Gara bägüller (bolan waka 9- nji bölümi

Şol barmana Parahatyň telefonyna jaň geldi
- dost gyssagly bir ýerik gidip gelmelidä
- aý natdiňaý, işim bardyda
- ýoldaş bolsana sen söwda ökde, goňşy kolhozda gowy bakylýan ökuz bar diýýar, gyssagly satmaly bolypdyrlar, şoňa el urşyp gelelile
- bolýa, bir zat tap senem, eklap bilmeziň badyr ,mal jellaby
- diňe a...

Dowamy »

1154 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 8- nji bölümi

Aradan iki aý geçdi.
Çynar bu öýe gelin bolyp gelen gununden kan bir gelinsirap kop otyrmady.
Derrew işine çykdy
Işden gelip öýiň işi bilen bolyberdi.
Ol bu öýe gelen guninden başlap özine çeken zady, oda gaýynagasynyň 5 ýaşlyja ogly Perhatdy
Perhatjyk gelnejesi işden gelenden onyň yzyna duşup onyň ýanda bolýa...

Dowamy »

1120 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 7- nji bölümi

Aý gün tirkeş gurnap geçip durdy. Çynar diplomyny tassykladyp ýörkä Parahat bilen gunde gunaşa görşüp durdy. Bularyň bir birine bolan söýgusi gun geldiçe hasda berkeýardi. Indi olary hiç kim bir birinden aýryp bilmejegi hakdy.
Bular goşa gumry ýaljak bolyp mydama bile gezerdiler
Sagaman diplomlaryn tassykladyp hersi bir ýere işe ýerle...

Dowamy »

1105 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 6- nji bölümi

Ine- de garaşylýan pursatlar gelip ýetdi. Her bir talybyň,her bir ene ataň arzuwy hasyl bolmaly pursatlarnyň durmyşa geçýan döwridi.
Her kim diplom işin tabşyryp, dowlet ekzämenleri bilen başagaýdy.
Döwlet ekzamenlerin üstunlikli tabşyran Çynar indi diňe eline diplomy alyp, nirde sen ata watanym diýip gaýdybermelidi
Ol gun...

Dowamy »

1296 9
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 5- nji bölümi

5 ýyldan soň.

Çynar daşary ýurtdady
Ol ýokary okuw jaýynda okap, onyň iň soňky ýyllarydy,ýene sanlyja aýlardan diplom işlerin ýazybermelidi. Iň soňky ýyly bolansoň ol öz kursdaşlary bilen Rossiýanyň gözel şäherlerine aýlamaga gyşky dynç alyşda planlaşdyrýardy.
Ol öýine eli diplomly gelmegi arzuw edýardi,arzuwyna ýetmeg...

Dowamy »

1225 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 4- nji bölümi

Çynaryň pikir edişi ýaly hem boldy. Olar Çynaryň aýy guni dolyp ýakynlan gununden ony doly gözegçilige aldylar we bir hokga çykaraýmasyn diýip ýanynda şol arada duran geýniwli aýal ,onyň bolýan jaýynda ýatyp turdy
Wagtynyň ýakynladygyja Çynaryň çaga bolan enelik mähri oýandy we ol hemme kişi ýatandan soň ol bir hatjagaz goýyp gaçyp mamasynyň...

Dowamy »

1163 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 3- nji bölümi

Çynar oňa doly düşunse düşunmese ,örän gahary geldi.
Onyň ýüzini it dyrnan ýaly dyrnajaklasy geldi.Ýöne diňe gözine ýaş aýlap yzyna it salyp kowdy. Ol aýal onyň eline telefon nomer tutdyrdyda
- eger gerek bolsa pul şuňa jaň edaýgin, men şertimi aýtdym: - diýdi
Çynar sesin çykarman yuzin elin tutyp aglady.Bir gapdaldan pulsuzly...

Dowamy »

1082 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 2- nji bölümi )

Aý gün tirkeş gurnap geçip durdy.Altyn öz boýdaşlaryň köpisi daşary ýurda okuwa gidýäni gorup oda öýe gelip ,okajaklygyn aýtýar. Muňa ejesi razy bolýar, kakasyny hem yrýar
Şeýdip Altyny baryn ýok edip daşary ýurda okuwa iberýaler.Öweý ejeliginiň Çynary dälde öz gyzyn okuwa ibermegin mamasynyň janyna ýakanok. Çynaryň mamasy olardan azyrak daş...

Dowamy »

1282 0
Köneler, 3 years ago


Gara bägüller (bolan waka 1- nji bölümi )

Bu gün howanyň bulaşyp durşy, guýçli ýagyş ýagjaga meňzäp durdy
Yzyny üzmän maşynlaryň arasynda ylgap ýoren Çynar ,howanyň bolşyny görup binjalyk bolman hem durmady
Çynaryň işdeş kollektiwi ony gaty gowy gorýardi.
Ol mylaýymdy,sadady, we öran aljakdy .
Bir iş buýrsaň ýogy ýokdy.
Ol öz işi bolsyn bolmasyn edip ýö...

Dowamy »

1317 0
Köneler, 3 years ago


Ejemogullar

Size gözüm gidyär ejemogular ,
Ejeň ogly bolsaň armanyň näme,
Ejeden ir galdym, ir galdym juda,
Köp aglapdym berip arkamy tama .

Yeri aglaňda nä ejeň gelyämi,
Goýaý diyip ýog-a başyň sypaýan,
Size gözüm gidýär ejemogullar,
Bendesi siz beýik taňryň apalan.

Ýaşaberiň, bar bolşuňy...

Dowamy »

978 1
Köneler, 3 years ago


Söýgüm nirde (bolan waka) Awtory: Nowça

Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi

Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi .
Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym

2015-nji yylyň noyabr ayynyň ayaklarydy,men ýuregim gysyp line açdym...

Dowamy »

1180 0
Köneler, 3 years ago


Boleklenen çagaň ruhy (mistiki waka) 2- nji bölumi Awtory: Nowça

- bu meniň elim, elim ber diýdi
Elimdaki eli nädip ýere taşlanym duýman galdym,äpişgämiz şarkyldap açyldy, ýuregim ýerinden süýşdi öýtýan,daşardan gelýän sowuk şemal ýüzüme uransoň az kem özime geldim.Aýyň ýagtysyna otagyň içindäki togalak garpyz ýaly bolyp togalanyp ,ýerde ýatan eli alyp eline dakjak bolýan çaga gözim duşdi. Indi ony gowy...

Dowamy »

1166 1
Köneler, 3 years ago


Boleklenen çagaň ruhy (mistiki waka) 1- nji bölumi Awtory: Nowça


Gowy gün ýaşypdy. Ýeke özim zeýkanalyň ýandan gonilap öýe baraýyn diýip ,öýe ýakyn ýoldan gaty ýöräp gelýärdim
Birden gulagyma aglaýan çagaň sesi eşdildi. Diňşirgenip durdym, ses ýok, ýöräp başladym. Çagaň iňňildäp aglaýan sesi has ýakyndan eşdilip başlady.
Adamyň bilesigelijiligi guýçli bolýar ekeni. Gijäň içiňde gorkmanam...

Dowamy »

1112 0
Köneler, 3 years ago


MENIŇ JORAM RUH 2- nji bölümi Awtory:Nowça


Uzyn gün hysyrdap öýiň.işi bilen başagaý bolyp geçirdim
Garaňky gatlaşdy.Ýatar wagt boldy welin ir gözinden ýerime geçip ýataýynla diýip öz otagyma geçdim
Otagyma girip bulaşyp ýatan garalaýan kagyz böleklerin ýygnaşdyrdym,olary eýläk beýlak saýhallaşdyrdym.
Ýöne men her hereket edemde golaýjykdan alynýan demi eştýardim...

Dowamy »

977 2
Köneler, 3 years ago


Meniň joram Ruh 1- nji bölümi Awtory:Nowça

Işden öýe gelenim hem şoldy welin,renimasiýada işleýan tanyş gyzlaň biri jaň etdi
— Agyz ,öýdemi?
- hawa şu wagt gelip durşym
- joramjan şu gün gaýrat etde ýekeje gün maňa derek gijeki nobotçy duryp beraýdä, müdürim jogap berenok,kursdaş joram toý edýar şoňa gitjek
- ýadowdym nadip gije smene durarkam
- şonsyz he...

Dowamy »

924 0
Köneler, 3 years ago


Armanda goýan ömür (bolan waka)

Bu size gürruň berjek bolýan bu wakam durmyşda arman çekip ýat ýerlerde ,özi ýaşajyk gyz hem bolsa durmyşyň ýogyz külpetlerin erkek ýaly mert duryp çekýan mähriban jorama bagyşlap ýazýaryn...

Bu gyzyň ady Leýli.Meniň atdaşym. Dogry men ony göremok ,diňe suratda.
Şu ertir coma giren günümden bäri wirtual iň ýakyn dost joralar...

Dowamy »

1224 0
Köneler, 3 years ago


ÝARYŇ BAR EKEN


Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym.
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym! Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, sen meniň
Gursagymy oýup gitdiň, sen meniň
Hoş hyýaldan taýyp gitdim, sen meniň
...

Dowamy »

1027 0
Köneler, 3 years ago


"AGLAMAGYN SON"

Dolan soygim, dolansana yzyna
Wagt gecen son okunmeli bolma son
Ganly yaslar doldy menin gozume
Omur yasa baglanmaly bolma son

Name ucindir beyle dondy yuregin?
Sen dalmi soygime yeke diregim?
Duymma janym, dymmasana geregim
Sonam dymyp aglamaly bolma sen

Aglama, gozunden damma...

Dowamy »

854 0
Köneler, 3 years ago


Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 15-nji Jemleyji bölüm.

Bayram Jemala kop yalbardy.Emma peydasy yokdy.Bayram bilen Jemalyñ ayrylyšanyna 5-6 ay bolup baryardy.Dursun gelneje basga yere gelin sorap barmaga yuzi yokdy.Ol yenede Humay yaly gelin duşmagyndan gorkyardy.Bayram gaharlanyp,eden işlerine ökûnip her gun icyardi.Ol onkiler yaly owadan daldi.Horlanypdy,garaja saclarynyn icinde agaran tarlaryny he...

Dowamy »

1314 0
Köneler, 3 years ago


Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!"14-nji bölüm.


Ol Humayyñ gep-sözüne seretmezden ony yary gijä köçä sùýräp cykardy.Olaryñ gohuna ejesi we kakasy oyandylar.Kakasy ogly bilen suwagt hem gurlesenokdy.Bayram Humay bilen basagay bolup kakasyndan yekeje gezek hem otunc soramandy.Ejesini-de köp ynjydypdy.Umuman Humay ucin ahli zatdan gecipdi.Hatda isinde hem kemcilikler duš gelip ugrapdy.

Dowamy »

969 0
Köneler, 3 years ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 13-nji bölüm.

Günler kerwen gurap gecip durdy.Dursun gelnejanin sozuni hic kim diñlanokdy.Indi Humay öñkiler yaly däldi.Ol has uytgapdi.Gunuzak telefonda gûrleśyardi.Yoldaśy iše gitdigi ol hem niradir bir yerlere giderdi.Oyunden biraz uzaklasyp her gun her durli masyna munerdi.

Bazara ejemlere,yada joramyñka diyip giderdi.Goñsular Humayyñ...

Dowamy »

1085 0
Köneler, 3 years ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 12-nji bölüm.


Jemal gün-günden saralyp soldy.Ejesi we kakasy gyzynyñ yagdaýy barada gaygy edyardiler.Maral oña dusundirmage calysyardy.Emma ol hatda bir agyz gûrlänokdy.Yureginde welin sol bir sözleri gaytalayardy"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!".

Aradan birnace wagt gecdi. Bayram her gun ise giderdi.Humay bolsa her gezek ise gid...

Dowamy »

1196 0
Köneler, 3 years ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 11-nji bölüm.

Bayram hatda onuñ yzyndanam cykmady.Jemal šu gune cenli her bir ãdimde bolan zatlary yatlap özüne gelip bilmedi.Ol oyune barsa mašgalasy günortanlyk edinip otyrdy.Olar onuñ elleri gošly,gözi yašly gelenini görüp hayran galdylar. Maral ylgap baryp onun ellerindaki gošlaryny aldy.Ol mašgalasyna bolan zatlary gurruñ berdi.Muna ayratynda kakasynyn has...

Dowamy »

1060 0
Köneler, 3 years ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?" 10-njy bölüm.


Bayram edil dogalanan yaly hereket edyardi.Jemal olara seredip doñup galdy.Ol cykyp gygyrayasy gelyardi.Iñ agyr degyan zatlaryñ biri hem yoldašynyñ gujagynda duran öyme yaglyk dañynan gelin Humaydy.Jemalyñ bašy caśdy ol iki zada seylebir hayran galyardy.Birinjisi Bayramyñ her gun her durli hereket etmegi,ikinjisi bolsa Jorasy Humayyñ...

Dowamy »

1024 0
Köneler, 3 years ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?" 9-njy bölüm.


Jemalyñ gözleri öñkilende ulalan yaly owadan tegelek, nurly görünyardi.Gaslary bolsa edil taze dogan ay yalydy.Yañaklary gyzardylandy.Bayramyñ gowy goryan gyzyl reñkli esigini hem geyipdi.

Bayram Jemala seredip:
-Duynki edenlerim ucin bagyslagyn bolyamy?Unus bermegin ahli zat gecer.Men gawanysym seyleda.seni...

Dowamy »

1014 0
Köneler, 3 years ago