Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Men entagem kop zady gysgaldyp aldym.Şol sebaplem arasynda düşiniksiz yerlerem bolan bolmagy ahmal.Men şu wakañ soñuna sizden beter gyzykdym.Sebabi gürrüñ tutyş bir adamyñ ykbalydy.Ol bir kitapdy.Emma onuñ kop sahypasy gözŷaşdy. ....Men ertesi yene işe ir geldim.Emma bugün başlyk oyine dolanypdyr.Menem gapydan girip.Gapylary açyşdyrŷançam oda yzymdan girdi. -Ertiriniz hayyr başlyk.. -Salam Merjen... -çaymy ya kofe.. -Garşy bolmasañ gokje çay.Yglap çay goyup demledimde.Ŷylgyryp kabinetine giripdir.Ol so pursat şeylebir ŷylgyrdy weli gozlerindaki hemme gussa yok yalydy -Merjen bir zat diysem gaty gormersiñmi -gowy zat bolsa yok gaty gormen -saña ŷylgyrmak juda gowy gelişŷar hemise seyle ŷylgyr. Bolar diyen manyda bas atdym. -Howa sen yzyna howlukyan seyle dami... -howa..eger mumkin bolsa.. -Bolar...Hawa,Zübeydany yurekden soysim yaly hic gyzy soymedim.Ol bozuk bolsada yuregim dine sondady.Emma ol meñ guran bar arzuwlarymyñ soñuna suw çekdi.Oña bolan soygim dine kalbymda yigrenje öwrildi.Ol bagyslap bolmajak işe baş goşdy.Ol meñ jigimiñ,meñ kabamiñ adyna zyna getirdi.Meni okuwa salansoñ,bir ŷyl soñra lukmancylyk insitutyna Bossany hem okuwa saldylar.Bossan seylebir edepli gyzdy weli ol hatda oglanlarada ozine gurletmeyadi.Emma Zübeyda bolsa oñ abyraŷyna bir pul etdi.Ol ahli joralarynyñ içinde Bossan gyz dal diyip çykarypdyr.Emma Bossan muny eşidip tas dãliran ŷaly boldy.Ol goni Zübeydañ oyine gitdi.Emma ony yer yuwdan yalydy.Hic yerde yokdy.Hatda ozim hem yolda yzda gorsem emin yetirjekdim.Emma menem goremokdym.Bossan bolsa gun gunden saraldy.Gijelerinede aglady.Daŷym bilen daŷzamyñ yagdayy ozine aşgar.Olar ondan beter boldy.Bir gün Bossan irden turmady.Dayzam turyzmaga gideni soldy weli"gyzyymmmmmm"diyen sesi esidildi.Daŷym bilen yglap bardyk.Emma barsak yerinde serilip ŷatan Bossana gözimiz düşdi.Hic zat iyman ence gunden bari aglap otyran gyz ozunden giden eken.Biz bolsa ozine bir zat edendir oyutdik.Yglap dogtara akitdik.Barlaga saldylar.Emma jogap gowy daldi.Gyzyñ ganynda ŷapyk sary çykdy.Ol yalan tohmetiñ astyna aglap oz derdin duymandyr hem.Ence gun bolnisada yatdy.Emma namede bolsa öñkisinden biraz bare bakdy.Men oñ yanyndan aŷrylamokdym.Sebabi jigimi janymdan beter ey goryadim.Ine ony oye getirdik.Ol entagem halsyzdy.Bu bolan zatlaryñ hemmesine gunakar yeke ynsan Zübeydady.Bir gun dostlarymyñ biri kafede ŷasyn etdi.Pully oglan name hemme zady betinden edip doglan gunin berdi.Hezil edip otyrdyk.O barman biraz howa alayyn diyip daşary cykdym.Ine, dasarda bolsa ĵinsi balakda Zubeyda durdy.Gaty uytgapdir.O owadan yuzleri owadan gozleriniñ nury gaçypdyr.Elinde çilim bady.Ol hakyky koçe gyzy bolupdyr.Yanynda yene ozi yaly gyzlar bady.Men göni yanyna bardym.Ol meni tanap yylgyran boldy. -Zubeyda gurlesip bilerismi.. -Men señ geljegiñ bilyadim... -Ikicak gurlesaylelida .. -Nirede... -Kafede,yor... -yok,kwartiram bar yor sonda gurleseris... -yone Zubeyda... -gitsena yor bolmasa gunime goy... Men razylasdym.Barsam yene iki sany gyz bady.Oñ komnaty aŷry eken.Girdim otyrdym -Hawa,meni kuysedinmi... -Diyyaniñ name... -Meni soŷŷaniñ bilŷana.. -namañ soymesi...dinle señ bilen gürruñim bar. -ol bolsa spalna gecdide bar esigin cykardy.Omrimde ilkinji gezek yalañaac zenan masgala gozim düsdi. -Edyaniñ name gey bulañy...ustine eşiklerin zyñdym... -Yekeje senden hayysym su pursat gujagyma dolsana... -hicwagt asla pikir etme.Men señ bilen bu zatlar hakda dal Bossan hakda gurlesmage geldim. -ha,seylemi(ol hyrsyz guldi)ol hiczat bolmadyk yaly haladyn geyip yeri name ayt diydi -Name sebapden oña tohmet atdyñ... -Ol tohmet dal hakykat diyip gylip baslady.Yerimden turyp dulyna bir sarpyk urdym.. -Meni gowja diñle,Bossandan uzak dur esitŷanmi,yene yekeje agzyñdan soz çykanny esitsem su ellem bilen bogup öldirerin. -Al,suwagt oldirsenem hakyñ ba.Sen oldir menem azapdan dynaŷyn....Men çykmak bilen boldum.Ol bolsa -eger sen seyle gitseñ men Bossan gunine goyman-diydi -Men diyjegim diydim.Sen yaly harama hicwagt yanaşman-diydimde cykyp gaytdym. Seydip hemme zat gowy gidip durdy.Birgun okuwdan gelsem Bossan menden oñ gelyadi,emma bugun yokdy.Iyip icdim bir sagat towerek wagt gecdi,emma Bossan entagem gelmandi.Alada edip basladym.Dayzama diyip okuwdan yzyndan gitdim.Emma ol yokdy.Oye gelsem yene yok.Name etjegim bilmedim.Ahyr garasmalydygy hakda pikir etdim.Agsam isden dayym geldi.Bolan zady habar berdik.Ol haydap milisa habar bermage gitdi.Sebabi ahli tanys bilisden sorasak olar hem habarsyzdy.Milisa baryp ahli zady aydanymyz soldy weli.Baş komisar dayymyñ krusdasy eken. -Meñ otagyma gel diyip ony alyp gitdi.Menem yanynda yorap ugradym.Dayzam bolsa zalda garasmagyn hayys etdiler.Iceri girenson. -Gyzyñyz suwagt keselhanada,ozimiz suwagt kimdigin yzarlap habar bereli diyip durdyk.Bir sagada golay wagt boldy getirlene... -sen..sen nameler diyyan. -Gyzynyz keselhanada...yone oziniz ele alyñ .. -o nahili beyle bolya... -ony alyp gaçypdyrlar.... -dur....dur...dur yone kim name sebapden. -o zatlar bizede garanky bizem bilemzok,emma oñ namysy weli yerinde... Daŷym aglap baslady.Omrimde ilkinji gezek gordim onuñ ejizlanin.Birden kellame Zubeyda geldi.yglap kwartirasyna tarap gitdim.Barsam gapyn bir gyz acdy.Atylyp icerik girsem iki sany erkegiñ arasynda yatanyn gordim. -Oooo serediñ kim gelipdir...Gel ezizim sanada yer bar.... -saña nalet bolsun.Haram sen.Alla tansyryan seni gorjegin dine gorgi bolsun haram j..... -diyip cykyp gaytdym.Seydip Bosanyñ yatan bolnisasyna bardym.Yagdayy gowydy.Dayym oña şafyor tutyp berdi bolnisadan cykanson.Asly ony okuwdan gelyaka,yzyndan agzyna derman sepilen esgi bilen husyndan giderip alyp gidipdirler.Oñ adyna zyna getirmek ucon emma herne bolsada el urmandyrlar.Hemme zat yerine düşipdi.Men dordinji kurs Bossan ucinji krusdy.Emma men sonda da su zatlardan Zubeydany yigrenc bilen yatladym.undyp bilmedim.Birgun okuwdan gelyakam klasdasym Kerweni gordim. -ooo gowmy klasdas -gowy nireden gelyan... -men isim bilen banka baryadym a sen okuwdan gelyan oyutyan.. -hawa,yeri name gep gurrun oyleñokmy... -toyum bolsa hokman aydaryn a sen name dost -meñ entak okuwym bar. -gelin bamy ozi... -ay yok so Zubeydadan son hickime yirek bermedim... -ay,dost Zubeyda diydiñ weli habaryñ yok oyutyan.. -yok,name boldy.(Biz onki oyden gocipdik) -neme oñ ha yagdayy agyr keselhanada,arada bir otyrylysykda icgili yagdayda yigitlen biri ony pycaklapdyr.Dort bas yerinden sunjilen pycak ony agyr yaralapdyr.... Gepiñ gysgasy oñ yatan bolnisasyn anyklap balnisa gitdim.Barsam dogrydan hem yagdayy agyrdy.Demi zordandy.Baranyma baş minut dagy bolandyr ,ol jan berdi.Wah,edil meñ gelerime garasan yalydy hamala.Emma oña bolan yigrenjimi yene soygim yeñdi.Agladym.Ony yigrensemde ilki sada kalply soyen Zuleyham ucin agladym.Emma yuregimden oñ bu azapdan dynanna begendim.Oye gelip dayzama bar zady gurrun berdim.Bossan hem esidip duran eken.Ol oykesin unudyp olara tarap eñdi.Emma sugunler hem so sada kalply Zubeydany soyup yasayan.Isgender bilenem okuwy gutaryp dasary yurda gidende tanysdym.Ol hem su suratlary goripdi. Ol mana so çeker daki suratlary uzatdy....Hawa ajayyp kone suratlardy.Dayymyñ komegi bilen firma acdym Hudaya sukir durmysymdan narazy dal.Gelnim gowy iki cagam bar.Bossanam gul yaly yere durmysa cykardyk.Dayym bilen Dayzamyñ yanynda suwagt Bossan yoldasy bilen. Wi yogsada men sugun Bossany bare cagyrdym.Sen hakda oñada aydyp berdim... -yone baslyk -yone bolmaz,elbetde ol seni gorsin.Cagalyk jorasyn yada salar. Men sesiz gapa tarap yoneldim.Ol bolsa"OLMIÑ GORIP BEGENIPDIM.AZAPDAN DYNANÑA,EMMA YENE SENI GORIP BUGUN AGLAMALY BOLDUM.... Sesim cykarmadym,emma bokurdagym doldy.Bildirman cykyp gaytdym.Soygi yigrenje owrilsede beyle keramtly bolup galyp bilsine hayran galdym. Durmysda oylamayan zatlañ bolyan eken.Hatda asla pikir etmejek zatlañ.Eger Zubeyda ilki Batyra soygi bilen jogap beren bolsady buwagt olaryn bagtly durmysy bolardy.Men şo adamy hergun gorip agym tutya.Sebabi onuñ gòzlerinde ayralygyn gussasy bady. Ine,seydip Bosaan bilenem tanys boldum.Oda ilki meni gorip geñ galdy.Otyryp ilki aglady,soñ bolsa gamly halda oyine gaytdy. Emma men so wakadan son arza yazdym sebabi oñ meni gorip gunde olip dirlemegin islemedim,ol bolsa gaytym men wezipam yokarlady.Suwagt men Bossan dagy bilen hem gatnasyan,emma adamlar soyen ynsan baka gadryn bilelin.Durmys ynsana bir gezek berilya.Halal bolup bir biregi soyeliñ.... SONY...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir