-Merjen size jan edip bilerinmi?! -Oyemi... -El nomerinize -eger gyssagly sôziniz bolmasa ertir gelende gurlesayeli... -Hawa,siz dogry diyyaniz.Men alasamsyk...Siz masgalaly..Bagyslan meni Merjen... -yokla,baslyk bagyslar yaly siz erbet is edeñzok ahyry. -Ŷeri bolya,onda ertir gorisŷançak-diyip elin uzatdy.Şo pursat name etjegim bilman menem elim uzatdym.Oñ eline elim degende weli,elimden tok geçen yaly boldum.Ol bolsa yene gozlerine gussa doldyda elim goyberip yaş gelen gozlerin menden gizlap icerik girip gitdi. Öŷe gelyancam ahli zadyñ dowamyn bilesim gelŷadi.Pikir edip geldim.Elim işe barmady.Kellamde diñe ahli zadyñ yzydy. -Ol gyz suwagt nirdeka-diyen sorag erkime goymady.Asgam yerime gecdim.Ŷoldasym gelip keypsizligim añan bolmaga çemeli. -Merjen iki üç gunden bari saña birzatlara bolya,eŷgilikmi... -hawa,alada etme gul yaly. -öñlera isden gelenden ol eyle bu beyle diyip dine gulip otyryadyñ,emma bugunlera.... -birhili yaramajak bolyanmy ya yadayanmy... -ay sen yadajak gelin dala...ŷeri bor oziñ aytyançañ menem gurlemen diydi.... Emma men oña name diyjegim bilman eylame owrildimde uklap galan boldum.Emma kellamde weli sugunki aydylan zatlardy.Men olar hakda ŷoldasyma name diyeyin.Şoñ ucinem iñ gowy usul dymmakdy.Irden ir turdy.Yglap cagalary geyindirip,ise howlukdym.Hatda ŷoldasyma hem garaşman.Işe gelsem,başlyk bar eken.Entak hickim gelmandir.Diymek o gijesine barde bolupdyr.Meñ gelenim kameradan gordimi ya gapyny açamda sesim eşitdimi bilemok,ŷöne ol yglap oz komnatyndan çykdy.Maña garap mahirli ŷylgyryp, -Salam Merjen,ir geljeginizi bilip,agsam gitman size garasdym.Ahli isinizi goyup ilki bilen mana bir çay demlap berseñiz. -Bor başlyk... -wi ozinizede bir kase almagy unutmañ.Men size yzyn gurrun bermekçi... Bolya diyen manyda basym atdymda.Çay otyrtmaga durdym.O bolsa oz otagyna yoredi.Isiñ baslamagyna bolsa bir yarym sagat dagy bady.Oz bolşuma ozim utandym.Emma bilesgeljiligim hemme zatdan ustin geldi.Seydip çayy alyp başlygyñ kabinetine girdim. -Nos bolsun,diydimde caŷy orta goydum. -Sagbol Merjen,minnetdar.Geçiñ otyryñ.Men kresla gecip otyrdym -siz bilen gurlesmek maña diysen yakymly... -sagboluñ -bilyan,ahlisiniñ yzyn bilesiñiz gelya.... -onda dinle diyip sozin dowam etdi. Zubeyda bizin mekdepde okayady.Ol gunde diyen yaly bize gelyadi.Bossan bilen okuw okardylar.Oyem bizden uzak daldi.Men oña seylebir owrenisdim weli,gormesem şo gun uky yokdy.Emma ozim yekeje agyz oña gurlap bilemokdym.Birgun Bossan agsam naharda seytanlygyn etdide: -Kaka,eje,oglunyza okuwy dynyp oyeraymeseñiz-ha ha ha lap gulip baslady.Men bolsa Bossan "hany bes et"diysem ol bolsa: -so bolsy bilenem utananam bolyañmy-diyip beter guldi.Dayym dagy mana seretdilerda -ŷeri han ogul,birinde dagy gowniñ bamy ya?! -yokla dayyjan o name diydigiñ... -ana seret aldap otyr kaka seni...(jykyrdap guldi) -ol seytanjyk mekirligin edya. -bilyanizmi o kime asyk.... -bossan hayys edyan bes et....Men utanjymdan yere girip baryadym.O barman dayzam.. -Zubeydamy diydi. Men alasamsyk bilman ŷylgyrypdyryna.Sacakdakylañ bary guldi.Daŷym bolsa, -oglum,hany okwuyn gutar,sonam seni yokary okuwa gorjek eger nesiban bolsa girip bilersin.Ana ondan son Zubeydañka gudacylyga gideris?!-diyip yylgyrdy.Bu zatlar hazir bolup baryan dek begenjimden naharym iydimde.Musur dokman bahanasy bilen daş cykdym.Birden Zubeydany goresim gelip olara tarap yoredim....Ŷòne yoermedik bolsam gowy bordy... Ony daşarda bir oglan bilen duranny gordim.Bir biriniñ elinden tutyp duranny gorip yuregim parcalanan yaly boldy.Icimden bolsa"Suny goren gozlem kor bolanda gowy bordy"diyip oz ozim gunakarledim.Haydap oŷe tarap ygladym.Öñimden gapyñ yanynda Bossany gorip damagym doldy.Ol meñ yüzimden birzat añan yaly yglap komnatyma geldi. -Agam,name boldy? -Hic Bossy,ŷöne ozim kellam agyrŷa. -ŷüziñde gan pet ŷok,ayt eger birden komegim hem deger... -Şeylemi,komegiñ deger ha,onda Zubeydañ yanyndaky yeñiyolgy tanarsyñ hem sen ha... -namäñ yeñyolgy,Zubeydany nirde gordiñ... -Aŷ,borla name etjek şaheriñ lalik gyzydyrda... -Batyr,bes et sen name diŷŷañ.Eysem menem şu şaheriñ gyza.Mus mus etmede mustafa diysene. -saña name bar gitde oz isin bilen goy meni günüme... -şaheriñ gyzy diyip sen name diyjek bolyañ .... O barman gohumyza dayzam bilen daŷym yglap geldi.Daŷym geñ galyjylyk bilen: -Batyr Bossan name,eygilikmi,sesiñ daş cykŷa... -ony,ine şu otyran obalydan sora-diyip Bossan dali yaly yglap otagdan çykyp gitdi. -Hawa,men obaly,samsyk men ha .....diyip yzyndan gygyryp galdym.O barman dayzam -Batyrjan,balam su yaşyña çenli jigiñ bilen soguşmediñ,name beyle bugun gaty gaharlyla... -yok dayzajan alada etme ozara kicijek dawamyz... -Ogul,şo kicijek dawañ soñy tuweleŷem bolup biler unutma.Onsoñam sen oba men şaher diyen gurruñ indi su oŷde bolmasyn.Senem barda jigiñden ötunç sora.Ola gyz sen erkek .Hicwagt deñ bolma.Gaytym sen ony goramaly ahyry....diyip otagdan gaharly cykyp gitdi.Men otyryp eden yalñysyma duşindim.Zübeyda meñ uçin hickim.Emma Bossan meñ uyam,meñ käbäm ahyr.Men nadip muny edip bilenme hayran galdym.Yuwasdan oñ otagyna yoredim.Barsam aglapdyr uklap galypdyr.Gozindaki ŷaşlary bolsa entagem durdy.Men otyryp oylandym,name etmeli men oña ozim bagyslatdyrmalydym.Ahyr ertire plan duzip uklap galdym.Irden hemmeden öñ oyanyp bazara eñdim.Magazynlar yapykdy.Ahyry bazaryñ golayynda bir oyiñ howlusynda owadan gulleri gordim.Olary alyp basladym.Emma o barmana eyesi çykdy.Ogurlykda tutyldymda name ederim bilmedim. -Yeri han ogul meñ bagymyñ güli saña name gerek boldy... -Bagyşla agamjan bagyslañ meni...Ŷöne men size toläŷin.Maña sizin su gulleriniz gyssagly gerek... -Yok mana pulyn gerek dal sebabin aytsan bolya... -Kabam üçim,ejemjan üçin....Onuñ meni bagyslamagy üçin .Agsam göwnine degdim.Otunc sorajak... -wah,asyl sey diysene,dur onda garas diyip men tanamayan yasulym icerden has owadan guller alyp çykdy. -Al,ejeñe ber begendir.Alla yaryñ bolsun... -Men nace bermeli... -Hiczat,dine ejeñ begense bolya...Men gulleri alyp begene begene oye geldim.Bossan yatyrdy.Emma dayzam oyanypdyr.Ol gulleri gorip myssay ŷylgyrdyda başym sypady. -wah,jan balam,senden tamada seyle... Men guller bilen Bossanyñ otagyn bezedim.herhili sarlar cişirip otagyna okladym.Daş towregi şardan doldy. O barmana ol telefonynyñ budilnigine oyandy.Onuñ begenşi weli çagañkydanam beterdi.Turyp dali yaly bokup başlady.Iki yana aylandy.Yglap yanymyza geldi,dayzamy gujaklap: -Wah,kabam minnetdar,men otagym ne gozel edipsiñ.... -dur hany,ony men dal.Batyr etdi gyzym... -Name....Batyrmy...Meñ üçinmi..... -Hawa,señ ucin ... O barman daŷym turyp geldi. -Name dañ bilen namañ gulkisi beyle... -Kaka,bu samsyjak ogluñ men otagym seylebir owadan edip bezapdir weli.... -Bossan meni bagysladyñ gerek...diyip oña seretdim... -elbetde sendenem oykelap bomy diyip gelip meñ ustime ozin zyñyp gujaklady.Şo dowirler iñ ajayyp dowlerim eken.Şeydip wagt gecip durdy.Men okuw gutardym.Gutardyş dabarasy bellenilen güni gowy otyrylsyk guraldy.Elbetde oglanlar ozbasyna soñ gurnady.Herkim oz soygulisini alyp gelmeli etdiler.Emma mende yokdy.Ozim seyle bardym.Daŷymyñ alyp beren bet esiklerin geyip bardym.Oglanlar bilen gulisip degisip otyrkak klasdaşym -Merediñ Zübeydañ elinden tutyp gapydan girenne gozim duşdi... Gaharym seylebir depame urdy weli.Dali yalydym.Olar bile otyrdy.Emma name üçindir Zübeyda gozlerin menden aŷyranokdy.Ol bugun onkisinden de has owadandy.Gaharyma içesim geldi.Emma dayyma soz beripdim..... Ine,meñ söŷen yarymyñ bilinden oz synpdaş oglanym tutyp otyrdy.Asla keŷpim yokdy.Oglanlar weli gaty şadyŷandy.Emma Zübeyda gozleri bilen meni iyjek bolyady.Meret dagy tans edip başlady.Emma Zübeyda turmady.Maña seredyadi.Menem Kerwen bilen gurlesen bolup kan seretmejek bolyadym.Meret gowy içdi.Sonuñda bolsa wals tansy goyduran boldular.Meret Zübeydany tansa çykardy.Ony seylebir gysŷady weli.Iŷip baryady.O bolsa sesin çykarman gaytym oña tarap gysmyljyraŷady.Şo pursatlar omrimde gecmejek yalydy.Duran yalydy hemme sagatlar.Gözime ŷaşyñ gelenin duymadym hem o barman Kerwen -Batyrjan,sen name aglaŷañmy dost, -ay,yokla.Yone şu çilimiñ tüssesine gozim ŷaşarŷa-diyip gozim supirdim.Onŷança guycli şarpygyñ sesin eşitdik.Öñe seretsem Zübeydanyñ duran diwana źynlyp gidenin gordim.Name üçindigina bilemok yone Merediñ ol uran şarpygyndan hemme doñup galdy.Ol barman ol yene Zübeydany silterlap başlady.Yglap yerimizden turdyk.Baryp gaharyma Merediñ yüzine bir ŷumruk urdym.Oñem içgili bolansoñ yere yazylyp gitdi.Zübeydañ elinden tutyp onam alyp çykyp gaŷtdym.Ol seylebir sandyrap aglaŷady.Ŷüzinden bar boŷaglary dökuldi.Öñumden çykan otyrgyçlaryñ birinde otyryp ony köşeşdirmage durdym. -Hany,bes et,al ine yüziñ yaşyn supir-elimdaki yaglygymy uzatdym.Ol ŷüzin süpirdide,yene-de aglamagyn dowam etdi.Ŷañagy bolsa gyzyldy.Birden ozim duymadyk ŷagdaŷda barmaklam bilen oñ ŷaşyn süpirenimwm şoldy weli,ol meñ ustime özin oklady. Oñ ysy,oñ ajaŷyplygy ellem sandyrady.Emma ozime gelip ony gujagymdan aŷyryp oŷine çenli getirdim.Ŷol boŷy hiczat diymedim.Oda gurlemedi.Öŷniñ yanyna gelende maña golaŷlap -Batyr sagbol,biz yene goriserismi... -gorişeris,emma yolda yzda bolmasa.Sen meñ klasdaşymyñ soygulisi ahyry...Ol gurleman durdyda dodagymdan ogşady.Göŷä düŷş goryan yalydym,birden tisginip gitdimde ony iteklap goyberdim -Edyaniñ name,Zübeŷda... -Men seni söŷŷan Batyr... -Bar öyine girde,dynjyñ al sen kellañ çaşŷa-diyip guyc toplap yza owrildim.Ol bolsa bar sesi bilen -senem meni soyyaniñi bilŷan-diyip hyrsyz bat bilen guldi. O barman gapydan Isgarler gelip baslady.Men başlygyñ caŷyn alyp -men ertirem ir gelsem bolarmy -elbetde men sana ertirem su yerde garaşaryn... -emma siz name ucin bu zatlary maña diŷŷañiz... -özimem bilemok.Emma bu syrlar içim gemrip barŷa.Sen bilen gurlesmek mana ŷakymlydygyndanmy ŷa seniñ oña meñzesligindenmi..men bilemok... -Ŷöne siz oñ buwagt nirededigin aytmadyñyza... -Howlukma bilersiñ.... dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir