýöne köp halatlarda bu barlag usuly öz howpluylygy ýa-da howpsuyzlygy babatda aýallary pikirlenmäge mejbur edýär. Dogrudan hem,...

Dowamy »

604 0
Köneler, 2 years ago


Saglyk

Göwrelilikde ýüze çykýan oňaýsyzlyklar dogrumdan soň ýitip gidýän bolsa-da, garnyň derisiniň üstki gatlagynyň ýyrtylmagy netijesinde döreýän aksowult zolajyklar ýitip gitmän, bu döwrüň şaýady höküminde yz galdyrýarlar.

Diňe garnyň ýüzünde däl-de, butlaryň, ýanbaşyň, göwüsleriň derisinde döreýän şol zolaklar aýallary az alada goýmaýar...

Dowamy »

502 0
Köneler, 2 years ago


Degişme

Nowça iki awçyny bir towşan bilen öldürip bilýär.

Nowça iki barmagyny rozetka dykyp, togy öldürdi.

Nowça partlaýjy granady atyp 50 adamy öldürdi. Ondan soň granat partlady.

Putin ýene azajyk gaýrat etse, abraýy boýunça Nowçadan geçip biler.

Bir wagtlar Nowça atyň äňiniň aşagyna ýokarlykgan...

Dowamy »

714 0
Köneler, 2 years ago


Goşgy

Kate yalnyzlykda otursam ozum,
Kate gaharlanyp, chytylsa yuzum,
Kate ukym gelip, yumulsa gozum,
Teshne yurek Jemalyna suwsayar
Gara gozlim, gownum seni kuyseyar!

Gorechlerde gujur bilen batlansam,
Uyshmelende alkysh bilen yatlansam,
Arzuwlarym goge galyp shatlansam,
Ya-da hasarat yure...

Dowamy »

686 0
Köneler, 2 years ago


Bil agyry

Bilde döreýän agyrylar dürli keselleriň alamaty bolup, ýüze çykyş ýygylygy boýunça tapawutlanýandyr. Epidemiologik barlaglarynyň berýän netijelerine görä, dünýädäki adamlaryň üçden biri ýagyrnyda we bilde döreýän agyra ömründe bolmanda bir gezek arz edýändir.

Adam dik duranda ýa-da ýörände, agram oňurga sütüniniň bil bölümine düşýär...

Dowamy »

784 0
Köneler, 2 years ago