Wyždan ( bolan waka) 1- nji bölümi

Gelnejemi doganym Türkde işleyandigi sebapli ejemiñ diyenine gulak asman öz ýanyna alyp gitdi. Gelnejem bilen men hem bile gitmeli boldym
Turkiyada biz gelnejem bilen gowy mashgalada işledik, Mena çaga seretdim, gelnejem bolsa öyiñ içiniñ arassaçylyga seretdi we nahar etdi
Doganym et dükanda işleyardi. Öy eyeleri ikisam yokary işde...

Dowamy »

1027 0
Köneler, 3 years ago


Armanda goýan söýgüm (bolan waka)

Men bu gun hem adatdakylarym yaly okuwdan son oye dolandym.
Oye gelsem ejemjanyn ayal dogany bize myhmancylyga gelipdir.Baryp on bilen hal-ahval sorashyp sorashmankak,dayzam mana gymmat bahaly brasledi elime berdi
-Dayza bu name shu gymmat bahaly sovgat men ucinmi,diyip gayta gayta sorayadym .
Eger rugsat berseniz men bu brasle...

Dowamy »

1306 0
Köneler, 3 years ago


GÖWRELILIK DÖWRÜNDE ULTRASES BARLAGYNY GEÇIRMEK HOWPLYMYKA?

Göwrelilik döwründe aýal gam çekme, garaşma, howsala düşme, begenme ýaly dürli emosional ýagdaýlara häli-şindi sezewar bolýar. Bu döwürde tolgunma, begenme ýagdaýy ultrase barlagyny (USB) geçmek bilen hem baglanşyklydyr. Ýöne köp halatlarda bu barlag usuly öz howpluylygy ýa-da howpsuyzlygy babatda aýallary pikirlenmäge mejbur edýär. Dogrudan hem,...

Dowamy »

974 0
Köneler, 3 years ago


Saglyk

Göwrelilikde ýüze çykýan oňaýsyzlyklar dogrumdan soň ýitip gidýän bolsa-da, garnyň derisiniň üstki gatlagynyň ýyrtylmagy netijesinde döreýän aksowult zolajyklar ýitip gitmän, bu döwrüň şaýady höküminde yz galdyrýarlar.

Diňe garnyň ýüzünde däl-de, butlaryň, ýanbaşyň, göwüsleriň derisinde döreýän şol zolaklar aýallary az alada goýmaýar...

Dowamy »

770 0
Köneler, 3 years ago


Degişme

Nowça iki awçyny bir towşan bilen öldürip bilýär.

Nowça iki barmagyny rozetka dykyp, togy öldürdi.

Nowça partlaýjy granady atyp 50 adamy öldürdi. Ondan soň granat partlady.

Putin ýene azajyk gaýrat etse, abraýy boýunça Nowçadan geçip biler.

Bir wagtlar Nowça atyň äňiniň aşagyna ýokarlykgan...

Dowamy »

975 0
Köneler, 3 years ago


Goşgy

Kate yalnyzlykda otursam ozum,
Kate gaharlanyp, chytylsa yuzum,
Kate ukym gelip, yumulsa gozum,
Teshne yurek Jemalyna suwsayar
Gara gozlim, gownum seni kuyseyar!

Gorechlerde gujur bilen batlansam,
Uyshmelende alkysh bilen yatlansam,
Arzuwlarym goge galyp shatlansam,
Ya-da hasarat yure...

Dowamy »

1011 0
Köneler, 3 years ago


Bil agyry

Bilde döreýän agyrylar dürli keselleriň alamaty bolup, ýüze çykyş ýygylygy boýunça tapawutlanýandyr. Epidemiologik barlaglarynyň berýän netijelerine görä, dünýädäki adamlaryň üçden biri ýagyrnyda we bilde döreýän agyra ömründe bolmanda bir gezek arz edýändir.

Adam dik duranda ýa-da ýörände, agram oňurga sütüniniň bil bölümine düşýär...

Dowamy »

1018 0
Köneler, 3 years ago