Gadyr bilen Jemalyñ söhbetdeşligi uzaga cekdi.Olar gürlešip durka Bayram Jemalyñ el telefonyna jañ etdi.Jemal Gadyrdan bir iki ãdim beylä geçip jaña jogap berdi: -How Bayram gowumy yagdaylaryn?Name edyañ-diyip howlukmac gurlap baslady.Onuñ aljyrayany sesinden bilinip durdy.Bayram bolsa: -Yagdayym gowy dal diysem name edip biljek?Mena otyryn welin sen name edyañ-diyip yuwaşlyk bilen gaharly jogap berdi.Yuwaš gürlemese Jemal onuñ sesini eşitmegi mumkindi.Sebabi agajyñ asagynda bukulup Jemala seredip duran yigit Bayramdy.Jemal ony görenokdy.Bayramyñ oyde diyen sozine arkayyn bolup gûlip jogap berdi: -Name edyändir oytyañ.Šol oyde otyryn tikin çatyn edip.Sen näme gaharlanyañ janym?-diyip šadyyan jogap berdi.Ol yalan sözlemäge mejburdy.Bayramyñ gaharly sesinden bir zadyñ bolanyny duyyardy. Bayram Jemalyn goz oñunde ozuni aldayanyna diyseñ gahary geldi. Bayram yenede tekrar tekrar sorady.Emma Jemaldan sol onki jogaplar geldi.Bayram sol onki yerde olara seretmegini dowam etdi.Jemalyn yanyndaky yigidiñ kimdigini we name ucin name barada gurlesip durandygyny bilesi gelyardi.Ol suwagt Jemaly diyseñ yigrenyardi.Onuñ kalbyndaky söygi yigrenje öwrülip baryardy. Gadyr onuñ Bayram bilen gurleşyanini bilyardi.Ahli yigitler Bayrama höwes ederdi.Jemalyn Bayramy telefonda aldap goyanyny hem eşitdi.Onuñ Jemala mähri düşip ugrady.Jemal Gadyra dusundirip haty almaga razy etdi.Ol Jemaldan el telefon belgisini sorady.Jemal el telefony taze ulanyp başlapdy.Gadyr bolsa akylly yigitler kimiñ nayynjar ses bilen Jemala yuzlendi: -Sen diyseñ düšinjeli gyz ekeniñ.Dogrymy aytsam sen bilen suwagt ilkinji gezek gurlešyan.Saña akylly gyz diyip kop aytyardylar.Menem seni görmegi arzuw edip yordum.Taryp edišlerinden hem gowy gyz ekeniñ.Maña telefon belginizi berip bilermisiñiz.sizden käbir soramaly zatlarym bardy.-diydi. Olaryn name barada gurlesyanini bilmek ucin olaryñ yanyna golaylan Bayram Gadyryñ ähli aydan sözlerini esitdi.Ol Gadyryñ yanyna baryp ony urmak isleyardi.Yone beytse dogry bolmajagyny,entak Jemaly kop synagdan gecirip gormelidigini pikir etdi.Toy sähedi belli öyune gelin edip aljak gyzynyñ basga bir oglandan seyle sozleri esidip durandygyna diyseñ gahary geldi.Bayram Jemala telefon belgisini bermezligini öñ kop tabsyrardy.Ol telefony sowgat eden hem Bayramyñ ozidi. Jemalyñ yureginde erbetlik yokdy.Yone ol Gadyryñ öte gecenine diyseñ gahary geldi. Jemal oña: -Sen su haty oka telefon belgi bermek gerekdal.Yone indi Humayy aglatma.Saña basga sozum yok men oye gideyin.Men bu yere diñe joram ucin geldim- diyip oyune gaytmakcy boldy. Gadyr tentekligini edip Jemaly guyc bilen saklamakcy boldy.Ol Jemalyn owadanlygyny gorup ozuniñ edyan hereketlerini bilenokdy.Jemalyñ ellerinden tutdy. -Maña Humay gerekdal maña sen gerek...-diyip gurlap başladygy Jemal gygyryp başlady: -Goybeeeer meni,goybeeer diyyaaan nejis,edyaniñ näme,yetişiñ adamlar,way ejeeee diyip onuñ elinden dişledi.Gadyr ony goyberenini bilman galdy.Jemal ylgap gaytmakcy bolanda Gadyr onuñ sacyndan tutup ozune cekdi.Jemal bolsa gygyrmagyny dowam edyardi. Bayram oz soygulisinin bu yagdaya dusenini seredip duryp biljek daldi.Ol Gadyryñ yzyndan geldide ony urmaga bašlady.Jemal gorkyardy,sandyrayardy.Icerden Humay bilen Maral hem ylgap geldi.Bayram bolsa yuregindaki ähli gahar gazabyny Gadyry urmakdan cykaryardy. dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir