Jemal gözlerini yaşladyp: -Men ejeñ sözlerine cydap yaśadym.Diñe seniñ ucin Bayram.Bolya menin ucin ejen esasy mesele dal.Yone senin beyle uytgeysin bir sebabiniñ bardygyny bilyadimemle.Sumy mana bolan soygiñ.Ol gyz kim?Maña dogryny sözle.Sen mana biwepalyk edayseñ men muña asla cydap bilmerin.Men bu dunyede,bu oyde dine seniñ ucin yasayan.Ol gyz kim-diyip aglap yalbarsada Bayram oña únüs bermedi.Jemalyñ yuzine gaharly bakdyda onun elindaki telefony güýç bilen cekip aldy.Jemal hem bilelikde cekilip gitdi we bûdiräp yykyldy. Jemal yerde otyrka Bayram onun yanyna cökdide: -Nähili bolyan eken?Agyr batdy gerek.Mundan yigrimi gün cemesi öñürti maña nähili agyr batandyr oydyañ?sol pursat seniñ yanyña barmadyk bolsam Gadyryñ seni näme etjeginini diñe Alla bilerdi.Meniñ ornuma ozuñi goyup gor.Wahhh seniñ meni aldap aydan sözleriñi hiç wagt unutmaryn-diyip dîşlerini gysyp gürledi.Elleri bilen Jemalyñ yañaklaryny bir-birine cekip gysdyda itip goyberdi.Jemal oturan yerinden yere yza yykyldy.Gecmisdaki bile geciren gunlerini yatlap damagy doldy.Öñler Bayramyñ gozlerine seredende soygi gorerdi.A bu gun bolsa ol yigrenc we gawanjañlykdan basga hic bir zat görmedi.Ol Bayramyñ yanyna oturan yerinden süýşip bardyda,iki eliniñ barmaklaryny bir-birinden gećirip düşindirmäge synanyšdy: -Bayram Alla šayat men saña hic bir wagt biwepalyk edemok.Muny öziñ hem gowy bilyaña.Ol gundaki bolan zatlary men saña öñ düşindirdim ahyry.Men yalan sozlemage mejburdym.Sen bašgaca düşinersiñ oytdim.Indi geçmis yzda galdy.Men seniñ geliniñ ahyry.Men seni ilki goren gunumden bari kalbymda yylylyk peyda boldy.Seni soydum.Sol wagtlar sen maña"Köp gyzlar bilen dususdym"diyyadiñ,hatda göz öñümde olar bilen telefonda gurlesyardiñ.Men gawanardym.Sondada sesimi cykarmazdym.Sebabi saña ynanardym.Bolya islaniñi et.Öñ hem durmušyña goşulamokdym.Indi hem goşulman.Yone sen meni dalde ol gyzy soyyan bolsañ ayt.Isleseñ gideyin-diyip aglady.Bayram bu gun hem icgilidi.Ol Jemala yigrenc gozi bilen seredyardi.Ol nace dusindirjek bolsada ony diñlemedi. Bayram onuñ yanyna bardyda elleri bilen Jemaly yerinden yokary galdyrmakcy boldy.Jemal Bayram yanyna golaylaśdygyca sandyrap gorkyp baslady. Bayram Jemalyn goz yaşlaryny supurdide: -Sen hic yere gitmersiñ.Oyde ejemiñ yanynda bol.Seni gowy gormesem men seni saklamazdym.Senin basga soraglaryña jogap beresim gelenok.Men yadaw.Onsoñam yene bir zat biraz ûst bašyña seret.Gelinim diymage utanyan-diyip Jemalyñ ustunden guldi.Jemal dymyp oturmakdan ozge caresi yokdy.Ol indi gurlemage gorkyardy. Bayramyñ el telefonyna yenede jañ geldi.Ol Jemala seretmedide cykyp gitdi.Sol gije Bayram oyune gelmedi.Jemal name etjegini bilenokdy.Ol gözöñünde bolyan zatlara hic hili care gorup bilenokdy.Oyune gitmekcidi.Obanyñ gep-sozunden gorkardy.Jemal gije uklap bilman aglap pikirlerip oturdy. Ertesi Bayram oyune geldi.Bayramyñ ejesi bilen kakasy šahere iki gunlik gidipdiler.Jemal oyunde yeke ozidi.Ol ahli isleri etdi.Aynanyñ oñune gecdide Bayramyn gelmegine tayynlandy.Name yagday bolandada ol durmuša cydamalydy.Dusinismezlikler ucin gošlaryny düwip oyune gaydyp ile gep bolmagy islanokdy. Bayram isden icerik girip gordi.Ol gelinine seredip gözlerine ynanmady.Ol owadan geyinip,uzynja saclaryny yayypu Bayrama yylgyryp seretdi.Bayram ucin Jemal toy gunindakidende owadan gorundi.Jemalyñ yanyna baryp ondan eden isleri aydan sözleri ucin otunc sorady.Jemal elbetde ony bagyslady.Sebabi Bayramy soyyardi.Bayram cay-coregini hem iyman Jemalyñ yanyna baryp onuñ garaja saclaryny sypalady.Jemalyñ yuzine calynan boyaglar ony diyseñ owadan görkezyardi. Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir