Gadyr hem seredip durmady.Bayramy urmakcy boldy.Emma Bayramyn guyji Gadyryñkydan ustun cykdy.Humay Gadyryñ ustune ozuni atdy.Maral bilen Jemal Bayramyñ elini tutup zorluk bilen sakladylar.Gadyr Humayy eli bilen itip goyberdi.Bayrama seretdide: -Soyguli gyzyñ akyly yerinde bolsa name ucin gic bolanda menin yanyma yeke ozi geldi.Öy telefonyma jañ edip meni cagyrdy.Ustesinede sana yalan sozledi.Onsoñam ol seniñ nämäni soyyar diysene.Bu gune cenli nace gyzy gujagyña aldyñ.Soyguliñe diyeniñi etdirip bilman yenede maña topulyañmy-diyip Bayramyñ we Jemalyñ yuregine degayjek sozleri aytdy.Jemalyñ jigisi Maral hem bu bolyan zatlara yuwas seredip durmady.Gadyra gaharly seredip: -Ozuñe akyllydyryn oytyañmi?Beyle akylly bolsan sen name ucin Humayyn gownune degyañ.Onsoñam senin name hakyñ bar meniñ doganyma el degirmage. Doganymyn sadalygyndan peydalanyp edyaniñiz näme siziñ.Jemal kiciliginde hem seyledi.Ynanjan we diysen sadady.Men oyde yokdugymda bolyada ahli zat.Humay senden hem etjek hayysym oye gelme indi.Doganym bilen Bayramyñ arasy bozular.Oz meseleleriñi ozuñ coz.Doganymyñ ak yureklidigini bilip ona her hili sozler aydyp yuregini ezme-diydi. Gadyr hem Maralyñ jalayja sözlerini eşidip boş durmady: -Sen bu sozleri maña aytmada doganjygyña ayt-diydi.Humay hem sesini gataldyp ugrady: -Maral entak durmuš öñde.Seredip dur entak nameler boljagyna,entak oz ayagyn bilen yanyma yalbaryp gelersiñ diydi. Maral Humaya seretdide: -Eliñden gelenini gaygyrma-diydide Jemalyñ elinden tutup oye girip gitdi.Bayram bolsa Jemalyñ oye gaydanyny gorup arkayynlašdy we ol hem oyune gaytdy.Gadyr onuñ yzyndan: -Sen bu eden isleriñ ucin jogap bermeli bolarsyñ -diyip gygyryp galdy. Bayram Gadyry yenede urmakcydy emma Humayyñ goz yaş dökmezligi ucin bes etdi. Sol gunddn soñ Bayram Jemala yekeje gezek hem jañ etmedi.Jemal Bayrama jañ edyardi sms yazyardy.emma Bayramdan habar bolmazdy. Maral Jemala ahli zatlary dusindirdi.Kop zatlary tabsyrdy we Humay bilen gatnaşmazlygy hem berk tabsyrdy. Humay bolsa her gun aglayardy.Ol Gadyrdan gorkyardy.Emma ol indi oña tabyn bolmasa basga caresi yokdy.Sebabi Humay indi Gadyrdan basga hic bir oglana durmusa cykyp biljek daldi.Gadyr ucin Humay solan gül yalydy. Howa... Humay yoldan azašypdy.Gadyr bolsa edil Humayy tanamayan yaly gurlardi.Sebabi Humayy su cykgynsyz yagdaya getiren hem Gadyryn ozidi.Indi Humay ya Gadyra yalbarmalydy yada bu masgaracylygyñ ustuni name edip bolsada yapmalydy.Humay hernace yalbarsada sol gun Gadyr ony diñleman elindaki haty bolek bolek edip Humayyñ ustune atdy.Onuñ gözyaşlaryna seretmedi.Humayyñ kakasy diyseñ gazaplydy.Ol eden isini ejesine we kakasyna aytmakdan gorkyardy. Toy sahedi golaylap baryardy.Emma Bayramdan habar yokdy.Ol name etjegini bilenokdy.Emma gahar gazapdan soygi ustun cykdy.Wagtyn gecmegi bilen Bayramyñ yuregi eredi we ahli zady unudyp Jemal bilen bazara gitmek ucin Jemala jan etdi.Saralyp -solan Jemal Bayramyñ jan edenine diyseñ begendi.Ol Bayrama dusyp ahli bolan zatlary gurruñ berdi.Bayram Gadyr bilen bolan zatlary gozi bilen gorensoñ arkayyndy.Ol Jemaly bagyslady. Emma onuñ aldanyna suwagt hem Bayramyñ gahary gelyardi.Her namede bolsa ol Jemalda guna yokdygyna dusindi.Jemal bilen bazarda hezil edip aylandylar.Toy ucin gerekli kabir zatlary alyšdyrdylar.Jemal bilen hoşlaşyp Bayram oyune gaytdy.Olaryñ toyuna 3-4 gun galypdy.Ähli zat tayyndy.Emma Bayram sozleriniñ arasynda Jemala Gadyry yatladyp durardy.Olar bir urśardy birde yarasardylar. Inede toy guni yakynlap geldi. Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir