Bu wakany okap başlamankañ bir zady aydayyn elbetde bu waka seyle yazylan waka dal.Bu hakyky basdan gecirmedir.... Ir säher bilen turyp hemisekiler ŷaly çagalary çagalar bagyna berip,özim işe tarap yola düşdim.iş yerim öyden uzak bolmanlygy sebapli,işe yörap gidip gelŷadim.Sebabi ir säher bilen owadan köçelerde bagtly ynsanlary görip gitmek diyseñ ajaŷypdy.Tebigatyñ irdenki gözelligini,adamlaryñ başagay bolsada bagtly ŷüzlerini gorip öz içimden beyle bagtly yurtda ŷaşayanyma begendim.Şeyle tasin duygular bilen işe nahili yetenim hem duymadym.Men bir karhanada tämizçidim.Hawa,işim yarym günlikdi.Çagalam entak kiçi bolanson hem ozimem gaŷynly bolasoñ wagtlaŷyn şeyle işde işleyadim.Işe gelenimde herkim adatdakysy yaly başagaydy.Işdeş gyzlarymyzyn hersi oz isi bilendi.Men hem olar bilen salamlasyp öz kiçijek otagyma baryp ŷorite tämizçilik eşigin geŷip işe başladym.Işde hemmeler bilen aram diyseñ gowydy.Ïşe başlanyma indi bir hepde bolupdy.bu kärhana gurlusyk kärhanasydy. Eŷŷam hemmeler bilen tanysypdym. Ŷòne diñe başlygyn göremokdym.Onuñ is sapary bilen daşary yurda gideninden habarym bady.Ine,bugün bolsa hemme aŷak üstindedi "Başlyk gelyär"diyip.Menem hemisekiler yaly yuwmany onuñ kabinetinden başladym.Oñ oziniñ ayratyn iki uly kabineti bady hemde bir banyasy bady.Kabineti arassalap gutaryp gelyadim weli gyzlaryn"Salam,başlyk geldiñizmi sagaman"diyen sozleri gulagyma ildi.Haŷdap kabinetden çykdym.Emma men şwabramy eylak bakyp alyançam kabinete başlyk giripdir, a men bolsa gorman çykyp barŷadym.O barman gapa yetenim şoldy weli,kätip gyzymyz Aŷgül öñumden cykdy hemde: -Wi başlyk sen yokkañ taze tämizçi aldyk,tanyş boluñ Merjen (bagyşlañ oz adymy we baslygyn ady uytgedilip yazyldy) diydi. Utanjyma yuwaşdan yza öwrilenim şoldy weli,başlyga gözim düşdi.Uzyn boŷly dayaw,gara saçly yüzi mahirli ynsandy.Ol ŷylgyryp duran yerinde,birhili ŷüzi uŷtgan yaly boldy we zordan"Salam" diŷip bildi.Başlygyñ yüzi gaty tasin boldy.Aŷgül bir mana bir başlyga seretdi.Meñ bolsa elime şwabramy aldymda"Bagyslan"diŷip kabinetden çykyp gaŷtdym.Emma onuñ beyle basym üŷtgemesi meni gaty haŷran galdyrdy.Onŷança aşhana gelip o yerlerin yuwyp durkam yzymdan çay demlemane gelen Aŷguli gördim.Ol: -agyz,Merjen name oñ başlyk seni bir yerde dagy gordimi-diyip mana sorag bermäge durdy.Men: -a yok mena birinji gezek görŷän -diydim. -Gaty geñ ol ŷylgyryp duran yerinde seni gördide bela gören ylay boldy. -menem şony oyladym suwagt. -Ony der basyp suwagtam ozine gelip bilenok gyz ol. -Näme Aŷgül ya meñ ŷüzimde gorkara bir zat bamy diydim.Aygül bolsa hezil edip güldide : -yok joram,ay yaly ŷüziñ bara.Belki başlyk yene dawlenyasy galandyr.Şondandyr-diyip çay demlap başlyga alyp gitdi.Menem oz işlem bilen gümra bolup geziberdim.Aŷgül yene meñ yanyma gelip meni başlygyñ sorayandygyn aytdy.... Yuwaşlyk bilen oñ kabinetine tarap yörãp ugradyp.Inede,oñ kabineti.Elimdaki perçatkamy çykarym Aygüle tutdyrdymda yuwaşlykdan gapyny kakdym.Içerden yuwaşlyk bilen "Gel"diyen ses geldi.Birhili aljyrap basladym gapyny açyp içerik girdim. -Salam,meni sorapsyñyz başlyk-aljyramakdan name diŷjegim hem bilemokdym.Hatda oñ yüzinede doly seretmage utandym.Ŷöne name üçin bilemokdym.Ol hiç hili söz diyenokdy.O barman Aygül içerik girdi,ol gire girman başlyk -çyk gapynam yapda garaş-diŷdi.Aŷgul mana menem oña seredŷadim.Ol gapyny ŷapdy Başlyk bolsa: -Bärräk süŷşinde geçin otyryñ-diyip yuwaşdan seslendi.Men şonda ilkinji gezek ol adamyñ ŷüzine seretdim.Gözleri gussaly,göŷa aglan ŷaly gyzarypdy.Utanjyma yene aşak hem gapdala seretmage çalysdym.O barman ol yene -Geç otyryñ-diydi. -Ŷok sagboluñ başlyk meñ islerim kopdi,emma siziñ menlik name isiniz bolup biler-diydim.Emma diyen sozlerime ozim hem pusman etdim.Ol bolsa -Elbetde men senden şundan başga name garaşayyn-diydi.Emma ol şeylebir yuwaş gurledi weli: -Bagyşlañ men size doly düşinmedim ,name diydiñiz -Bolŷa Merjen men sizden yekeje etjek haŷysym ba gunde su kabinete gireñde meñ şu çekerlerim diydi. -bor başlyk -wi onsoñam siz....aŷ bor gidip bilersiñiz diydi. Daşa çyksam Aŷgul we yenede yurist oglanymyz bady.Aŷgül bolsa -Name beyle sana name diydi -Neme,bar diyeni çekerlerim açma diydi -dine şoñ ucin çagyrypmy -hawa -emma olary manada diyip bilerda.... -Mena bilmedim Aŷgül emma bu adam gaty geñ.Gözlerem aglan yaly gôŷa. -ŷok aslynda başlyk gaty gowy adam,ŷone bilemok weli şo çekerlerin açmaga bizede rugsat berenok.Özem kawagt seylebir tukat... -ay,borla men oz işime gideyin -bor.. -çay goyjak belki içeris -bolar -diyip ŷylgyrdy. O barman men işime dolandym Aŷgül başlyga çay bermage durdy. Işlerim bolup öŷe gaytmakçy bolup geynip başladym,birden ŷalygymyñ gyşaranny gorip ony gaytadan dañamaga durdym, aŷ borla saçym hem bulaşyk diyip ony goŷberip daradym we şo barman başlyk ŷuwaşdan synlap duranna gözim düşdi.Men samsyk eşik otagyñ gapysyn yapmagy unudan bolsam natjek.Aljyrap elim aşak edenden saçym ŷüzime döküldi,emma weli şo wagty başlygyñ garaŷşy gaty gözgynydy.Birden oñ gözlerine yaş geleni gordim.Ol gatan heŷkel yalydy.Name bolanna weli asla düsinemokdym. -Bagyslañ başlyk gapyny unudypdyryn,bagyşlañ... Ol bolsa gaty gaty ŷörap öz kabinetine girdi we şondan soñ hickimi kabul hem etmedi.Eşiklemmi geŷip aşak düsenimem şoldy weli,bir adamyñ yokary galyp barŷanyn gordim.Turkmen daldigi daşyndan bildirŷadi.Ol meni gorenden arwah goren ŷaly tisginip gitdi.Yuwaşdan sesiz asak düşdim o bolsa ďüşyancam seredip durdy... Oŷe gelibem entagem namañ namedigine düşinmedim. Başlygyñ bolşy,ol adamyñ mana seredişi.Ol adam kim nameler bolyaka diyip oz ozime sorag berdim.Soñam jogap tapman yene oz islerime güŷmendim. Irden yene şol oñkilik yoldaşym işe,çagalar bakja a menem oz işime tarap yola rowana boldum o barman gapdalymda ŷoldasymyñ saklananyn gordim. -Merjen munsene -sen entak gidenokdyñmy -yok magazyna girip odur budyr aldym.Senem işe çenli akideyin diyip garaşdym -ha şeylemidi ya, sagbol garaşanyña -yeri işin nahili gülim -gowy -yone saña beydip işlemek name gerek hemme zadyñ ŷetik,öŷde otyrda biraz çagalar ulalŷança,sonam ozim gowy işe yerlesdirerdimda -Sagja bol ezizim düsinyan sanada,ŷone özim halal zahmet çekŷan.Çagalar ulalŷanca işlaŷin Hem hereket saglygyma peyda,hem oŷiñem işine ŷetisŷan yarym gün .Hem öz sowalga pulym ozim gazansam erbet dala. -wah bilyan weli planyñ gelni oñ muñ ayagyn süpirŷa diyera iller -Mahribanym men işlemekden utanamok.Men halal gazanç edyan.Iller name diyse şony diysin.... O barman işe geldik we sagbollaşyp düşip galdym.Ŷoldaşymada ďüşinyan emma meñ işlasim gelyadi.Yokary galdym hemme eyyam yerinde. Başlyk entak gelmandir.Men yene ilki oñ kabinetinden başladym.Yuwyp tozanlaryn süpirmage durdym.Gezek duran şkafa yetdi.Hawa,şol arzyly çekerler.Ony süpirip durkam gapydan başlyk geldi. -degme diydima men olara -neme başlyk men dine daşyn süpirmek isledim -sen yene oz bileniñden galanokda,çyk su yerden -bagyslan başlyk,ŷone açmadym dine...e... -çyk diyyan.....nnnn, güm bolllll..... Gözlerime şeylebir yaş geldi.Ozim saklap hem bilmedim aglap otagdan çykyp gaŷtdym,yzymdan bolsa kabinetin gapysyn güŷcĺi ŷapylanyn eşitdim.Kuhniya gelip ozim kosesdirjek bolŷadym,o barmana yglap Aŷgül geldi -hany dur,name boldy.. -men...men...men dine süpirjek boldyma Aŷgül -Toba bu adama name bolŷara iki gunden bari -Aŷgül meñ arzamy kabul et,işden gitjek -diyyaniñ name -yok mana beyle iş geŗek dal -dur dur,yok gahar edip arza yazma badyr sebabi.. -yok men belli karara geldim.Otyryp arzamy yazyp basladym.Ahli ofisiñ isgarleri yalbarmaga durdy.Tamizçi hem bolsam olaryñ mana bolan sylaşygyn gorip beter agym tutdy.Arzany yazyp goyup oye gaŷtdym.O barman ŷarty yoly geçenden elime Aŷgul jañ etdi -Merjen başlyk soraya seni,yzyña dolan diyya -yok men eyyam öye geldim(aldadym) -bor onda ertir hokman işe çykgyn -Aŷgul gürlesdiga -Men senden haŷys edyan.Ertirem çykayda -yeri bolya yone yekeje gun -bolar,başlygada ertir geljegin aydayyn diydide telefony goydy.... Howwa,öŷe gelip källãmiñ agyrysyna çydaman derman atdym.O barman elime yene Aygũl jañ etdi. -Alo -Agyz Merjen,başlyk suwagt çykyp gitdi.Bilŷañmi name o hatda şuwagt gelni jañ etsede gürlesmedi.Özi hem şeylebir hem gaharly hem gussaly. -ŷeri mana bulary name sebäpden aytŷañ Aŷgül?! -Saña hichili başga zat diymedimi o gün -ŷok name diymelidi... -bilemok yöne başlyk öñkiliga ŷok gaty uŷtgapdir -Menä bilemok Aŷgül. -Hany,ŷeri bolŷa ertir gel hany yzyn görerisda -agy,yzy diyip sen name kino seredŷan adam ŷaly,menä ertir işe cykma niŷetim hem ŷok. -bu name diydigiñ.Ol hali sen gidenden seni sorady... -maña name... -Belkide,oñ saña aytmaly zady badyr.Sen yekeje gün işe çyk bolyamy.Belki hemmesi gowlanar... -Bor Aŷgül ertir gorişeris. Telefony goyup bolan zatlar hakda oyladym.O namañ şkafy,o çekerlerde name baka.... Oyladygymça kellame beter soraglar gelŷädi.Ahyr ünsim nahara berip palaw etmage durdym.O barman elime skryty nomerden jañ geldi. -Alo... -..........ses yokdy.Ahyr telefony goyup goyberdi."Eŷ,Allam nameler bolya,indi bu kimka?!"Ŷöne şondan soñ jan gelmegi kesildi. Gepi uzaldyp otyrjak däl.Ertiri işe bardym.Hemmeler bilen salamlaşyp eşiklemi geymage durdym.Emma başlygyn meni cagyryanyn aytdylar... Yuwaşdan başlygyñ kabinetine ŷöräp ugradym.Aŷaklarym gorkudanmy name birhili atlemejek bolyady.Ahyr baryp gapyn kakjak bolup durkam"Giriñ"ses geldi.Aŷgül bolsa bar diyen mayda yşarat etdi.Gapyny açyp içerik girdim,emma ŷapmadym.Ol bolsa"Gapyny ŷapyñ "diyip mana ŷüzlendi.Gapyny ŷapdym,emma öñe yekeje adim hem süŷşmedim. -Meni bagyşlañ,düŷn men siziñ göwniñize degdim.Men hiczat gurlemedim .Dine yere seredip durdym.Ol bolsa: -Işden çykmak barada ŷazan arzañyzy yzyna alyp bilersiñiz men gol çekemok.Işiñizi dowam etdiriberiñ-diydi.Men arzany almak üçin oñe atledim.Stola golay baranymda şo çekeriñ açykdygyna we eŷlesine öwrilen birgiden suratlaryñ çasyp ŷatandygyn gördim (dowamy bar)

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir