“Awaza”– şypahana mesgeni

Türkmenistanda kabul edilýän Permanlar we Karardyr-kanunlar ylym-bilimi, saglygy goraýşy, bedenterbiýäni we sporty, syýahatçylygy we dynç alyş-rekreasiýany ösdürmäge şert döredýär. “Saglyk” döwlet maksatnamasy 21 ýylyň içinde ilatyň saglygyny goramakda uly ähmiýete eýe boldy. Maksatnamanyň çäklerinde şypahana we dynç alyş ulgamy ösdürmek, halkymyz...

Dowamy »

629 0
Köneler, 3 years ago


КУРБАН-БАЙРАМ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Начну с предисловия, Курбан-байрам это религиозный праздник. Касательно мероприятия, как и признано в рамках Курбан- байрам это праздник щедрости, гуманности.

Курбан - байрам - самый главный праздник для всех кто исповедует ислам. Согласно священной книге мусульман «Корану», пророк Ибрахим, чтобы выполнить волю Аллаха решился прине...

Dowamy »

888 0
Köneler, 3 years ago


Команда Туркменистана заняла второе место в общем медальном зачете Всемирных игр кочевников

Команда Кыргызстана стала абсолютным победителем в медальном зачете вторых Всемирных игр кочевников, которые завершились в пятницу на побережье высокогорного озера Иссык-Куль, об этом РИА Новости сообщил представитель госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта республики.

Вторые Всемирные игры кочевников (ВИК) прош...

Dowamy »

841 0
Köneler, 3 years ago


Ситуация на Туркмено-Афганской Границе Нормальная: Посол Индии

Ашхабад, 29 августа 2016 (nCa) — «Ситуация на туркмено-афганской границе нормальная», – заявил д-р Т В Нагендра Прасад, посол Индии в Туркменистане.

Он был членом небольшой группы дипломатов, которая недавно посетила туркмено-афганскую границу в ходе поездки, организованной Министерством иностранных дел Туркменистана. Они побывали в...

Dowamy »

675 0
Köneler, 3 years ago


Ýakma- bişersiň, gazma-düşersiň!

Bir zamanlarda bir adam köp ýyllar çopançylyk edip, orta ýaşyna ýetende öýlenipdir. Bir ýyldan soň onuň ogly bolupdyr. Bu oglan entek ýaşajykka ata-enesi ölüp, bir garyndaşynyň elinde ýetim galypdyr. Ol hor-zar bolup, aç-suwsuz geziberipdir. Öldüm-öldüm diýende, ýeňňesi eline bir döwüm çörek berer eken. Oglan ony derýa ýakasyna çykyp, suwa ýumşadyp...

Dowamy »

799 3
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwletli zaman täze şäherçäniň açylyşyna gatnaşdy

24-nji iýul Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Mary etrabynyň “Jemgyýet” geňeşliginiň çäklerinde gurlan Döwletli zaman şäherçesiniň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşdy.

Bu şanly waka "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we...

Dowamy »

623 0
Köneler, 3 years ago


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

23-nji iýul irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.

Biraz wagtdan soň, milli Liderimiziň uçary Mary şäheriniň howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby...

Dowamy »

630 0
Köneler, 3 years ago


HER IŞDE HAÝYR BAR (Rowaýat)

Adam sypatyna giren iki perişde ynsanlaryň arasyna aýlanmaga çykypdyr. Agşamara olar taňry myhmany bolmak üçin bir öýüň gapysyndan barypdyrlar. Emma öý eýesi myhmanlary juda sowuk garşylap, köpden bäri ugruna seredilmedik otagdan ýer görkezipdir. Eli uzadan ýerine ýetýän-de bolsa, olara hiç hili hödür-kerem etmändir.
Görkezilen ýerde ornaşan...

Dowamy »

686 1
Köneler, 3 years ago


Küşt boýunça dünýä çempionlarynyň durmuşyndan

Aleksandr Alýohin Argentinada köp tagtada küşt oýnapdyr. Birdenkä onuň garşydaşlarynyň biri begenjine gygyrypdyr: —Jenap, men sizi üç göçümde ýatyrýan!
—Gutlaýan!—diýip, Alýohin jogap beripdir. —Ýöne siz ýüregiňizi eliňize
almaň! Men sizi iki göçümde ýatyrýan!

* * *
Wilgelm Steýnis otluda dokuz ýaşlyja gyzjaga...

Dowamy »

656 0
Köneler, 3 years ago


Şorta söz

Sary öküz

Kakasy:
- Oglum, bar, öküzimize iým bersene!
Ogly:
- O1 häzir ýatyr ahyryn!
Kakasy:
- Ýatanda näme?! lým goýsaň, ýerinden turar-da!
Ogly:
-"Ýatan öküze iým ýok" diýip, özüň nöçe gezek aýdypdyň.

Dowamy »

787 4
Köneler, 3 years ago


MANYLY SÖZÜŇ SARPASY BELENT

«Balkan» gazetinde «Biziň «Edep» sahypamyzda» çap edilen «Adamlaryň arasynda» atly kyssalar toplumyny okap, galama ýapyşmagyma bir waka sebäp boldy. Dogry, az sözlüligiň türkmende ündelýän ýeri köp. Onuň manysyz köp sözüň uzalmagyndan, ata-baba hormat goýup gelýän söz sungatymyza zeper ýetmeginden howatyrlanylyp aýdylan bolmagy ähtimal. Emma, manyl...

Dowamy »

547 0
Köneler, 3 years ago


ÖSEN MEDENIÝETLERIŇ ŞÄHERI

Mary şäheriniň 2012-nji ýylda «GDA döwletleriniň medeni merkezi», 2015-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi, şeýle hem taryhda öçmejek yz galdyran bu gadymy toprakda halkara derejeli dürli çäreleriň geçirilmegi gadymyýetden däp bolup gelýän halkara gatnaşyklarynyň geriminiň mundan beýläk-de giňelmegine we täze öwüşgind...

Dowamy »

664 0
Köneler, 3 years ago


MANYLY SÖZÜŇ SARPASY BELENT

«Balkan» gazetinde «Biziň «Edep» sahypamyzda» çap edilen «Adamlaryň arasynda» atly kyssalar toplumyny okap, galama ýapyşmagyma bir waka sebäp boldy. Dogry, az sözlüligiň türkmende ündelýän ýeri köp. Onuň manysyz köp sözüň uzalmagyndan, ata-baba hormat goýup gelýän söz sungatymyza zeper ýetmeginden howatyrlanylyp aýdylan bolmagy ähtimal. Emma, manyl...

Dowamy »

646 0
Köneler, 4 years ago


HALY - TÜRKMENIŇ HALY

«Janly rowaýat» atly kitabynda ýazylyşy ýaly, gözellikde, kämillikde deňi-taýy bolmadyk haly sungatymyz gadym döwürlerden bäri bütin dünýäde meşhurdyr. Bu gün asyrlardan aşyp gelen türkmen halysy öýümiziň törüniň bezegi bolup, kalplara nur çaýýar. Ene-mamalarymyzyň yhlasy, söýgüsi siňen halylarymyza taý geljek haly dünýäde az-azdyr. Munuň şeýledigi...

Dowamy »

955 1
Köneler, 4 years ago


Çagany okuwa bermezden ozal

Pähim-paýhasy, gujurgaýraty bilen alnyp barylýan il-ýurt bähbitli syýasat netijesinde mähriban Diýarymyzyň ykdysady kuwwaty has-da artyp, ilatyň ýaşaýyş derejesi barha gowulanýar. Şeýle-de bilim ulgamynda bolup geçýän özgerişlikler, döredilen mümkinçilikler biz - mugallymlaryň ruhuny galkyndyrýar, işe bolan höwesimizi artdyrýar. Ýaş nesle çuň bilim...

Dowamy »

954 1
Köneler, 4 years ago


...jahanda näler görner

„Google" kompaniýasynyň internetde ýerleşdirýän mahabatlarynyň içinde awtomobil bilen baglylaryna has köp gyzyklanma bildirilýändigini kesgitläpdirler. Dürli kysymly ulaglaryň muşdaklary awtomobilleriň satuwy, olary karzyna almagyň ýollary we ätiýaçlandyrmasy bilen bagly mahabatlary uly höwes bilen okapdyrlar. Iň ýörgünli mahabatlaryň sanawynda dük...

Dowamy »

638 0
Köneler, 4 years ago


Remezan diýerler, aýyň ýagşysyn

Remezan musulman senenamasynyň dokuzynjy aýydyr. Şu aý musulmanlar üçin iň wajyp we arzyly aýlaryň biri bolup durýar. Oraza bütin bir aýyň dowamynda gündizlerine suwdan we iýmitden gaça durmak ýaly şertleri öz içine alýan kada-kanunlara eýerýär.
"Eý iman getirenler! Oraza tutmak sizden öň ýaşap geçen bendelere parz bolşy ýaly, size hem parz...

Dowamy »

786 2
Köneler, 4 years ago


ARBALET GOLUŇDA, EÝ, MAGTYMGULY...

Ýurdymyzda Magtymguly Pyragynyň goşgulary kitap edilip yzygiderli çykarylyp dur. Biz şu makalamyzda beýik akyldaryň «San bolsam» atly goşgusyndaky «arbalet» sözi barada gürrüň etmegi makul bildik.
Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde bu sözüň ulanylmagy bilen baglanyşykly şeýle soraglar ýüze çykýar:
1. «Arbalet» sözüniň türkmen dilin...

Dowamy »

804 0
Köneler, 4 years ago


Täze donda köne ýama!

Ýurdumyzyň her bir obasy, şäheri günsaýyn ösýär, özgerýär we gözelleşýär. Şol hatarda Watanymyzyň paýtagty hem bolan baş şäherimiziň binagärlik keşbi barha gözelleşýär. Häzirki wagtda ýurdumyz boýunça umumy bahasy 50 milliard amerikan dollaryndan gowurak bolan 2 müňden hem köp iri desgalaryň gurluşygy alynyp barylýar. Aşgabat şäherini ösdürmegiň...

Dowamy »

605 0
Köneler, 4 years ago


TÜRKMEN ÖZGERTMELERI – ADAMYŇ BÄHBIDI

“Türkmenistanyň häkimiýeti raýýatlaryny pagta meýdanlarynda zor salyp işledýärler” (“Walk Free Foundation” salgylanyp) atly makalany okap pikire batdym: ýazarlaryň maksady nämede-kä? Bir tarapdan, pagta ýygymy entäk başlanmady, pagta meýdanlarynda özleşdiriş işleri geçirilýär, beýleki bir tarapdan, şu wagty gyzgalaňly...

Dowamy »

624 0
Köneler, 4 years ago


Bilim özgertmeleri-döwrüň talaby

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak we halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň strategiýasynyň esasy ugurlaryny düzýär. Bazar gatnaşytklaryna geçmegiň şertlerinde dünýä ykdysadyýetiniň meýillerini nazara almak bilen ähli pudaklaryň durnukly ösüşini saklamak üçin toplumlaýyn çäreleri işläp düzmek we durmuşa geçirm...

Dowamy »

670 0
Köneler, 4 years ago


Dünýäde iň zehinli çaga

Jastin Çepman 1993-nji ýylda ABŞ-nyň Nýu-York şäherin-de eneden dogulýar. O1 iki ýaşyndaka skripka çalmagy öwrenýär. Şeýle hem, ol 3 ýaşynda küşdi ussatlyk bilen oýnamagy başarýar. Jastin 9 ýaşynda mekdebi tamamlap dünýäniň iň gowy uniwersitetleri hasaplanýan "Stanford" we "Roсhester" uniwersitetlerinde оkар ýokary bilim alýar. O1 eýýäm 11 ýaş...

Dowamy »

671 0
Köneler, 4 years ago


Ýaşyna barabar dil bilýär

Taýwanda dünýä inen we soňra maşgalasy bilen Angliýa göçüp baran 10 ýaşly başlangyç synp okuwçysy Sonia Ýang jemi 10 dil bilýär. Taýwan dilini, hytaý, ýapon we iňlis dillerini bilýän Ýang Angliýa göçüp baranyndan soňra nemesçe, fransuzça, ispança we portugalça geplemegi öwrenipdir. Gazak we Luganda dilleri bolsa ýaşajyk Ýangyň şu wagtky özleşdirýän...

Dowamy »

644 0
Köneler, 4 years ago


DAŞARY ÝURT DEGIŞMELERI

-Ruluň başyna geçsem, özümi hudaý ýaly duýýan. Men-ä, sürýän, ärim bolsa, çokunýar.

***

Iki joranyň gürrüňinden:
-Aýrylyşalym bäri öňki ärim her günde telim gezek jaň edýär.
-Ötünç soraýandyr haram-zada...
-Ýok-la, minnetdarlyk bildirýär.

***

Dermanhanada:
-Siz...

Dowamy »

701 0
Köneler, 4 years ago


Çaga gürrüňlerinden

Mugallym:
— Näme üçin, horaz her gün irden oýanan badyna bir aýagyny ýokaryk galdyryp durýar? — diýip soranda, okuwçylaryň biri:
— Sebäbi ol iki aýagynam birden galdyrsa ýykylardy - diýip jogap beripdir.

* * *

Mugallym okuwçydan:
— Sen özdoglan günüňi bilýärmiň? — diýip soranda, ol:
— Men o...

Dowamy »

792 0
Köneler, 4 years ago