Gün doganda günde görýän keşbiňi Gijeler görÿärin ÿüzünde aÿyñ Aÿym düśünmedim bar ÿerde barkañ Name üçin? Seniñ didaryña zarkam? Dünÿäñ oçetinde ÿyldyrym çaksa Ÿyldyrymda görÿän ÿyldyzdeÿ çeśmiñ Gunçalar açylyp ÿylgyryp baksa Śol güllerde görÿän ÿylgyrÿan keśbiñ Görÿän seni diñe juwan wagtyñda Görÿän seni bir özümiñ bagtymda Śeÿle bolÿar eken zemin üstünde Ÿürögüñe söÿgi dolan wagtynda

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir