Geliň, gülşeliň!

— A-ýu, goňşy, göreňokmy, seniň çagalaryň bäşisi meniň howlyma geçip, almalarymy dagadyp barýar.
— Bä, olaryň altynjysy nirede kaňkap ýörkä?

* * *
Adamsy stoluň üstüne aýakgaby bilen çykyp, çyrany towlaýar.
Aýaly:
—Aýagyň aşagyna kagyz düşäýmeli ekeniň-dä!
— О nämä gerek, onsuzam boýum ýetip dur a...

Dowamy »

858 0
Köneler, 3 years ago


Ependiniň şorta sözleri

«MÄ-MÄ-MÄ»...

Ependi öz hakyny almak üçin baý bilen dawalaşýar. Olaryň işi kaza ýetýär. Kazy Ependini ýanyna çagyryp:
— Men siziň işiňize seretdim. Seniň baýdan on goýun algyň bar eken. Men seni goldaýyn hem-de şol on goýnuňy alyp bereýin. Ýöne köpçülikde saňa näme sorag berseler, diňe: «Mä-mä-mä» diý-de, gaýtala-da duruber....

Dowamy »

1233 0
Köneler, 3 years ago


GÖROGLY BEG, ADYŇ ÄLEMDE DESSAN

«Görogly» eposy milli buýsanjymyza öwrülen meşhur halk dessanydyr. Görogly beg hakyndaky gyzykly hekaýatlar asyrlaryň dowamynda ýatdan aýdylyp, dilden-dile geçip biziň günlerimize gelipdir. Eposyň düýp özeninde Görogly begiň we onuň kyrk ýigidiniň türkmen halkynyň parahat ýaşaýşy ugrunda alyp baran gahrymançylykly göreşleri teswirlenýär.
Ata...

Dowamy »

1543 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi hem-de ylmy maslahat geçirilýär

9-njy noýabrda Aşgabadyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi hem-de ylmy maslahat açyldy.
Gözden geçirilişiniň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, dürli ministrlikleriň...

Dowamy »

607 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

Aýaly ärine ýüzlenýär:
— Bile ýaşaşyp ýörenimize täze ýylda 25 ýyl bolupdyr welin, gapydaky toklyny soýsak nädýär?
— Bu ýerde toklynyň näme günäsi bar?

* * *
Siziň durmuş toýuňyzyň bolmandygy hakykatmy? — diýip, ýoldaşy dostundan soraýar,
— Hawa, ol pikirini üýtgetdi duruberdi.
— A sen ona baý daýy...

Dowamy »

550 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

Oňde bir sary sakgal söw-dagär öz hyzmatkärine:
— Näme üçin seniň sakgalyň ýok?—diýip, onuň üstünden gülüpdir.
Ol:
—Wah, hojaýyn, men sakgal paýlanylanda gijä galdym. Men gelemde gara we ak sakgallar paýlanyp gutarypdyr. Onsoň men: «Sary sakgal gysganç adamlarda bolýar» diýip, ony almadym — diýipdir.

* * *
...

Dowamy »

571 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler düwünçeginden

Iki dost baýramçylyk saçagynyň başynda pikir alyşýar:
— Täze ýylda maňa nähili maslahat berjek? — diýip, biri beýlekisinden soraýar.
— Näme hakda?
— Meselem, ýaşaýyş, durmuş babatda.
— Ömrüň birinji ýarymyny eneň-ataň eklenjinde, ikinji ýarymyny bolsa ogulgyzlaryňkyda geçirjek bol!

* * *
Täze ýyl ag...

Dowamy »

792 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

Oňde biri ýoldaşyna de-Sirmeni görkezip:
— Bu degirmen nähili işleýär? — diýip sorapdyr. Şonda onuň ýoldaşy:
— Bu ýel bilen işleýär — diýeninde, ol:
— Men onuň ýel bilen işleýänini görýärin. Ýöne onuň suwy nireden alýandygyna düşünemok—diýipdir.

* * *
Öýlenjek bolýan ýigitleriň birinegiň jalbar tikipdirler...

Dowamy »

832 0
Köneler, 3 years ago


"Täşli Gurbanow" - ENESHJIK agza seniň hayyşyň

Täşli Gurbanow
Täşli Gurbanow 1934-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Türkmen döwlet uniwersitetini, Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň ýanyndaky Jemgyýetçilik ylymlary akademiýasyny tamamlaýar. Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Merkezi Komitetinde, «Edebiýat we sungat» gazetiniň, «Türkmenistan kommunisti»...

Dowamy »

961 0
Köneler, 3 years ago


Aziýa halkara demir ýolunyň türkmen böleginiň gurnama işleri tamamlandy

Ymamnazar – Akina, 30-njy oktýabr (TDH). Şu gün türkmen hünärmenleri tarapyndan türkmen-owgan demir ýolunyň ahyrky nokady Akina bekedinde (OYR) soňky ýol seplemleri goýuldy. Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyrynyň – Atamyrat-Ymamnazar (Türkmenistan) - Akina (Owganystan) gurluşygynyň taslamasy durmuşa geçirildi.

...

Dowamy »

643 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZLYK - bagtyýarlygymyzyň gözbaşy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda agzybirligiň, asudalygyň we bagtyýarlygyň goýnunda erkana ýaşaýan halkymyzyň toýlary toýa ulaşýar. Täze ösüşlere beslenýän ýurdumyzda bellenilip geçilýän her bir baýramy agzybirlikde, mynasyp zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däbe öwren halkymyz döwlet Garaşsyzlygymyzyň çärýek asyrlyk şanly toýuna uly...

Dowamy »

684 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZLYK - döwletiň berkararlygy, halkyň bagtyýarlygy

Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň berkarar döwlet gurmak, erkin, bagtyýar durmuşda ýaşamak baradaky arzuwlary wysal tapyp, indi çärýek asyr bäri halkymyz Garaşsyzlygyň gadyryny duýup, hözirini görüp ýaşaýar. Çünki 25 ýylda döwletimiziň ähli ugurlar boýunça ýeten belent derejeleriniň, halkymyzyň maddy we ruhy durmuşynda bolup geçen oňyn özgeriş...

Dowamy »

544 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZLYK SERPAÝY

Toýly günler — şatlyga-şowhuna beslenýän günler. Şeýle günler güller ýaly owadan hem ýakymly. Şol gülleriň çemeni bolsa, döwlet Garaşsyzlygymyzda jemlenilendir. Şol gülleriň her biri eziz Watanymyzyň gazanan şan-şöhratynyň taryhdaky ýazgylarydyr. Wagt geçdigisaýyn, Garaşsyzlygymyzyň güýç-gudraty barha berkeýär. Çünki her günüň özünde çuňňur uly maz...

Dowamy »

590 0
Köneler, 3 years ago


Şorta söz

Myratjyk ylgap barýarka taýyp ýykyldy.
Ony gören Jemal:
- Jigim, ýerden tapan zadyň ýary meňki! - diýdi.
Aglamaga hyýallanan Myratjyk:
- Hiç zadam tapamog-a! - diýip, aglaman saklandy.

Dowamy »

756 0
Köneler, 3 years ago


Çaga gürrüňlerinden

Birinji synpda sapak geçýän mugallym okuwçylaryň birinden:
—Mysal üçin, seniň agaň dört sany alma getiripdir. Onuň özi iki alma alypdyr. Galanyny bolsa saňa beripdir. Agaň saňa näçe alma beripdir? — diýip soranynda, okuwçy:
-Ol maňa şonça alma bermez - diýipdir.

* * *
Mugallym okuwçydan: —Näme üçin deňziň suwy du...

Dowamy »

617 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZ WATAN - ýüregiň goýulýan ýeri

Türkmen halkynyň ata-baba gelip, umumy kabul edilen, özem diňe köňlüne nagyşlanyp, dile getirilip, söhbede goşulyp ýörülmeýän bir ýörelgesi bar. Ol-da her bir türkmeniň özüni ata Watany bilen bir jan-bir ten saýyp, ene topragyny öz synasy hasaplaýanlygydyr. Göbek gany damyp, ömrüni, ykbalyny ata Watany, ene topragy bilen baglan türkmeniň buýsanjy a...

Dowamy »

606 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZLYK - döwletiň berkararlygy, halkyň bagtyýarlygy

Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň berkarar döwlet gurmak, erkin, bagtyýar durmuşda ýaşamak baradaky arzuwlary wysal tapyp, indi çärýek asyr bäri halkymyz Garaşsyzlygyň gadyryny duýup, hözirini görüp ýaşaýar. Çünki 25 ýylda döwletimiziň ähli ugurlar boýunça ýeten belent derejeleriniň, halkymyzyň maddy we ruhy durmuşynda bolup geçen oňyn özgeriş...

Dowamy »

766 0
Köneler, 3 years ago


GARAŞSYZLYGYŇ BAGTYÝARLYK ŞUGLASY

Ýurdymyzda giň gerimli özgertmeleriň we gazanylan durmuş-ykdysady netijeleriň gözbaşynda ynsanperwerlik ýörelgeler durýar. Konstitusiýamyzyň kadalaryndan gözbaş alýan döwlet dolandyrylyşy we döwlet kadalaşdyrylyşy ýurdumyzyň durnukly ösüşini üpjün edýär. Döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň maksatnamalaryna hyzmat edýär. «Türkmenistanyň P...

Dowamy »

586 0
Köneler, 3 years ago


Gözleriň guraklyk sindromy

Tehnologiki ösüşiň çaltlaşmagy bilen häzirki wagtda gözleriň köp sanly keselleri ýaýbaňlaşýar. Daşky gurşawyň täsiri, kondisioneriň ýa-da wentilýatoryň ýanynda bolmak, kompýuteriň öňünde ýa-da kitabyň başynda arakesmesiz oturmak, ýaş mäzleriň işinde bozulmalary ýüze çykarýar. Hasabaty gyssagly tabşyrmaly, bir günüň dowamynda ýüzlerçe sahypa okamaly...

Dowamy »

591 0
Köneler, 3 years ago


Gülkä gulmesen...

— Eşidýäňmi, şu gün mugallymyňyz bilen gürleşdim. Hany, aýt, synpyňyzda iň garagol kim?
— Bilmedim-dä, kaka!
— Biraz pikir et hany, okuwçylar hat ýazyp ýa-da kitap okap otyrka, şolara seredip, bikär oturýan kim?
— Kaka, ol-a biziň mugallymymyz.

* * *
Iki çaga gizlenpeçek oýnaýar.
— Aman, sen m...

Dowamy »

691 0
Köneler, 3 years ago


Çaga gülküsi

Kiçijik oglanjyga ejesi sowal berýär:
—Resul, sen hasapdan gowy baş çykarýaňmy?
—Hawa, eje.
—Hany,sen aýt. Ikiniň üstüne ikini goşsaň näçe bolar?
—Dört bolar eje.
—Tüweleme oglum, sen-ä hasaba ökdeläp gidipsiň. Şonuň üçin saňa dört sany şokolad berjek.
— Şokolad berjekdigiňi öňünden aýtmaly еkеniň-dä, eje....

Dowamy »

592 0
Köneler, 3 years ago


6-njy oktýabr matam güni

6-njy oktýabr güni Türkmenistanda 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň şehitlerini ýatlama günüdir. Türkmen halkynyň taryhyndaky iň gynançly wakadan bäri 68 ýyl geçdi. Bu baradaky ýatlama türkmenistanlylaryň her biriniň ýüreginde häzire çenli hem agyr yzalygyna galýar. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň 5-inden 6-syna geçilýän gijede 1 sa...

Dowamy »

819 0
Köneler, 3 years ago


Ilatyň hal-ýagdaýyny gowlandyrmak we durmuş goraglylygyny ýokarlandyrmak üçin edilýän işler

Soňky wagtda käbir internet saýtlarynda Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we beýleki durmuş tölegleriniň birnäçe aý gijikdirilýändigi barada maglumatlar çap edilýär. Bu maglumatlaryň hakykata gabat gelmeýändigini we hakyky ýagdaýy ýonup görkezýändigini belläsimiz gelýär. Býudjet edaralarynyň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we g...

Dowamy »

639 0
Köneler, 3 years ago


“Altyn asyr” Türkmen köli - täsin gidrodesga

2016-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň milli parlamentiň deputatlaryndan, ministrlikleriň we edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriň mugallymlaryndan, şeýle hem ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalarynyň, şol sanda Ýewropa Bileleşi...

Dowamy »

890 0
Köneler, 3 years ago


ULAG ULGAMY - halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry

Ulag we aragatnaşyk ulgamy häzirkizaman dünýäsinde ykdysadyýetiň iň bir möhüm ulgamy bolmagynda galýar. Çünki hiç bir döwletiň ykdysadyýetini bu ulgamsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Geografik taýdan örän amatly ýerde - Demirgazyk - Günorta, Gündogar - Günbatar ugurlarynyň çatrygynda ýerleşen Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ulag we aragatnaşyk u...

Dowamy »

647 0
Köneler, 3 years ago