Bayram edil dogalanan yaly hereket edyardi.Jemal olara seredip doñup galdy.Ol cykyp gygyrayasy gelyardi.Iñ agyr degyan zatlaryñ biri hem yoldašynyñ gujagynda duran öyme yaglyk dañynan gelin Humaydy.Jemalyñ bašy caśdy ol iki zada seylebir hayran galyardy.Birinjisi Bayramyñ her gun her durli hereket etmegi,ikinjisi bolsa Jorasy Humayyñ name ucin beyle işler edyani ondada Bayram bilen gezip yorenine hayran galdy.Ol Humaydan we Bayramdan beyle zatlara asla garasanokdy. Humayyñ beyle isler edip yorenine asla dusinip bilenokdy. Humay owadanja geyinendi.Sary sacly,akja yuzli,gašlary gyýylan,gözleri gara edilip galam bilen cyzylan,kirpikleri uzyn,yañaklary gyzardylan,eliniñ dyrnaklarynyñ gyzyl reñkliligi we uzynlygy,Dodagynyñ cakdan aša boyalanlygy,geyen koyneginiñ darlygy hic bir erkegi hem unussiz goymajagy bilinip durdy.Jemal sol pursat Bayramyñ"Özüñe seret geyin"diyeni yadyna düšdi. Humaya seredip göziñi ayyryp bolar yaly daldi.Jemal olara seredip cydap durup bilmedi.Iki gatly uly Perdäniñ yzyndan cykdyda Humay bilen Bayramyñ garsysynda durdy.Jemal Humayyñ yuzine yašly gözleri bilen seretdide bir śarpyk caldy.Bayram yerinden turanyny bilman galdy.Humayyñ öñüne gecip durdy.Humay bolsa yañagyny tutup aglap baslady.Bayramyñ yzynda durka Jemaldan gorkyan yaly Bayramyñ ellerini gysdy.Bayram gelninden cekinmegiñ ornuna onuñ ustune gygyryp ugrady.Humay yerinden turdyda: -Sen bu oye, Bayrama mynasyp dal.Indi Bayram isleseñ islemeseñ meniñki.Ine Bayramyn ozune goyup beryan.Ikimizden birimizi saylasyn.-diydide Bayrama seredip -Indi etjegini edip meni yalñyz goymarsyñ diyip umyt edyan.Men seni soyyan ahyry.Gelniñ jogabyny berip bilyañmi.Saña öñ wepaly bolmadyk gyz indi bolar oytyañmi?Sol gun Gadyryñ yanyna cykanyñ yalan dala.men sana diyipdima bileje gideli diyip sen razy bolmandyñ.Ay bolya ol gunleri yatlamalyla.Gul yaly Bayramyñ gadryna yetmediñda...-diyip Jemala käyän boldy. Jemalyñ dili tutulyp galdy.Ol Humayyñ yanyna baryp: -Gadyrbilmez nejis gyz ekeniñ.Seniñ bilen sunca wagt jora bolup beyle etjegini bilmandirin.Sol gun menin yanyma baryp aglap yalbardyñ yadyña dusyarmi?Ol yerde meniñ gunam yoga.Name ucin yalan sozleyañ?Sen Gadyry soyyan onsuz yasap bilmeyan diyip indem meniñ yoldasyma golaylaśyanmy?utanc barmy sende?sana diymage basga sozum yok binamys!Gyz bolup masgalaly oglana yanašmaga utanmadyñmy?-diyip gygyrdy. Emma Humay onuñ diyenini diñlanokdy.Gulip oz sacyny ozi sypap otyrdy.Arasynda Bayramyñ elini sypalap oña yelim yaly yelmeşip durdy. Jemal Bayrama seredip,sen soyyañ dalmi šuny. sony bilesim gelyar.menden gowy boldumy su?-diyip Bayramyñ yakasyndan tutup aglady. Bayram ony itip goyberdide: -menin gozlerim kor bolan eken.Meni soyyani dalda biwepany soyen ekenim.Humay meni öñden bari soyup yorenini aytdy. Gadyr ony sen sebapli terk edipdir.Saña beylesiñ oydemokdym.Sol gun seni halas etmedik bolsam gowy bolardy.Seni her bir söyen gunume nälet bolsun!Onsoñam indi Humay omurlik meninki.Men ony gelin elip almaga mejbur.Sebabi Ony soyyan men.islesen gidip bilersin.Men eden išimiñ yzynda duryan yigit.Indi ol meniñ gelinim.Seniñ gitmegiñe ejem men ahlimiz razy-diydi. Jemal yerinden turdyda: -Bolya men gidyan.Omurlik gidyan.Yalbarsañda gelmerin.Seniñ gownune yaramak ucin ahli zady etdim.Belki Humay menden owadandyr.Sana gargamok.Bagt dileyan yuregimden.Seni bagtly edip bilse bolya.Men gideyin yone son hic wagt yzyma dolanman šu diyenlerimi berk belle.Men ozumi aklamok.Alla šayat ahli zada.Sen menin durmusymy oyunjak etdiñ.Men nahili arzuwlar edipdim.Emma ahlisini puc etdiñ.Saña ynanypdym.Humayy ozuñe gelin eder dereja baran bolsañ saña basga sozum yok-diyip gošlaryny düwip aglap oyunden cykyp gaytdy. Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir