Bagtyýar döwrüň eşretleri!

Berkarar döwletimizde amala aşyrylýan milli ykdysadyýetimizdäki uly ösüşler, özgertmeler ýurdumyzy dünýäniň çalt ösýän ýurtlarynyň hataryna goşdy. Ýurt ýolbaşçymyzyň durmuşa geçirýän adyl syýasaty öz eziz halkynyň eşretli durmuşda ýaşamagyna, il-gününiň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga, medeniýetini ösdürmäge gönükdirilendir. Gözel Diýarymyzda durmuşa...

Dowamy »

589 0
Köneler, 3 years ago


Mynasyp dalaşgär saýlanar!

Häzirki wagtda ýurdumyzda Prezident saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek üçin möhüm işler durmuşa geçirilýär. Halkymyz döwletiň Prezident saýlawlaryna uly ähmiýet berýär. Ýurt baştutanyny saýlamak üçin halkyny dogry ýol bilen öňe sary alyp gitjek, Watanymyzyň aladasyny öz üstüne alyp biljek, döwletiň geljekgi ykbalyny kesgitlejek mynasyp adamy saýla...

Dowamy »

553 0
Köneler, 3 years ago


Saýlaw - 2017

Şu ýylky saýlawlar 2007-nji we 2012-nji ýyllaryň Prezident saýlawlarynyň tapawutlanmak bilen, saýlawlara ilkinji gezek 3sany syýasy partiýa gatnaşýar. Ol hem beýleki döwletlerde bolşy ýaly, Türkmenistanda-da köptaraplaýyn syýasy ulgamyň işjeň subutnamasydyr. Jemi saýlawlara 9 dalaşgär gatnaşýar, olaryň 3 sanysy syýasy partiýalaryň we 6 sanysy raýat...

Dowamy »

575 0
Köneler, 3 years ago


Gar ýagýar hormatly talyplar

Dowamy »

598 0
Köneler, 3 years ago


Suw akar, daş galar!

Gazanýan ösüşleri, ýetýän sepgitleri bilen dünýäniň ünsüni özüne gönükdiren eziz Watanymyz bedew bady bilen öňe barýar. Ýagny, 2016-njy ýylyň jemleri boýunça ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler munuň aýdyň subutnamasydyr. Emma, şeýle ösüşlere badak atjak, parahat durmuşymyza şek ýetirjek bolýan käbir nogsanlyklara-da gabat ge...

Dowamy »

531 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdymyzdaky ösüşler

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda halkyň we döwletiň bähbidinden ugur alyp durmuşda geçirilýän işler geriminiň giňligi, manysynyň çuňlygy bilen Türkmenistanyň her bir bagtyýar raýatynda halkymyza, Watanmyza, Gahryman Arka...

Dowamy »

570 0
Köneler, 3 years ago


DÜRLI HALKLARYŇ TÄZE ÝYL DÄPLERI

Her ýurtda bu baýramçylyk özboluşly bellenilip geçilýär. Täze Ýyly belleme däpleriniň dürliligine garamazdan, olaryň esasynda geljege bolan ynamlylyk, täzeliklere we arzuwlara bolan ymtylyş, biri-biriňe hormat goýma duýgulary ýatandyr.

Argentina

Köne däbe görä, geçýän köne ýylyň soňky güni edaralaryň gullukçylary penji...

Dowamy »

661 0
Köneler, 3 years ago


Köne Täze ýyl gutly bolsun

Bütin Türkmen ilini ýetip gelen köne täze ýyl baýramy bilen gutlaýaryn! Gutlamak bilen size jan saglyk, maşgala agzybirligini, ýurt abadançylygyny, okuwyňyzda işiňizde üstünlik, durmuşyňyzda bagt, 2016-njý ýylda ýetip bilmedik arzuwyňyza 2017-nji ýylda ýetmegiňizi arzuw edaýärin. Goý, 2017-nji ýylda ýurdumyz asuda, Watanymyz abadan we gülläp össün....

Dowamy »

589 0
Köneler, 3 years ago


KONKUR - atly sportuň 7 görnüşiniň biri

Maglumatlarda dünýä boýunça atly sportuň nusgawy görnüşiniň 7-siniň bellidigi aýdylýar. Atly sportuň halkara federasiýasynyň Düzgünnamasyna girizilen şol görnüşlere konkur, baş öwretmek, üç görnüşli bäsleşik, woltižirowka, atlary araba goşup sürmek, atlaryň çydamlylygyny ýüze çykarmak üçin çapdyrmak, reýning bäsleşikleri degişlidir. Аtçylyk sportun...

Dowamy »

680 0
Köneler, 3 years ago


AZIADA - 2017: milli gymmatlyklara belent sarpa

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi tarapyndan türkmen döwletiniň paýtagtyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge hukuk berlen gününden bäri ýurdumyzda geçiriljek ilkinji Aziada ýyl sanap garaşan bolsak, indi gün sanaýarys. Diýmek, oýunlar bosagada! Nesip bolsa, ýene-de sanlyja aýdan Aşgabat dünýäniň 60-dan gowrak döwletinden...

Dowamy »

826 0
Köneler, 3 years ago


Hormatly Talyplar.com-yň agzalary!

Siziň ähliňizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramy - täze 2017-nji ýylyň gelmegi bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn!
Her ýylyň öz aýratyn gözelliginiň bolşy ýaly, täze 2017-nji ýyl – Ýedi hazynanyň biri hasaplanýan Towuk ýyly hem Siziň durmuşyňyzda iň ajaýyp, şatlykly we ýatdagalyjy ýyllaryň biri bolsun! Täze ýyl kitabyňyz şatlykly hekaýalardan dols...

Dowamy »

703 0
Köneler, 3 years ago


SAHAWATA BAÝDYR BILIM OJAKLAR

XXI asyra «kosmos tizliginde ösýän asyr», «aň asyry» diýilýär. Muňa dünýäniň şu günki güne çenli ösüşine taryh bilen saldarlap syn edeniňde magat göz ýetirýärsiň. Häzir dünýä ykdysadyýetinde, medeniýetinde, ylym-biliminde, senagatynda, oba hojalygynda, tehnologiýasynda ýa-da döwletleriň, ynsanlaryň arasyndaky medeni-gumanitar gatnaşyklarynda aňa, a...

Dowamy »

663 0
Köneler, 3 years ago


Ýetip gelýän Täze 2017-nji ýylynyz gutly bolsun!

С наступающим Новым 2017 годом!

Dowamy »

514 0
Köneler, 3 years ago


Täze ýyl degişmeleri


— Aýazbaba, ugradan sowgadyň üçin sag bol!
— Ay, hökmanam däldi-le.
— Ine, menem şeýle pikir etdim, ýöne ejem sagbolsun aýtmaly diýdi-dä...

* * *
— Kaka, hany, bil-dä, haýsy otly giç gelýär? — diýip, oýunjak oýnap oturan oglanjyk kakasyna ýuzlenýär.
— Bilmedim, oglum?
— Wiý, şonam bilmediň....

Dowamy »

786 0
Köneler, 3 years ago


Aýazbaba nirede ýaşaýar? (Çagalaryň dilinden)


«Aýazbaba uzakda ýaşanok. Ol — biziň goňşymyz. Onuň äýnegi, garalyp duran sakgal-murty edil goňşymyz Haýyt kakanyň özi-dä. Ol hut şonuň özüdir...».

* * *
«Aýdyşlaryna görä, Aýazbaba garly daglaryň çürbaşynda ýaşaýarmyş. Şol garly daglary tapyp bolsady. Onda men bir gijede Aýazbabanyň ähli sowgatlaryny alyp gaýdardym».<...

Dowamy »

786 0
Köneler, 3 years ago


Täze ýyl DEGIŞMELERI

Ilçilikde «It ýylgyyşyny etme» diýýärler welin, item ýylgyrýarmyka, gyz?
- Aý, bilmedim-dä. Ýöne, şu ýyl biziň ýylymyz diýip ýylgyraýmasa.

* * *
Goňşy diýýän-ä, agşam öýümize Aýazbaba gelip, Täze ýylymyzy gutlady. Özem biziň bilen surata düşdi. Haltasyndaky ähli sowgadyny çagalaryma beräýdi.
Hawa-la, sizden çykan...

Dowamy »

905 0
Köneler, 3 years ago


Bitaraplyk Baýramyňyz Bilen Eziz Watandaşlar!!!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Ynha, dekabr aýynyň 12-si hem ýetip geldi. Bu güniň biziň döwletimiz, halkymyz üçin aýratyn ähmiýeti bar. Bu gün, bilşiniz yaly, dekabr aýynyň 12-sine Bitaraplyk baýramynyň 21 ýyllygy bellenip geçilýar.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda gürrüňe başlamazdan öňürti “Bitaraplyk” sözüniň ma...

Dowamy »

744 0
Köneler, 3 years ago


Bitaraplyk syýasaty dabaralanýar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasyndaky dostlugyň hakyky merkezine öwrüldi. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň we goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösmegine itergi berdi. Türkmenistan gysga wagtda halkara arenasynda özboluşly daşary syýasatyny amala aşyrýan d...

Dowamy »

549 0
Köneler, 3 years ago


Зарубежные поп-звёзды споют в АшхабадеКак стало известно Turkmenportal, с 15 по 19 декабря в Ашхабаде пройдёт череда концертов звёзд зарубежной эстрады.

В частности, в Ашхабаде ждут маэстро Российской эстрады, народного артиста России Филиппа Киркорова.


Кроме того, ашхабадцы и гости столицы смогут посетить концерт всемирно известног...

Dowamy »

641 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

— Goňşy itiňi daňsana. Ana, ýene-de meniň bir towugymy iýipdir.
— Beýle bolsa men ony şu gün-ä naharlamaryn.

* * *
Biri üzüm kesip dur. Goňşusy gelip salamlaşýar-da:
— Näme işleýärsiň? — diýip sorag berýär. Onda beýleki üzüm gaýçysyny şakyrdadyp:
— Sygyr sagýan — diýip jogap berýär.
— Sen näme meniň...

Dowamy »

785 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

Biri 180 ýaşan goja sorag berýär:
— Siz nädip şunça ýaşap bildiňiz? Belki, arak içen dälsiňiz, çilim çeken dälsiňiz... Uzak ýaşamagyň syry şolar bilen baglanyşyklydyr.
— Hawa, aýdýanyňyz dogry. Men ömrümde arak içmedim, çilim hem çekmedim. Ýöne esasy sebäbi, men «Titanikden» gijä galdym.

* * *
Kiçijik gyzjagaz ça...

Dowamy »

750 0
Köneler, 3 years ago


Şorta Sözler

Mal ýatakda

Atasy:
- Oglum, mallaryňa gowy seretgin. Mal eýesiniň gözünden suw içýändir.
Ogly:
- Ata, onda näme, biziň goýunlarymyz suwy ýapdan içýär-ä?!

Dowamy »

862 0
Köneler, 3 years ago


Degişmeler

Ýetişen gyzyň gündeligindäki ýazgy:
— Eger-de siz gyşda duşuşyga gijä galyp gelseňiz, ömrüňiz ötýänçä sowukda galmagyňyz ahmal.

* * *
Üç jora öz aralarynda gürrüň edýärler.
Olaryň biri:
— Meniň oglum ulalanda arhitektor bolar. Ol öz deň-duşlarynyň arasyňda hemmesinden surat çekmekde öňe saýlanýar.
...

Dowamy »

682 0
Köneler, 3 years ago


ULAG-ÜSTAŞYR MÜMKINÇILIKLER GIŇELÝÄR

Ýurdumyzda ähli ulgamlarda düýpli we beýik özgertmeler amala aşyrylyp, Türkmenistan Ýer ýüzüniň depginli ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Geosyýasy taýdan örän amatly Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda ýerleşen Türkmenistan döwletimizde bäsleşige ukyply ulag ulgamyny ösdürmek ileri tutulýan wezipeleriň birine öwrüldi.
Dünýäniň ulag giňişli...

Dowamy »

618 0
Köneler, 3 years ago


Şorta söz

Gedaý we Ependi

Günlerde bir gün bir dilegçi daş ýere gitmekçi bolup, Ependiden eşegini soraýar. Ependi bir bahana tapyp, eşegini bermezligi ýüregine düwýär-de:
- Häzir eşegim öýde ýok - diýip, jogap berýär. Onýança eşegi aňňyraýýar. Onda ýaňky dilegçi adam:
- Eý, Ependi, sen-ä ýalançy ekeniň. Eşe-giň bar ýaly-la! di...

Dowamy »

633 0
Köneler, 3 years ago