Bayram gyzy synap gormek ucin her hili mylayym sozleri aydyp baslady.Bayram ucin Jemal bilen dususmak adaty dususyklar yalydy.Sebabi ol gyzlar bilen kop dususyp gorerdi.Jemal onun soraglaryna bir soz bilen jogap berip agraslygyny elden bermedi.Jemal Bayramyn gownune yaramanam durmady.Jemalyñ bolušyna ýüregi gysan Bayram her hili gülkili zatlary gürrüñ berip ugrady.Jemal bolsa diysen aljyrayardy.Ol asak bakyp dursuna: -Gic bolup baryar oye gaydayyn.Ejem gaygy edip ugrandyr-diyip gaytmakcy bolanda Bayram yylgyrdyda; -Senin yalnyz ozuni ugradyp bilmerin ahyry.Uzynja gara saclaryn,agraslygyn,gûrleysiñ iñ esasy hem oglanyñ gozlerine goni seretman utanyp asak seredip durusyn umuman ahlije hasiyetlerin meni ozune cekdi-diyip Jemala seredip mähirli yylgyrdy we sag eli bilen Jemalyn yanaklaryny yokary galdyrmakcy boldy.Jemal tisginip bir ãdim yza cekilenini duyman galdy.Bayram onun bolusyna hem guwanyardy hemde gulyardi.Ol Jemalyn garsylygyna garamazdan ony ozune seretdirdi.Ol Bayramy ilkinji gezek gorupdi. Gyz yuregine ilkinji soygi has ajayyp gornusde giryanindenmi nämemi Jemal Bayrama seredip yylgyranyny duyman galdy. Begenćli seredyan Tegelek garaja gozleriñ icine icgin sereden Bayram Jemala hasda mähri dûşdi,onuñ ellerinden tutdy. -Jemaljan soz beryan hic wagt senden basgasyna seretmen.Men su gune cenli kop gyza gabat geldim.Gaty kop gyzlar bilen dususdym.hic birine gownum yetmedi,olaryn hic birinem yurek berip soymedim.Emma ynanay seni hatda ozumden hem gawanyp ugradym. Senin yalnyz ozuni ugradyp bilmenä-diyip Jemalyñ ellerini gysdy. Ol Bayramy göwnän bolsada ilkinji dususykdan beydip durmagy ozune utanc bildi we Bayrama seredip gaśyny cytyp elini cekdi.Yorap yoluny dowam etdi.Bayram hem onun yany bilen gaytdy.Jemalyñ gaharly garayšyny yylgyryśa öwûrdi.Her hili sozler aydyp onuñ owadan yuzlerinde śatlyk döretdi.Bayram Jemaly oyune cenli ugratdy.Sol gunden son Jemallaryn oyunin deninden her gun gecerdi. Bayram öylenmäge howlugyp ugrady.Ejesini yygy-yygydan Jemallara ugradyp baslady.Toy sähedi hem bellendi.Bayram Jemal bilen dususyardy.Olar kem-kemden bir-birine ysnašyp ugradylar.Bayram Jemaly diyseñ gawanyardy.Dostlary Jemalyñ gowy gyzdygyny aytsalar hem gawanyardy hem oglanlaryn ol barada hatda gurlemeginide islanokdy. Gunlerde bir gun Jemalyn yakyn jorasy Humay aglap Jemallaryn oyune geldi.Ol soyusyan oglany bilen terslešendigi,soygulisiniñ basga gyz bilen soyusip yorenini Jemala gurruñ berip baslady: -Janym joram yaśasym gelenok.Gadyr bilen sozumiz azašdy.gözlerimin oñunde basga gyzy bagryna basyp duranyny gordum.Jañ etsem jañymy alanok.Sms yazyan jogap yok.Oyune welin barmagy basaramok.senden etjek hayysym sonun bilen gurlesip goray.yada men hat yazayyn sen bolsa ona gowšuryp ber.Men onsuz yasap bilmeyan.Günä özünde bolsada men bilen uruśyar.Basga gyz bilen gurlesyanini gozlerim bilen gorsemde yenede suyji sozler aydyp baslayan welin urusyp ugrayar.Indi bolsa asla meni diñlänogam.Näme edeyin jan joram.Özümi öldürsem ähli zat gowy bolayjak yaly bolup dur-diyip sozuni soñlamanka Jemal jorasynyñ sozuni boldi: -Towa et.Ölûm bilen oyun etme.Janyñy beren Alla aljak wagtyny ozi bilyar.Onsoñam bir oglan ucin ozuni heläk etme.Soyyan bolsa hokman dolanar jorajan.Hic gaygy etme sende guna yok ahli zat gowy bolar-diyip Humayyñ göz yašyny süpirip kosesdirmekci boldy.Emma Humay onuñ sozuni dinlemedi.Sol bir sozleri gaytalap aglap yalbardy.Jemal jorasynyn goz yaśyna dözmedi we Humay bilen bilelikde hat yazyp baslady. Garañky gatlyšyp ugrapdy.Jemal buwagt yola cykanokdy.Emma jorasyny oylady.Jemal öy telefonyndan Gadyra jañ etdi we oylerine gelmegini hayys etdi.Emma cagyryanynyñ sebäbini aytmady.Biraz wagtdan Gadyr geldi.Jemal ony penjireden gorup koca cykmakcy boldy.Humayy hem oz yany bilen almakcydy emma Humay garsylyk gorkezdi. -Yok jorajan gorkyan.Men seredip durayyn sen beray haty.Meni gorse haty alman gitmegi mumkin.sonun un ozun beray.Hayys joram-diyip Jemalyn ellerini gysyp yalbardy.Jemal razy boldy. Jemal koca cykdy we Humay barada Gadyra dusindirip baslady.Jemalyn gownunde erbetlik yokdy.Yalnyz islegi ikisini yarašdyrmakdy. Garanky gatlyšypdy.Sol wagt koceden bir yigit gecip baryardy.Ol Jemaly Gadyr bilen duranyny gorup bukulyp olary uzakdan syn edip durdy. Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir