Bayram hatda onuñ yzyndanam cykmady.Jemal šu gune cenli her bir ãdimde bolan zatlary yatlap özüne gelip bilmedi.Ol oyune barsa mašgalasy günortanlyk edinip otyrdy.Olar onuñ elleri gošly,gözi yašly gelenini görüp hayran galdylar. Maral ylgap baryp onun ellerindaki gošlaryny aldy.Ol mašgalasyna bolan zatlary gurruñ berdi.Muna ayratynda kakasynyn hasda gahary geldi.Gul yaly gyzynyñ durmusynyn bozulany ucin ozuni gunakar hasap etdi.Jemalyñ kakasy Palwan agalaryn oyune jan etdi.Jaña Bayram jogap berdi. -Palwan ogly Bayram diñleyar. -Seni kiciliginden bari gowy gorerdim.Ogul perzendim bolmasada seni edil oz oglym yaly hasap ederdim.Yone sen menin ynamyny odemediñ.Gûlden owadan gyzymyñ yalñyz ozuni elleri agyr gosly öye ugradanyña,onuñ durmuśy bilen nähili oyun edeniñe entãk Allanyñ öñünde jogap bermeli bolarsyñ.Seniñ bu eden išini hic wagt unutmaryn. -Allajana jogaby gyzyñ berer.Indi ol meniñ gelinim dal.Kakama jañ edip men barada aytjagyñy bilyan.Islanini et.Allaha sukur wepaly,dine men diyip yasayan gelinim bar.Men ona oylenmekci.Senin gyzyndan müñ esse gowy.Howa elbetde men gyzyny soyupdim.Emma indi ahli zat tamamlandy.Egerde gyzyñ pul-baylyk,halat-serpay islap jañ etdiryan bolsa islan zadyny alyp gidaysin.Yone indi meni oz erkime goyuñ.Menin indi oz masgalam bar. -Senin puluña,halat-serpayyña matac adam yok.Men sana pul islap jan edemok.Yone indi menin gapymdan gyzymy dilap gelme. -Men bagtly,Oyüm,Baylygym,owadan gelinim,ejem-kakam bar.Uzadan elim islan yerime yetyar.Hic kime matacligim yok.Gaygy etme.Gyzyñ mañlayynada bir bagtygara yada ozi yaly ozune seredip bilmeyan biri duśar-diyip telefony goydy. Bayram gûrlände yanyndan Humayyñ jykyrdap gülyan sesi esidilyardi.Bayram hem sadyyan gurleyardi. Jemal Bayramyñ we Humayyn sesini esidip aglayardy.Onun ucin bu durmus tamamlanan yalydy.Dursun gelnejanin,Bayramyñ we Humayyn aydan sozleri onun gulagynda yañlanyp durdy. Biraz wagtdan Bayramyn ejesi we kakasy oylerine geldiler.Icerik girenlerinde ašhanadan ayal mašgalanyñ gulki sesi esidilyardi.Dursun gelneje muna Jemaldyr oydup gaharlanmaga baslady.Ashana baryp görseler sary saclary hüžžerip duran,yûzlerine hetden aśa boyag calynan ûstesinede Jemalyñ tayynlap giddn naharyny Bayramyñ agzyna dykyp naharlap oturan Humayy gorup Palwan aga gaharlanyp oglunyñ yakasyndan tutdy.Dursun gelneje yoldašynyn bolušyny gorup sandyrap ugrady we yoldašyndan öñürti oglundan hasabat sorady. -Bu ne bolus Bayram.Bu gyz kim?Geliniñ nirede?...-diyip gürledigi Bayram ejesiniñ sozuni bolup asak bakdyda: -Eje,kaka isle meni bagyslañ islemeseñiz jeza beriñ.Men Jemal bilen ayrylysmakcy,ornuna Humaya oylenmekci.Men indi Humayy taslap gidip bilmeyan.Sebabi serhošlykda men onuñ namysyna degdim.Men sözümde duryan yigit.Men garsynyzdaky gyza hokman öylenaymeli--diydi. Humay hem asylly gunasiz gyzlar kimin sacyny yygnap, bašyna öyme yaglygyny dañynyp aglan bolup oturdy.Ol Bayrama onun bilen dususanda serhos bolup namysyna degenini aydyp Bayramy aldapdy. Aslynda bolsa Humayy bu yagdaya getiren Gadyrdy.Humay nace hereket etsede Gadyr eden isini boynuna alanokdy.Indi Humay toruna kimdir birini düşirmelidi.Aldaw yoly bilen tora dusen yigit bolsa Bayram boldy. Pawlan aga oglunyñ diyyanlerini diñlap eliniñ yumrugyny yumup durdy.Onyn seylebir gahary geldi we oglunyñ yakasyndan tutdyda yuzine bir yumruk urdy we gygyryp baslady: -Meni dossumyñ öñünde yuzigara etdiñ.Hic wagt gurlemeyan akylly geliniñden nahili kemcilik tapdyñ?Men indi ile nädip cykayyn?Geliniñ nirede?Ony oye getir.Yogsada maña kaka diyme!-diydi. -Menin beyle gelinim yok.Gideninin sebabini ozunden soran.Eje senem Jemaly halañokdyn.Mana onun nahili erbetdigini aytyardyn.Jemal barada kakamada aytda.-diyip ejesine seretdi. Palwan aga gelnine gahar bilen seretdide: -Diymek bu zatlaryn sebapkari sen ekeninda-diyip gelinine gygyryp baslasa Bayram kakasynyn sozuni boldude: -Ejem gunakar dal.Ol hakykaty aytdy.Bu zatlaryn ahlisine Jemalyn ozi gunakar.Indi bu oyde Jemalyn adyny tutulmasa gowy bolardy-diyip guwanc bilen Humaya seretdi. Palwan aga ogluna seredip: -Menin sen yaly oglum yok.Kakam yok diyip hasap eday-diydide dasary cykyp gitdi. Dursun gelneje Jemalyn gidenine hem begenyardi hemem yoldasyndan gorkup ogluna käte käteler käyan bolyardy. Seydip Jemaldan öñirti Bayram ayrylyşmak baradaky pikiri orta atdy we ayrylysdylar.Seydip Jemalyñ gul yaly durmusy oz nejis jorasy sebapli bozuldy. Dursun gelneje Humaylaryñ mašgalasyna sawcylyga gitdi.Olar hem bay masgaladylar.Humayyn kakasy gaharlanyp birbada razy bolmady.Emma wagtyn gecmegi bilen masgaracylyklardan halas bolmak ucin razy bolmaly boldy.Seydip Bayram ikinji gezek oylendi.Tutus obanyñ dilinde Bayramyñ gurruñidi.Obanyñ oglanlary Bayramyñ beyle uytganine,gul yaly gelnini taslap Humay yaly gyza oylenenine geñ galyardylar. Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir