Gülki – dünýäniň bezegi

Iki adamyň gürrüňinden:
—Bir adamyň aýaly ýaltarak eken. Çörek bişireninde, hamyryny bir gyzy alyp gitmeli, bişende, ýene biri alyp gaýtmaly.
—Şükür etsin!
—Nämesine şükür etmeli?
—«Özümem arabaly äkidip getiriň» diýäýse nätjek...

* * *

Iki dost duşuşýar. Biri beýlekisine ýüzlenýär:
—...

Dowamy »

943 4
Köneler, 4 years ago


DEGIŞMELER DÜNÝÄSI

Elkyssa Ependi...
Batyrlyk

Dostlar üýşüp çaýhanada otyrkalar, batyrlyk barada gürrüň edilipdir. Bir ýigit:
—Meniň yzymdan adamçy öküz kowalady, şonda-da gorkmadym. Dagyň içinde maňa bars topuldy, şonda-da gorkmadym. Meni ýyldyrym urdy, şonda-da men gorkmadym. Dünýäde iň batyr adam mendirin—diýipdir.
Ependi elindä...

Dowamy »

1017 1
Köneler, 4 years ago


„Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan“ gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Döwletimizde tebigy gazyň ägirt uly gorlaryň bardygyna garamazdan, biz „Türkmenistan – Owganystan – Päkistan – Hindistan“ gaz geçirijisiniň taslamasyny we türkmen tebigy gazyny Ýewropa ýurtlaryna ibermek bilen bagly taslamalary durmuşa geçirenimizden soň, uglewodorod serişdelerini daşa...

Dowamy »

796 1
Köneler, 4 years ago


Awto-motosportuň ussatlaryny taýýarlaýan merkeziň döredilmegi

Ýurdumyzda her bir adamyň sagdyn ruhly, berk bedenli bolmagy hakynda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda: “Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek türkmenistanlylar üçin mizemez ýörelgä öwrülmelidir” diýip belleýşi ýaly, gündelik sport maşklary adamyň özüni duýşuny gowulandyrýar, ruhu...

Dowamy »

648 0
Köneler, 4 years ago


AWAZA — DÖREDIJILIK KENARY

Ylhamyndan bina bolan gözel mekan Awazany dostluk kenary hökmünde häsiýetlendirmek adaty ýagdaýa öwrüldi. Munuň hem özüne ýetik sebäpleri bar. Hazaryň türkmen kenary taýsyz dynç alyş merkezi bolmak bilen birlikde, halkara derejesindäki ylmy-amaly maslahatlardyr sport ýaryşlarynyň, şeýle-de medeni çäreleriň geçirilýän mekanyna öwrülip, bu ýerde halk...

Dowamy »

645 0
Köneler, 4 years ago


TÜRKMEN EDEBIÝATY BEÝIK WATANÇYLYK URŞY ÝYLLARYNDA

Germanýa 1941-nji ýylyň 22-nji iýunynda Rus birleşige duýdansyz çozdy. Ýurtda adatdan daşary ýagdaý döredi.
Türkmen ýazyjy-şahyrlary-da german basybalyjylaryna garşy hem ýaragly, hem çeper sözleri bilen göreşdiler. Watançylyk urşy edebiýatyň baş mowzugyna öwrüldi.
Şygryýet görnüşi. Türkmen edebiýaty okyjylaryny ýowuz duşmanyň garşysyn...

Dowamy »

4204 0
Köneler, 4 years ago


Ependiniň degişmeleri

Maňa упаптап, eşege ynanjakmy?
Bir adam Ependiden eşegini sorapdyr. Ependi hem:
— Eşegim obada ýok - diýip jogap beripdir.
Şu halatda ýatakda daňylgy duran eşek aňňyrmaga başlapdyr. Muny eşiden dilegçi:
— Weý Ependi, sen maňa «eşegim ýok» diýdiň welin, bu aňňyrýan näme? –diýip sorapdyr.
Ependi oňa:
— Päh-eý...

Dowamy »

748 0
Köneler, 4 years ago


Syryga çykan sygyr

Bir gün Ependiniň eline az-owläk pul düşüpdir. Öýde hiç kim ýokka ol elindäki puly ýere gömüpdir. Soň gaýrarak çekilipdir-de: «Eger özüm ogry bolsam-a, muny derrew tapardym» diýip pikirlenipdir. Onsoň ol puly gömen ýerinden alyp, başga bir ýerde gömüp goýupdyr. Ýene-de gaýrarak durup: «Ýok, bu-da bolanok» diýipdir. Gepiň tümmek ýeri, nirede gömse-d...

Dowamy »

666 0
Köneler, 4 years ago


GAWUN DILNIP, KAK EDILER...

Bahar paslynyň gelmegi bilen bakjaçy daýhanlaryň hem hysyrdysy artdy. Olar häzirden irbişer gawunlaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, kaklyk üçin dilinjek gawunlaryň tohumyny saýlamak ýaly işler bilen meşgul. Türkmen gawunlaryndan edilen kaklar bolsa, taryhyň irki döwürlerinde-de juda meşhur bolupdyr. Taryhyň dürli döwürlerinde Watanymyzda bolan ja...

Dowamy »

703 0
Köneler, 4 years ago


SAGDYNLYK - BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Türkmenistanyň Prezidentimiziň şu ýylyň ýanwarynda kabul eden Kararyna laýyklykda, diýarymyzda aprel aýynyň 05-den maý aýynyň 05-i aralygynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçirilýär. Bu asylly başlangyç sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän agzybir halkymyzy diýseň begendirdi.
Bütind...

Dowamy »

889 0
Köneler, 4 years ago


«Ýorganyňa görä aýak uzat!»

Taryhda yz goýan dana şahsyýetleriň käbir aýdan sözleri durnukly söz düzümlerine öwrülip, göçme manyda asyrlar boýy nesilden-nesle geçip, ýörgünli ulanylyp gelýär. Şeýle jümleleriň biri hem elde baryň bilen oňňut etmekligi, ýagdaýyň ýetmejek işe baş goşmazlygy ündeýän «Ýorganyňa görä aýak uzat!» diýen durnukiy söz düzümidir.
Bu jümläniň döre...

Dowamy »

768 0
Köneler, 4 years ago


Ependiniň degişmeleri

Ýenim, iý!..
Ependi bir gün mertebeli öýe nahara çagyrylypdyr. Ol bu ýere köne geýimini geýip barypdyrweli, hiç kim onuň ýüzüne-de seretmändir. Soňky saparkyçakylykda ol geýnibilenini geýnip, egnine hem peşeneli don atyp barypdyr. Ony uly hormat bilen garşylap, töre geçiripdirler. Öý eýesi tagamly tabaklary Ependiniň öňüne süýşürip:
—...

Dowamy »

733 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

— Parižde bolanyňyzda «Sewil dellegini gördüňizmi?
— Ýok, men daşary ýurtda bolanymda dellekhana barmaýaryn.

* * *

Ýaş artist kärdeşleriniň ýanynda:
— Meniň Anna Kareninanyň keşbini döredesim gelýär — diýip, öz arzuwyny aýdýar. Ony üns bilen diňlän režissýor:
— Göwnüme bolmasa, bu keşp size başart...

Dowamy »

712 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen halkynyň gadymy ekerançylyk medeniýeti

Ynsanyň iň bir gymmatly, has gadyrly zatlary altyna-zere deňemek endiginiň nähili peýda bolandygyny düşündirmeklik juda kyn bolsa gerek. „Ak altyn“ - bu göçme manydaky adalga bolup, gymmatly oba hojalyk ekini – gowaçadan önýän ak pagtany aňladýandygyny bilýäris. Diýmek, bu gymmatly baýlygyň bahasy altyna-zere barabardyr. Iň esasy hem-de buýsanç...

Dowamy »

967 0
Köneler, 4 years ago


KONSTITUSIÝA - HÄZIRKI ZAMAN HUKUK DÖWLETINIŇ BAŞ BINÝADY

Soňky ýyllarda Türkmenistanda üstünlikli amala aşyrylýan reformalaryň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak barada köp işler amala aşyrylýar. Kabul edilen onlarça häzirki zaman kanunçylyk resminamalary häzirki wagtda döwletiň syýasy, ykdysady we gumanitar sferada sazlaşykly ösüşini, halkara gatnaşyklarynyň sazlaşykly ýola...

Dowamy »

744 0
Köneler, 4 years ago


Paýhasa ýygnan setirler.

Halk hakdan içen diýilýän zehinli adamlaryň beren gürrüňlerinden, aýdan rowaýatlaryndan ruhy lezzet alýar. Men hem öz gezegimde ýaşuly adamlardan eşiden paýhasa ýugrulan gürrüňlerimden, dürli wagtlarda okan kitaplarymdan ýazyp goýan belliklerimi okyjylara ýetirmekligi müwessa bildim.
Syrly sanlar.
Ýaşulularymyz tymsaly san bilen berçi...

Dowamy »

663 0
Köneler, 4 years ago


DEGIŞMELER

— Eý-ho! — diýip, mugallym başyny tutýar. — Sen zordan ona çenli sanap bilýäň. Ulalaňsoň kim bolup ýetişjegiňi hiç göz öňüme getirip bilemok.
— Ulalamsoň, men boks ýaryşynyň emini boljak!

* * *
Bir oglanjyk syýadana gaçan siňegi çykaryp, kagyzyň üstünde goýupdyr. Az wagtdan oglanjyk ejesine gygyrýan
— Eje, seret,...

Dowamy »

726 0
Köneler, 4 years ago


Körpeleriň gürrüňlerinden

Sapagyna ýetişmeýän oglanjyk aýnadan daşaryk seredip:
— Eje, kakam işden gelýär. Bizona ilki täze satyn alan köýnegimi görkezelimi ýa-da gündeligimi? — diýýär.

* * *
Mekdep okuwçylarynyň biri: —Taryhdan başga ähli synaglardan pes baha aldym — diýip, ýoldaşyna aýdýar.
— O, näme üçin beýle? — diýip, ýoldaşy soranyn...

Dowamy »

617 0
Köneler, 4 years ago


Amyderýa - Merkezi Aziýanyň beýik derýasy

Mele suwly Jeýhunyň kenarýakasy özboluşly gözellige eýe. Demirgazyk-günbatara sary uzap gidýän derýanyň giň hanasyny dolduryp, towlanjyrap batly akýan mele suwuň tolkunlary birsydyrgyn lummardaýar, birden peýda bolýan suw girdabyna düşen porruklar dessine gözden gaýyp bolup, soňra hol aňyrda, suwuň ýüzünde ýene-de p...

Dowamy »

1212 0
Köneler, 4 years ago


TÜRKMENISTAN BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ MERKEZINDE

Umumy adamzat siwilizasiýasynyň ösüşine mynasyp goşant goşan gadymy halkymyzyň Jeýtun (b.e.öňki VI müňýyllyk), Änew (b.e.öňki V-IV müňýyllyklar), Altyndepe (b.e.öňki III-II müňýyllyklar) ýaly köpöwüşginli medeniýetleri, gadymy dünýäniň Mesopotamiýa, Müsür, Hindistan, Hytaý ýaly merkezleri bilen bir hatarda gülläp ösen bäşinji siwilizasiýa merkezini...

Dowamy »

1188 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

— Siziň aýdýan aýdymlaryňyzyň belentden-belent ýaňlanmagy sesiňiz bilen baglymy? — diýip sorapdyrlar.
— Bu köpienç ses sazlaýjy enjamlara bagly bolýar—diýip, aýdymçy jogap beripdir.

* * *
Aýdymçy:
—Men aýdym aýdanymda daş-töweregimi unudýaryn — diýip, özi barada gürrüň bereninde, diňleýjileriň biri:
— Dogr...

Dowamy »

727 0
Köneler, 4 years ago


Şorta söz

Günlerde bir gün Ependi bir ata münmek isleýär. Birnäçe gezek ata münjek bolup synanyşýar. Ýöne ata münüp bilmeýär. "Wah, nirede sen ýaşlyk!" diýip, ahmyr edýär-de, adam bar bolaýmasyn diýip töweregine göz gezdirýär. Hiç kimiň ýokdugyna gözi ýetenden soňra öz-özüne: "Ah, Epen- di! Biz seniň ýaşlygyňy hem bilýäris. Şol mahallaram at münüp bileňokdyň...

Dowamy »

657 0
Köneler, 4 years ago


Nowruz geldi ilime

Gündogar halklarynyň taryhy-medeni ýörelgelerini hem-de däp-dessurlaryny şöhratlandyrýan bu gadymy baýramyň UNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi we oňa belent halkara derejesiniň—Dünýä halklarynyň arasynda raýdaşlyk we hoşniýetli gatnaşyklar, medeni hyzmatdaşlyk hem-de özara düşünişmek güni diýen derejäniň berilmeg...

Dowamy »

941 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

AÝNANY KIM DÖWDI?
Enesi agtygyndan:
—Oglum, goňşymyzyň aýnasyny kim döwdük-ä?—diýip soraýar. Agtygy:
—Ony men görmedim. Ýöne goňşymyzyň seniň ýanyňa gelip men hakda gürleşjekdigini bilýärin — diýýär.

ÝALTA IT
Öňde biri itiniň ýaltalygyndan zeýrenipdir. Ondan onuň sebäbini soranlarynda ol:
—...

Dowamy »

1023 1
Köneler, 4 years ago


Ömürbegiň degişmeleri

Ýol
Ömürbeg hemişe takyk gürlemegi halapdyr. Ol öýüniň ýanynda otyrka, geçip barýan ötegçi:
—Bu ýol nirä barýar?—diýip sorapdyr.
Ömürbeg:
—Men bütin ömrümi şu ýerde geçirdim. Ýöne ýoluň nirädir bir ýerik barýanyny görmedim. Ol hemişe şu ýerde ýatyr — diýipdir.
Ötegçi:
- Bagyşlaň, men «Ýol niräk alyp b...

Dowamy »

597 0
Köneler, 4 years ago