MENIŇ JORAM RUH 2- nji bölümi Awtory:Nowça


Uzyn gün hysyrdap öýiň.işi bilen başagaý bolyp geçirdim
Garaňky gatlaşdy.Ýatar wagt boldy welin ir gözinden ýerime geçip ýataýynla diýip öz otagyma geçdim
Otagyma girip bulaşyp ýatan garalaýan kagyz böleklerin ýygnaşdyrdym,olary eýläk beýlak saýhallaşdyrdym.
Ýöne men her hereket edemde golaýjykdan alynýan demi eştýardim...

Dowamy »

431 2
Köneler, 1 year ago


Meniň joram Ruh 1- nji bölümi Awtory:Nowça

Işden öýe gelenim hem şoldy welin,renimasiýada işleýan tanyş gyzlaň biri jaň etdi
— Agyz ,öýdemi?
- hawa şu wagt gelip durşym
- joramjan şu gün gaýrat etde ýekeje gün maňa derek gijeki nobotçy duryp beraýdä, müdürim jogap berenok,kursdaş joram toý edýar şoňa gitjek
- ýadowdym nadip gije smene durarkam
- şonsyz he...

Dowamy »

418 0
Köneler, 1 year ago


Armanda goýan ömür (bolan waka)

Bu size gürruň berjek bolýan bu wakam durmyşda arman çekip ýat ýerlerde ,özi ýaşajyk gyz hem bolsa durmyşyň ýogyz külpetlerin erkek ýaly mert duryp çekýan mähriban jorama bagyşlap ýazýaryn...

Bu gyzyň ady Leýli.Meniň atdaşym. Dogry men ony göremok ,diňe suratda.
Şu ertir coma giren günümden bäri wirtual iň ýakyn dost joralar...

Dowamy »

675 0
Köneler, 1 year ago


ÝARYŇ BAR EKEN


Dünýäň hasratyndan daşlaşan çagym,
Birden söndi gitdi umyt çyragym.
Setirlere dökülip dur pyganym,
Dünýe pikir edişimden dar eken,
Wah, armanym! Özge ýaryň bar eken.

Arzuwymdan gaýyp gitdiň, sen meniň
Gursagymy oýup gitdiň, sen meniň
Hoş hyýaldan taýyp gitdim, sen meniň
...

Dowamy »

600 0
Köneler, 1 year ago


"AGLAMAGYN SON"

Dolan soygim, dolansana yzyna
Wagt gecen son okunmeli bolma son
Ganly yaslar doldy menin gozume
Omur yasa baglanmaly bolma son

Name ucindir beyle dondy yuregin?
Sen dalmi soygime yeke diregim?
Duymma janym, dymmasana geregim
Sonam dymyp aglamaly bolma sen

Aglama, gozunden damma...

Dowamy »

403 0
Köneler, 1 year ago


Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 15-nji Jemleyji bölüm.

Bayram Jemala kop yalbardy.Emma peydasy yokdy.Bayram bilen Jemalyñ ayrylyšanyna 5-6 ay bolup baryardy.Dursun gelneje basga yere gelin sorap barmaga yuzi yokdy.Ol yenede Humay yaly gelin duşmagyndan gorkyardy.Bayram gaharlanyp,eden işlerine ökûnip her gun icyardi.Ol onkiler yaly owadan daldi.Horlanypdy,garaja saclarynyn icinde agaran tarlaryny he...

Dowamy »

766 0
Köneler, 1 year ago


Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!"14-nji bölüm.


Ol Humayyñ gep-sözüne seretmezden ony yary gijä köçä sùýräp cykardy.Olaryñ gohuna ejesi we kakasy oyandylar.Kakasy ogly bilen suwagt hem gurlesenokdy.Bayram Humay bilen basagay bolup kakasyndan yekeje gezek hem otunc soramandy.Ejesini-de köp ynjydypdy.Umuman Humay ucin ahli zatdan gecipdi.Hatda isinde hem kemcilikler duš gelip ugrapdy.

Dowamy »

450 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 13-nji bölüm.

Günler kerwen gurap gecip durdy.Dursun gelnejanin sozuni hic kim diñlanokdy.Indi Humay öñkiler yaly däldi.Ol has uytgapdi.Gunuzak telefonda gûrleśyardi.Yoldaśy iše gitdigi ol hem niradir bir yerlere giderdi.Oyunden biraz uzaklasyp her gun her durli masyna munerdi.

Bazara ejemlere,yada joramyñka diyip giderdi.Goñsular Humayyñ...

Dowamy »

450 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 12-nji bölüm.


Jemal gün-günden saralyp soldy.Ejesi we kakasy gyzynyñ yagdaýy barada gaygy edyardiler.Maral oña dusundirmage calysyardy.Emma ol hatda bir agyz gûrlänokdy.Yureginde welin sol bir sözleri gaytalayardy"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!".

Aradan birnace wagt gecdi. Bayram her gun ise giderdi.Humay bolsa her gezek ise gid...

Dowamy »

557 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"(Hakyky bolan waka) 11-nji bölüm.

Bayram hatda onuñ yzyndanam cykmady.Jemal šu gune cenli her bir ãdimde bolan zatlary yatlap özüne gelip bilmedi.Ol oyune barsa mašgalasy günortanlyk edinip otyrdy.Olar onuñ elleri gošly,gözi yašly gelenini görüp hayran galdylar. Maral ylgap baryp onun ellerindaki gošlaryny aldy.Ol mašgalasyna bolan zatlary gurruñ berdi.Muna ayratynda kakasynyn has...

Dowamy »

450 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?" 10-njy bölüm.


Bayram edil dogalanan yaly hereket edyardi.Jemal olara seredip doñup galdy.Ol cykyp gygyrayasy gelyardi.Iñ agyr degyan zatlaryñ biri hem yoldašynyñ gujagynda duran öyme yaglyk dañynan gelin Humaydy.Jemalyñ bašy caśdy ol iki zada seylebir hayran galyardy.Birinjisi Bayramyñ her gun her durli hereket etmegi,ikinjisi bolsa Jorasy Humayyñ...

Dowamy »

445 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?" 9-njy bölüm.


Jemalyñ gözleri öñkilende ulalan yaly owadan tegelek, nurly görünyardi.Gaslary bolsa edil taze dogan ay yalydy.Yañaklary gyzardylandy.Bayramyñ gowy goryan gyzyl reñkli esigini hem geyipdi.

Bayram Jemala seredip:
-Duynki edenlerim ucin bagyslagyn bolyamy?Unus bermegin ahli zat gecer.Men gawanysym seyleda.seni...

Dowamy »

449 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 8-nji bölüm.


Jemal gözlerini yaşladyp:
-Men ejeñ sözlerine cydap yaśadym.Diñe seniñ ucin Bayram.Bolya menin ucin ejen esasy mesele dal.Yone senin beyle uytgeysin bir sebabiniñ bardygyny bilyadimemle.Sumy mana bolan soygiñ.Ol gyz kim?Maña dogryny sözle.Sen mana biwepalyk edayseñ men muña asla cydap bilmerin.Men bu dunyede,bu oyde dine seniñ...

Dowamy »

438 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 7-nji bölüm.


Jemal ertesi dañdan irden oyandy.Dursun gelneje yrsaramaz yaly cay-corek tayynlady

Daš-töweregi suwlap süpirišdirdi.Pagta yygymyna alyp gidiljek nahary hem tayynlady.Gyzgynja cayyñ ussuni bassyryp goydy.Bayramy hem oyatmak ucin onun yanyna baryp mylayymlyk bilen:
-Bayraaam,turay gun dogup otyr.Cay-corek tayyn.oyan...

Dowamy »

463 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 6-nji bölüm.


Dursun gelneje gelniniñ yanyna baryp:
-Wayeey munuñ bolup yatyšyny.Gün al-asmana galdy.Doganjygyñ bilen gurlesen bolup isden gacmakcy bolduñmy?Bu gun pagta yygymyna gitmelidi ahyry.Sen bolsa yatyrsyñ.Biš-düş edeñok.Gunortana name iymeli.Maña sen yaly yalta gelin gerekdal.Illeriñ gelini yaly islemegin ornuna hezil edip yatyrsyñ...

Dowamy »

439 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 5-nji bölüm.


Bu gun Jemal diyseñ bagtlydy.Emma bu bagtly gunler uzaga cekmejegini welin ol bilenokdy.

Olar tutuş obany jemlap diyseñ ajayyp toy berdiler.Jemal gaty owadan geyinipdi.Akja lybasyñ icinde,garaja saclary yayylyp durdy.Bayram oña seredip doyup bilenokdy.Jemal bolsa sol utanyp yere serederdi.Bayramyñ tans ediši ähli toya ge...

Dowamy »

434 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 4-nji bölüm.

Gadyr hem seredip durmady.Bayramy urmakcy boldy.Emma Bayramyn guyji Gadyryñkydan ustun cykdy.Humay Gadyryñ ustune ozuni atdy.Maral bilen Jemal Bayramyñ elini tutup zorluk bilen sakladylar.Gadyr Humayy eli bilen itip goyberdi.Bayrama seretdide:
-Soyguli gyzyñ akyly yerinde bolsa name ucin gic bolanda menin yanyma yeke ozi geldi.Öy telefon...

Dowamy »

418 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 3-nji bölüm.

Gadyr bilen Jemalyñ söhbetdeşligi uzaga cekdi.Olar gürlešip durka Bayram Jemalyñ el telefonyna jañ etdi.Jemal Gadyrdan bir iki ãdim beylä geçip jaña jogap berdi:

-How Bayram gowumy yagdaylaryn?Name edyañ-diyip howlukmac gurlap baslady.Onuñ aljyrayany sesinden bilinip durdy.Bayram bolsa:
-Yagdayym gowy dal diysem name edi...

Dowamy »

421 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!" 2-nji bölüm.

Bayram gyzy synap gormek ucin her hili mylayym sozleri aydyp baslady.Bayram ucin Jemal bilen dususmak adaty dususyklar yalydy.Sebabi ol gyzlar bilen kop dususyp gorerdi.Jemal onun soraglaryna bir soz bilen jogap berip agraslygyny elden bermedi.Jemal Bayramyn gownune yaramanam durmady.Jemalyñ bolušyna ýüregi gysan Bayram her hili gülkili zatlary gü...

Dowamy »

429 0
Köneler, 1 year ago


"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?"1-nji bölüm.

Ayal-gyzlar bu dunyanin bezegidir.Hatda durmusymyzy šolarsyz goz onune getirmek hem asla munkin dal.Ayal gyzlar güle deñelyar.Yone gynansakda käbir gelinlerin edyan nogsanlyklaryny yatlanymyzda bu pikirden duypgoter daslasmaly bolyas.Men bu wakany yazmagymyn esasy maksady śeyle erbet yollara gadam basan ayallaryn biraz bolsada eden islerine ökünip...

Dowamy »

467 0
Köneler, 1 year ago


Gaýyn enemiň ruhy 3-nji bölüm ( bolan waka )


O döwür ikimiz hem ýaş gelindik, çaga dogurylýan bölüme ejeň pahyr gelen güni ikimiz bir palatada ýatdyk, ol gelen güni diňe dileg etýardi, Allajan maňa ogul perzent beraý diýip.

Menem,Allaň bereni borda, jany sagatja bolsa bolýala, ogul boldy gyz boldy ikisem perzendiňdirdä.

-ÝOK Gurbangül, 6 gyzym bar, ärim...

Dowamy »

539 1
Köneler, 1 year ago


Gaýyn enemiň ruhy. 2-nji bölümi (bolan waka)


Bir gün gije Ogulsuraý gygyryp turdy, zähräsi ýarylan ýaly bolup zaňňa ýerinden turan Kakyş ony gujagyna gysdy we oýan näme boldy saňa, aýdaý maňa, gorkma men bar diyip köşeşdirip başlady.

Şonda Ogulsuraý

-Kakyş, ejeň düýşüme girýär, eýýäm naçe gündir bir gaýtalanýän düýş

-düýşdirdä ynanmasana...

Dowamy »

483 0
Köneler, 1 year ago


Gaýyn enemiň ruhy. 1-nji bölüm (bolan waka )

Ogulsuraý bu öýe gelin bolup düşenine 5 ýýl bolyberipdi.

Ýoldaşynyň 6 gyz dogany bardy.Kakajan (Kakyş) bolsa körpeleridi. Ýeke ogul 6 gyzyň yzyndan bolansoň, gyzlar Kakyşy gaty gowy görýärdiler

Gaýyn atasy ýokdy,ol Ogulsuraý bu öýe gelin bolup düşmänkä aradan çykypdy.

Ogulsuraýy gaýyn enesi gaty gowy gö...

Dowamy »

623 0
Köneler, 1 year ago


✔Öwut✔

Bir biregiň hiç wagt göwnine degman
Adamlaryň sylag serpaýy artsyn
Dunýa inýän her bir çaga doglanda
Ýetimler öýine däl-de...
Ene ataň gujagyna dolsun...!?

Awraý bersin, her bir işi başlaňda
Gazananyň hem, ojagyna siňsin
Her öýde çaga gulkusinden ýaňa
Zemin yraň atyp lerzana gelsin

Dowamy »

492 0
Köneler, 1 year ago


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi


Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Men entagem kop zady gysgaldyp aldym.Şol sebaplem arasynda düşiniksiz yerlerem bolan bolmagy ahmal.Men şu wakañ soñuna sizden beter gyzykdym.Sebabi gürrüñ tutyş bir adamyñ ykbalydy.Ol bir kitapdy.Emma onuñ kop sahypasy gözŷaşdy.
....Men ertesi yene işe ir geldim.Emma bugün...

Dowamy »

642 0
Köneler, 1 year ago