Kikboksing boýunça ýaryşda türkmen türgenleriniň haýran galdyryjy üstünlikleriÇarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda kikboksing boýunça WAKO Aziýa çempionatynyň ilkinji gününde türkmen türgenleri üstünlikli netijeleri bilen ildeşlerini begendirdiler.

“Inspiring Ashgabat” atly synag çäreleriniň dördünji gününde kikboksing boýunça ýaryşyň jan...

Dowamy »

577 0
Köneler, 3 years ago


Nasser Nassiri: “Türkmen kikboksingçileri ýeňişleri bilen haýran galdyrýar”

Kikboksingiň taryhy başa-baş göreşiň käbir görnüşleri ýaly asyrlaryň çuňlugyna uzamaýan hem bolsa (kikboksing 1960-njy ýylda özbaşdak sport görnüşi hökmünde ykrar edilýär), ol bu gün bütin Ýer ýüzünde meşhur görnüşleriň birine öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, başa-baş göreşiň bu görnüşi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boý...

Dowamy »

532 0
Köneler, 3 years ago


Long DEÇENG: «Aşgabatda ýene medal gazanmak isleýärin»Hytaýly türgen, 56 kilograma çenli agram derejesinde altyn medalyň eýesi Long DEÇENG:

— Men Türkmenistan döwletine ilkinji sapar geldim. Meni, ilki bilen, özüne çeken zatlaryň biri türkmen halkynyň myhmansöýerligi boldy. Aşgabadyň Halkara howa menziline gelenimde, jana şypaly bahar howasy meni özüne maýyl etdi.
...

Dowamy »

545 0
Köneler, 3 years ago


Li Fabin: «Kümüş medal — uly üstünlik»

Hytaýly türgen, 56 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medalyň eýesi Li Fabin:

― Sportuň islendik görnüşi bilen meşgullansaň-da, ilkinji nobatda, şoňa bolan höwes gerek. Agyr atletika bilen kiçiligimden gyzyklanamsoň, oňa bolan höwesim ýylsaýyn artyp, şu günki gün men diňe bu sport görnüşi bilen ýaşaýaryn. V Aziýa oýunlaryna bary...

Dowamy »

533 0
Köneler, 3 years ago


Tunýa Sukçaroýen: «Aşgabada ýene gelip görmäge garaşýaryn»

Tailandly türgen, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda altyn medalyň eýesi Tunýa Sukçaroýen:

— Men Türkmenistana birinji gezekl gelip görýärin. Bu ajaýyp ýurda birinji gelşimde agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşmak we altyn medala mynasyp bolmak mende çäksiz şatlyk döretdi.

Men agyr atletika bilen...

Dowamy »

500 0
Köneler, 3 years ago


Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda bürünç medalyň eýesi Ýulduz Jumabaýewa:

— Ýurdumyza agyr atletika boýunça Aziýa çempionatlaryndan medal getiren ilkinji zenan türgen bolmak mende çäksiz şatlyk döredýär. Bu çempionata gatnaşmak Aziada — 2017-ä taýýarlyk görýä...

Dowamy »

524 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabatda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi

“Aşgabat” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi, onuň barşynda 23-29-njy aprel aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde sportuň bu görnüşi boýunça geçiriljek Aziýa çempionatyny guramagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilýän yklym derejeli ýaryşlar...

Dowamy »

531 0
Köneler, 3 years ago


Ahalteke bedewi – türkmeniň uçar ganaty!

“At agnan ýerde toý bolar” diýilişi ýaly, her bir güni toý-baýrama beslenýän türkmen halkymyz her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde behişdi bedewlerimiziň baýramyny uludan toýlaýar. Halkymyzyň uçar ganaty, syrdaşy bolan bedewlerimiziň taryhy örän uzaklardan öz gözbaşyny alyp gaýdýar, çünki türkmen halky durmuşyny bedew atsyz göz öňüne getirip...

Dowamy »

678 0
Köneler, 3 years ago


“Sagdynlyk, Ruhubelentlik, Dostluk”

Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek hakyndaky çözgüdi hormatly Prezidentimiziň giň halkara hyzmatdaşlygyny ugur edinýän döredijilikli syýasatynyň tutuş dünýä bileleşigi tarapyndan uly goldawa eýe bolýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň ilkinji bolup Merkez...

Dowamy »

508 0
Köneler, 3 years ago


TÜRKMENISTAN – DOST-DOGANLYK ÜLKESI

Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň halkara giňişliginde giň goldaw tapmagy biziň döwletimiz bilen söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ugurlarda giň hyzmatdaşlygy ýola goýmak isleginiň has-da artmagyna alyp geldi. Türkmenistan häzir dünýäniň 134 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy, dünýäniň abraýly halkara guramalarynyň 43-sini...

Dowamy »

523 0
Köneler, 3 years ago


AZIADA – 2017 TAÝÝARLYK IŞLERI: ÝURDUMYZYŇ HER BIR RAÝATYNYŇ JANA JAN BORJUDYR

“Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, ýurdumyzyň jemagat hojalygy ulgamynyň ilata edýän jemagat hyzmatlarynyň hilini has-da ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, şäherleri we beýleki ilatly ýerleri arassalaýyş hem-de abadanlaşdyryş boýunça ýe...

Dowamy »

620 0
Köneler, 3 years ago


Awazanyň täze sport toplumy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýbaňlandyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni ýokary derejelere götermek, parahatçylygyň ilçisi hasaplanýan sporty dabaralandyrmak arkaly jemgyýetimizi we döwletimizi sazlaşykly ösdürmek, Watanymyzy özgertmek Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolu...

Dowamy »

537 0
Köneler, 3 years ago


Ýagşylyk nury

Aşgabatda we ýurdumyzyñ welaýatlarynda mümkinçiligi çäkli bolan adamlar üçin ähli zerur enjamlar bilen üpjün edilen köp öýli, otaglary oñaýly ýerleşdirilen, 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyñ gurluşygy güýçli depginde amala aşyrylýar. Bu möhüm durmuş taslamasy hormatly Prezidentimiziñ sahawatly başlangyçlary bilen amala aşyrylýar.
Sagdynlygyñ we ruh...

Dowamy »

508 0
Köneler, 3 years ago


Suw ýaşaýyşdyr

Tebigaty janlandyryp görke getirýän, ýaşaýyşyň gözbaşy hasaplanýan suwuň gymmatlygy biziň halkymyz üçin örän ýokarydyr. Ol tebigatyň goýnunda mesgen tutan adamzadyň hem, haýwanatyň hem ýaşaýşydyr. Bu barada fransuz ýazyjysy Antuan de Sent Ekzýuperi şeýle belläp geçýär: “Suw ýaşaýyş üçin zerur diýmek bolmaz, sebäbi suwuň özi ýaşaýyşdyr”. Ata-babalar...

Dowamy »

650 0
Köneler, 3 years ago


“Himiýa senagaty – çalt depginler bilen ösýän pudakdyr”

Tebigy baýlyklara baý bolan Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda uly işler alnyp barylýar. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzy senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürmekde himiýa senagatynyň uly paýy bar.
Häzirki wagtda himiýa senagaty...

Dowamy »

590 0
Köneler, 3 years ago


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe önümçilikleriň durkunyň täzelenmegi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizi gülledip ösdürmek barada edýän aladalary, kabul edýän parasatly we il-ýurt bähbitli kararlary netijesinde beýleki pudaklar bilen bir hatarda Türkmenistanyň Senagat m...

Dowamy »

495 0
Köneler, 3 years ago


TÜRKMENISTAN AZIADA-2017-Ä TARAP BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
Türkmenistan Aziada-2017-ä aýratyn ähmiýet berýär hem-de
ony mynasyp garşylamak üçin ähli zerur çäreleri görýär.

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrinde ata Watanymyz ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde we sportda uly üstünlikl...

Dowamy »

650 0
Köneler, 3 years ago


Sagdynlygyň we ruhubelentligiň sazlaşygy

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzgünsaýyn ähli ulgamlarda ösüşleriň belent sepgitlerine ýetýär. Ýurdumyzyň sport pudagy hem türkmen sportunyň Hak Howandary Arkadag Prezidentimiziň nusgalyk göreldesinden ugur alyp uly ösüşlere we özgerişlere eýe bolýar. Ýurdumyzda Mähriban Prezidenti...

Dowamy »

802 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanyň raýatsyzlyga garşy göreşdäki tejribesi nusgawydyr

Soňky ýyllarda tutuş dünýäde dörän çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli köp sanly adamlar öz dogduk obalaryny, watanyny taşlap gitmäge mejbur bolýarlar. Birleşen milletler guramasynyň maglumatyna görä, häzirki wagtda bosgunlaryň sany ep-esli artyp, 65,3 milliona golaýlady. Ol hem bosgunlar hem-de migrasiýa meselesiniň tutuş dünýäde ýitileşmegine sebäp bo...

Dowamy »

603 0
Köneler, 3 years ago


It wepa...

Beýik türkmen şahyry, nusgawy edebiýaty esaslandyrjy Magtymguly Pyragy özüniň “Ýat ýagşy” diýen goşgusynda:
Deň-duş bilmez, many aňmaz ýigitden,
Agylynda yssy beren it ýagşy-
diýmek bilen goragçymyz bolan itleriň käbir ynsanlardan adama haýyrlydygyny belleýär.
Itler barada meşhur “Görogly” şadessanynda gyzykly beýan edil...

Dowamy »

609 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanda ulag geçelgelerine aýratyn üns berilýär

Uly taryh pursatlardan düzülýär. Biz sanlyja gün mundan ozal —2016-njy ýylyň noýabr aýynyň 26-27-ne ata Watanymyz Türkmenistanda Berkarar döwletimiziň belent hukuk derejesini ýene bir ýola ýokary galdyran, şanly ýyla ýaraşyk beren, dabarasy daglar aşyp, “şirwan perdä” çykan, ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Durnukly ulag ulga...

Dowamy »

558 0
Köneler, 3 years ago


Atly ýöriş - bagtly ýöriş

Mermer paýtagtymyz Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17 –nji sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek V Aziýa oýunlary gün-günden ýakynlaşmak bilen halkymyzyň ruhuna ruh, şatlygyna şatlyk goşýar. Bu Halkara derejeli oýunlara taýýarlygyň çäklerinde eziz diyarymyzyň ähli ýerinde dürli ähmiýetli çäreleriň ençemesi badalga aldy....

Dowamy »

629 0
Köneler, 3 years ago


Центральная избирательная комиссии подвела предварительные итоги выборов Президента Туркменистана

Сегодня в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане состоялся брифинг, на котором были оглашены предварительные итоги выборов Президента Туркменистана.

В нём приняли участие корреспонденты крупнейших зарубежных информационных агентств, электронных, печатных и других средств массовой информации, аккреди...

Dowamy »

548 0
Köneler, 3 years ago


ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов Президента Туркменистана

Как сообщили, 13 февраля в 10:00 в Центрально избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов при участии иностранных представителей и международных наблюдателей состоялась пресс-конференция, где были оглашены результаты выборов президента Туркменистана.
По данным Центризбиркома, на выборах президента Туркменистана проголосовало...

Dowamy »

541 0
Köneler, 3 years ago


ЦИК Туркменистана обнародовал первые результаты прошедших в стране президентских выборов.

Кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедов набрал
97,69% голосов и одерживает убедительную победу. За него проголосовали более 3,07 миллиона человек.

Согласно новой конституции страны, которую приняли всего 5 месяцев назад, сроки президентских полномочий увеличены с 5 до 7 лет. В течение этого времени руковод...

Dowamy »

512 0
Köneler, 3 years ago