Jemalyñ gözleri öñkilende ulalan yaly owadan tegelek, nurly görünyardi.Gaslary bolsa edil taze dogan ay yalydy.Yañaklary gyzardylandy.Bayramyñ gowy goryan gyzyl reñkli esigini hem geyipdi. Bayram Jemala seredip: -Duynki edenlerim ucin bagyslagyn bolyamy?Unus bermegin ahli zat gecer.Men gawanysym seyleda.seni hic kime beresim gelenok.sensiz asla durmusymy göz öñüne hem getirip bilemok.seni soyyan.Senden basgasyny asla soymerin soz beryan. Jemalym.-diyip Jemalyñ gulagynyñ yanyna baryp pyšyrdap gürledi we yañagyndan opdi. Jemal yylgyrdyda: -yokla bagysla diyer yaly zat bolanok.sen otunji ozuñden sora Alladan sora. Sen icgi icip ugrapsyñ. Sen bu icgini icip name peyda tapyañ?Diñe bir mašgalañy dal eysem oziñi hem yykarsyñ.sonuñ soñy gowulyk dal ahyry.Gul yaly durmusymyz bar.Gadrymyzy bileli bir-birimiziñ. Šoña öwrenişmankañ taşla bolyamy.Telefonyña sms yazan gyz bilen gurleśyanmi suwagt-diydi. Jemalyñ guler yuzi soldy.Asak bakdyda dymyp durdy. Bayram bolsa onuñ basyny yokaryk gallyryp dodaklaryny sûyem barmagy bilen sypadyda: -Maña sen yaly owadan gelinim barka özge gerekdal,icgini hem goyaryn arkayyn bol.Gaygylary unut.Men gaharlanamda gözume gorunme.Ahli zat gowy bolya sonda.Hany indem meniñ gujagyma dol-diydide Jemaly bagryna basdy.Jemal oña yenede yureginden ynandy. Ertesi Bayram bilen Jemal ikijegi ertirlik edinip otyrka yenede öñki belgiden sms geldi.Jemal sms-iñ gelenini esitdi.Seredip okamakcy bolsa Bayram gelen habary ocurdi.Jemal yenede soragly gözleri bilen oña seretdi.Bayram bolsa howlugyp hatda elindaki gaba guyulan cayy hem doly icman: -Men iše gitmeli-diyip yerinden turmakcy bolsa Jemal ony saklady: -Bu gun dync alyš guni ahyry.Is guni dal.sen bolsa ise gitjek diyyañ.Nira ise baryañ?-diyip yzygider sorag berdi. Bayram yenede ony jogapsyz goydy. Jemal uludan demini aldyda: -Bolya men bu gun ejemlere gidayjekdim rugsat berseñ.Mašgalamy goresim geldi-diydi.Bayram bu habary ešidip ýüzi güldi: -Arkayyn git.Ejem bilen kakam oyde yok.Dašdaky oye girilyan gapyny gowy beklap git.Wiii yogsada maña oyun ikinji acaryny beray.Senden öñürti öye gelaysem gerek bolar-diyip yylgyrdy.Yone ol seylebir howlugyp hereket edyardi. Soraglara jogap berman duran Bayram Jemalyn oye gitmelidigini bilip birdenka beyle gûrläp gitmegini ešiden Jemalyñ yuregi ynjalmady.Ol sondada acaryñ birini Bayrama berdi.Bayram bolsa hoslasyp ylgap oyden cykyp gitdi. Jemal oyunde yalñyz galdy.Ol ahli isleri berjay etdide gunortanlyk nahary ataryp otagyna girip gitdi.Az salymdan Bayramyñ maśynynyñ sesi esidildi. Jemal penjireden seretse Bayram bardy.Ol mašynyñ icinde Baśy öyme yaglykly geline gözi düšdi.Ol penjireden ätiyac bolup seredip durdy.Emma ol gelinin yuzini gorup bilmedi.Bayram jübisinden telefonyny cykardyda oy telefona jañ etdi.Jemal icerde jañyñ sesine tisginip gitdi.Ol daśdaky gapyny beklemändi.Jemal jaña jogap bermedi.Bayram yenede bir gezek oy telefonyna jañ etdi.Emma Jemal yenede jogap bermedi.Jemal bukulup oña seredip durmagy yuregine döwdi.Bayram mašynyñ icindaki geline seredip bir zatlar diydi we oye tarap yorap gaytdy.Jemal nirededir bir yerde gizlenmelidi.Yoldaśynyñ bir erbetlik etjek bolyanyny yuregi duyup durdy.Emma ol saklandy ähli zady anyklamak isledi.Oydaki cyralary calasynlyk bilen söndürip cykdy.Bayramdan bukulyp penjiredaki uly tutynyñ arkasyna gecdi.Bayram jaya girdide Jemaly gözledi.Cyralaryñ sönendigini görüp arkayyn boldy.Emma dašky gapynyñ beklenmedigini gorup kop ynjalmady.Sebabi Bayram Jemala oyuñe gitseñ gapyny beklap git diyipdi.Yone gapy acykdy.Bayram "Jemaaal"diyip gygyrdy.Emma ol gurlemedi.Bayram bolsa arkayyn boldy-da Jemal oyune gidendir oydup daśa cykyp gitdi.Telewizoryñ öñünde daśky gapynyñ acary durdy.Jemal penjireden seretdide ylgap baryp acary eline aldy.Sebabi Jemal oyune gidende acarlary alyp gitmeli bolardy.Ašhana baryp naharyñ oduny hem söndürip gaytdy.Jemal yenede penjireden seretdi.Bayram bolsa daš-töweregine seretdide calasynlyk bilen maśyndaky gelini maśyndan dusirip icerik alyp gaytdy.Jemal yenede öñki yere baryp bukuldy.Bayram natanys gelini Jemal bilen yatyan otagyna getirdi.Jemal olary sessizje synlap durdy.Ol nãtanyš geline seredip gözlerine ynanmady.Jemal ony tanady.Bayram natanys gelini otaga saldyda ozi daśa cykyp gitdi.Ol dašky we beyleki gapylary beklap icerik girdi. Bayram natanyś geline golaylap bašlady.Ol bolsa Bayrama seredip: -Sumy geliniñ bilen yatyan otagyñ?Nesip etse yakyn gunlerde her gun bu yerde bile bolarys seyle dalmi ezizim -diyip Bayramy gujaklady.Bayram hem onuñ baśyndaky yaglygy ayyrdy.Jemal aglaman kyn cydap durdy.Oz yoldašynyñ edyan islerini gozi bilen gorende baśy aylanyp ugrady.Jemal oña šonca gep-gurruñden soñam ynanypdy.Emma Bayrama bolan umydy ynamy söndi. Edil Duynkije ajayyp gijede bileje dync alan yerinde özge gelin bilen yoldaśynyñ oturanyna asla cydap bilmedi.Gygyryp aglayasy gelyardi.Natanys gelin bolsa Jemal barada söz acyp Bayrama erbet sözler aydyp ugrady.Bayram bolsa edil ayal maśgala görmedik kimin oña topuldy we geliniñ sacyny sypap: -Basga gurruñleri goysana.Buwagt diñe sen we men- diydide gelini bagryna basdy...Jemalyñ ahli yeri sandyrap galdy.Gözlerine ynanmady.Gözi garankyrady. Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir