"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" 3- nji bölümi


-Merjen size jan edip bilerinmi?!
-Oyemi...
-El nomerinize
-eger gyssagly sôziniz bolmasa ertir gelende gurlesayeli...
-Hawa,siz dogry diyyaniz.Men alasamsyk...Siz masgalaly..Bagyslan meni Merjen...
-yokla,baslyk bagyslar yaly siz erbet is edeñzok ahyry.
-Ŷeri bolya,onda ertir gorisŷançak-diyip elin...

Dowamy »

593 0
Köneler, 1 year ago


"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA 2- bölümi

Emma ŷekeje suratda bir gyzyñ diñe gözleri gorinip duranny gorip ŷetişdim weli başlygyñ arzany mana tarap uzadanyn gordimde arzany alyp yzyma öwrildim.Ŷöne o gyzyñ gözleri,o surat o yerde edil men duran ŷalydym hamala.Suraty doly goresim geldi.Emma gürlap hem bilmedim.Men gapa golaŷlanda.
-Merjen,bagyşlañ weli sizden yekeje zady soramak mumk...

Dowamy »

531 0
Köneler, 1 year ago


"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.

Maral bilen Maýa uruşypdylar,
"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.
"Hurma"diýenimde gülüşipdiler,
"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.

Arynyñ-deregne "Aýy"diýipdim,
"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.
Gurbandan gowuja şarpyk iýipdim,
"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.

Utanyp diýerdim Çynara,Çyn...

Dowamy »

613 0
Köneler, 1 year ago


"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi...


Bu wakany okap başlamankañ bir zady aydayyn elbetde bu waka seyle yazylan waka dal.Bu hakyky basdan gecirmedir....

Ir säher bilen turyp hemisekiler ŷaly çagalary çagalar bagyna berip,özim işe tarap yola düşdim.iş yerim öyden uzak bolmanlygy sebapli,işe yörap gidip gelŷadim.Sebabi ir säher bilen owadan köçelerde bagtly yn...

Dowamy »

518 0
Köneler, 1 year ago


Gün doganda günde görýän keşbiňi


Gün doganda günde görýän keşbiňi
Gijeler görÿärin ÿüzünde aÿyñ
Aÿym düśünmedim bar ÿerde barkañ
Name üçin? Seniñ didaryña zarkam?

Dünÿäñ oçetinde ÿyldyrym çaksa
Ÿyldyrymda görÿän ÿyldyzdeÿ çeśmiñ
Gunçalar açylyp ÿylgyryp baksa
Śol güllerde görÿän ÿylgyrÿan keśbiñ

...

Dowamy »

394 0
Köneler, 1 year ago


Meniň ertir comdaky wirtual dostym


Men sen hakda ýazman duryp bilmedim.
Dogry bu zatlara kimsi ynansa kimler hem ynanman biler, emma men welin doly ynanýan
Dogry yigit bilen gyzyň arasynda dostlyk bolup bilmez, wagtyň geçmegi bilen olaryň haýsam bolsa biri şol dostlygy söýgä ýazdyrmagy mümkin, soň ýa dostlyk ýiter ýada bu dostlyk has hem berkar

M...

Dowamy »

654 0
Köneler, 1 year ago


Enesiniň syryn açan gyzjagaz (bolan waka)


Aýjäjejik ýaňy bir 5-iniň içindedi. Ejesi eneň ýeke ýatmaly däl diýensoň, jigsi bolandan bäri ol enesiniň ýanda bolýardy
Enesiniň otagy plan jaýa degip durandy.
Ol enesini gaty gowy görýardi. Enesi onyň elinden tutyp dukana äkiderdi, ony muny alyp bererdi, çagada näme alyp berseň şoňkylykdyr. Enesiniň ýandan gymyldaman oýnar...

Dowamy »

490 0
Köneler, 1 year ago


SANDYGYÑ SYRY.(bolanwaka 3-nji) JEMLEÝJI BÖLÜM


Men soñabaka öz-özumi yigrenip başladym....
Dogrusy adamlary,ykbalymy,durmuşymy ,dunyani yigrendim.Özumi helaklemañ usullaryny gozledim....
Tapanymy içdim.Özumi gaygyrmadym.....

Bir günem bir ozum deñ duş yigit geldi.
Iki bolup içmani teklip etdi.Menin bilen hapalygyma garaman nahar edindi....
Ahyr...

Dowamy »

522 0
Köneler, 1 year ago


SANDYGYÑ SYRY..... (bolanwaka 2-nji bölüm )

..Ähli oba Serwi yaly gelnim bolsun diyip aram-aram gurrunini ederdi....
Yone yyllar oz tagmasyny basyp gechibersede 8 - yyllap perzende garashmaly edipdi.

Dogrusy Serwi Kerimden oynam yash 3 - yaş uludy...
Hem durmusha chykandada 27 yaşyndady.....

Ejesidir, kakasynyn igenjine chydaman chykypdy....
...

Dowamy »

654 0
Köneler, 1 year ago


SANDYGYÑ SYRY. (bolanwaka 1-nji bölüm )

Serwi haydaşlap ýörşüne yadanyny,ajyganyny bilman myhmanlary garşy alyp,gaydyp baryanlary ugradyp yorshune,arasynda ylgaşlap yoren yüwürjülerine hem:
-Amanjan adamlara gowuja esewan bolawerin,ozi hem ertir geler nesip bolsa howa gowy bolmanson uchup bilmandirda..Tuys nesibesi yok ekenda..ay sagaman gelse bolyala.-diyip owadan gozlerini gyrpy...

Dowamy »

521 0
Köneler, 1 year ago


Nikadan soň aýrylyşmaklaryna näme sebäp bolup biler (bolan waka)


Toýly her zat etdi, ýöne Sadapdan el çekmedi. Ol Sadaby ilkinji görende bar gyz bir ýanady, Sadabyň ýeke özi hem bir ýana gözüne görünýärdi
Ilkinji soýgi sözini aýdanda Sadap hem Toýlynyň sözini ýykmady we uzak pikirlenmän bolýa, bolýa edişildi
Aradan uzak wagt geçmän hem Toýly ejesine Sadap barada aýtdy
Ejesi bolsa...

Dowamy »

835 0
Köneler, 1 year ago


Söýgüniň güýji (bolan waka)


Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Dowamy »

595 0
Köneler, 1 year ago


Ody òzuñe bas, òtmese keseka (bolan waka)


Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen.

Olary...

Dowamy »

490 0
Köneler, 1 year ago


Ody özuñe bas, òtmese keseka (bolan waka) Nowça Alyýewa

Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen.

Olaryň durmuş...

Dowamy »

586 0
Köneler, 1 year ago


Äýnek, aýna, çüý hem açar…


Halamaýan zadym işden ýadaw geleňsoň nahar-çaý içip, ýassyga ýaplanyp, uzanyp, içiňi hümledip, dynç almagyň ýerine öýüň bolgusyz ownuk-uşak işine dümtünmek. Ýöne etjek alajyň ýok, gyşyň başynda üç-dort gün bäri bizar eden, “diňmejekmikä?” diýdirýän sowuk ýagyşdan beter iňirdi başlamanka penjiräniň döwlen aýnasyny salmaly. Üstesine bir bölek...

Dowamy »

741 1
Köneler, 1 year ago


Kebeleeek (oýlanma haýyş boýunça)

Duysimde bir Akja kebelek gordim.
Ol kebelegin juda owadan ganatlary bardy...
Ol kebelek seyyyle uytgesikdi!
Ol elbetde men ucin jandar yone ol men durmusymda ullakan orun tutdy!
Bu durmusda kimdir birini soyen dek ony haladym!
Ol kebelek yer yuzindaki islendik adamyn yerini tutup biljek derejede men durmusym...

Dowamy »

403 0
Köneler, 1 year ago


Maşgalaň dargamagyna sebap bolan jaň (bolan waka)

Nurjemal obada arçynlykda iśleyardi. Onuñ dòrt gyzy bir ogly bardy .Uly gyzyn durmuśa çykarypdy iki sanjak agtygy hem bardy.
Ol gelin bolyp dushenden bari onuñ erbetlik tarapdan ady çykmady .Her kim olaryñ maśgalasyna guwanyardy.
Yoldashy Śatlyk bolsa kän beyle dàldi. Onuñ śàherde bir ors gyz bilen gatnaśygy bardy
Onuñ yeke dà...

Dowamy »

752 0
Köneler, 1 year ago


Kakajan yalbaryan sana bashga eje almayda (bolan waka)

Aýgùl baśinji synpy yañy dynyp kanikula çykypdy.

Ol hem beyleki çagalar yaly tomys kanikulynda dynç alyś cagalar merkezlerine gidesi gelyardi.

Ýòne natjek, etjek diyen zadyñ bolayamy name?

Aýgùliñ òzunden kiçi iki jigsi bardy.Ejesi yene bàbek getirmage taýyarlanyardy.Muña Aýgul has hem garaśyardy , sebab...

Dowamy »

617 0
Köneler, 1 year ago


✔Söýgiň pidasy✔.line söýgüsi zerarly 8- ýyl azatlykdan mahrum bolan gyzyň söýgi taryhy (bolan waka)

Näzli orta mekdebi tamamlap tikinçilik sehde tölegli tikin çatyn işlerni we komputer maşynda ýaka etmäni öwrendi
Ol özine komputer maşyn alyp öýde ýaka gaýaýardy, ýanyndan gyzlaryň höwes edýan täze täze moda biçüwde köýneklerini tikýardi.
Ol isleg bildirýän moda köýnekleri we fasonlary internetden gözläp tapyp öziçe ony turkmen büçüw...

Dowamy »

703 0
Köneler, 1 year ago


WEGETO-DAMAR DISTONIÝASY: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGI ÇÄRELERI


Wegeto-damar distoniýasy iň ýygy duş gelýän we alamatlaryň köpdürliligi bilen tapawutlanýan nerw ulgamynyň bozulmasy bolup, onuň dürli beden kesellerini güman etmäge esas döredýän alamatlar toplumy bilen ýüze çykmagy, bizi "aldawa" duçar edip biler. Bu kesel babatda döräp biljek esasy soraglaryň üstünde durup geçeliň.

Wegeto-...

Dowamy »

458 0
Köneler, 1 year ago


ADATY JEMGYÝETIŇ ADATDAN DAŞARY TALAPLARY

Şol bir ýerde, şol bir eşikde düşen ýüzlerçe suratynyň içinden birini saýlap, joram instagram hasabyna goýdy. Seretdim. Gözlerime ynanman ýene bir gezek seretdim. Uzaldylan kirpikler, bezelen gözler, boýalan dodaklar, tolkun atdyrylan saçlar, bedeniniň egri ýerlerini mazaly ýüze çykaryp duran eşikler joramy düýpgöter başga gyz edip şekillendirýärdi...

Dowamy »

473 0
Köneler, 1 year ago


Söýgi haty


Sen diýän maňa hemme zady aytmak ün wagt gerek diyip, men muňa garşy däl emma şol aydylmaly wagtynda duydurulmaly zatlaryň wagty gecensoň aydan mahalyň kawagtlar gaty gic bolyanyny hem unutmagyn..

Sen maňa diyyadiň yadyňda bolsa söyülyan ynsan söyülyani bilse özlerini asmandan asyalar diyip hemişe hem diyyädiň maňa yadyňda bo...

Dowamy »

394 0
Köneler, 1 year ago


Ömri gysga söýgim (bolan waka)


Tomus paslynyň yssy günlerinden biri, sagat gündiz 4 töweregidi, öýüň içi daşy adamlardan doludy. Daşarda howluda papakly erkek adamlaryň özara "entek ýaşdy neresse" diýen gürrüňleri içerde bolsa aýal maşgalalaryň aglaşýan sesleri eşdilýärdi. Her näçe kynam bolsa borçlar ýerine ýetirilmelidi we tabyt daşara çykarylyp adamlar namaz üçin hata...

Dowamy »

445 0
Köneler, 1 year ago


Ertir.com -yň agzalaryna

Ertir.com-a dogrydanda gaty öwrenşipdiris,agyr degdi hemme agza,
Turkmenistan boýunça iň arassa portaldy,nameüçin bir adamyň ezenegi galyp ugrasa ,başga biri gelip edninden basýarka, şu diňe wirtual ýerlerde däl, hatda durmyşda-da şeýle
Başarsa onyň eden işin, o-da etjek bolyp dyrçaşmaly halyna, gaýtam gelip ,onyň egninden basýar

Dowamy »

1195 0
Köneler, 1 year ago


Oýlanma

Bu gün snenimden bir hili ozum duydym, dumewlejek yaly jogap alyp öye gaytdym ,oye geldim,icim gysdy,tema acmagy yuregime duwdum.Bu bir yone oylanma,men shahyr dal,yazyjy dal,shonyn ucin bashardygymdan yazdym. Dasharda calaja shemaldy,yone sowuk daldi.Koceden hayal adimler bilen oglan bilen gyz yorap baryady.Birdenem,olar bir oyun gabadyna yetip sa...

Dowamy »

520 0
Köneler, 2 years ago