BÖRÜK

Ýaş gelinleriň geýýän gadymy başgabyna «börük», kä ýerlerde «hasaba» diýlipdir. Ol XX asyryň başlaryna çenli Türkmenistanyň günbatar, demirgazyk we gündogar sebitlerinde ýörgünli bolupdyr. Börük döwletimiziň käbir ýerlerinde, şol sanda günbatarly çarwa türkmenlerde hem geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli saklanyp galypdyr. Ony ýaş gelinler ilkinji...

Dowamy »

844 0
Köneler, 2 years ago


GYZ EDEBI - GYZYL GÜL


Daş-töweregi gelin-gyzlarymyzyň nepis keşdeleri ýaly owadan gül-güläleklere bezejek bahar pasly ýetip gelýär. Bu pasyl özüniň gözelligi bilenem, päkligidir kalba ylham berýän joşguny bilenem owadan zenanlarymyza juda meňzeş. Gelin-gyzlaryň baýramynyň edil baharyň başynda bellenilmegi-de ýönelige däl bolsa gerek. Mümkin, ol zenan ýaly owadan...

Dowamy »

2045 0
Köneler, 2 years ago


«Аваза» түркмен түргенлерини тәзе үстүнликлере рухландыряр

Түркменистан 19.10.2010-нҗы йылда Кувейтде Азианыӊ Олимпия геӊеши билен Түркменистаныӊ Милли Олимпиа комитетиниӊ арасында гол чекилен ресминама эсасында 2017-нҗи йылда Ашгабат шәхеринде Япык биналарда ве сөвеш сунгаты боюнча V Азиа оюнларыны гечирмәге хукук газанды. 06.07.2013-нҗи йылда болса Азианыӊ Олимпия геӊешиниӊ байдагы ресми ягдайда Гүнорта...

Dowamy »

651 0
Köneler, 2 years ago


Aziýada-2017-niň şanyna

Gözel paýtagtymyzda geçiriljek V Aziýada oýunlarynyň başlanmagyna 1 aýyň galmagy we türkmen gawunynyň baýramy Aşgabatda guwandyrjy we buýsandyrjy şanly şanly wakalar bolup geçdi.
17-nji awgust, bu gün gözel tebigaty, ajaýyp binalary, ak ýollara atarýan oklaw ýaly ýollary bilen ir säherden wasplary dillende dessan Aşgabat şäherimiz asudalyga...

Dowamy »

599 0
Köneler, 2 years ago


AZIADA — 2017: dostlugyň we sportuň baýramçylygyna öwrüler

«Sport — milletleriň dostlugynyň bir guraly. Şonuň üçin hem bu günki dünýäni sportsuz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary biziň yklymymyzyň hem-de Okeaniýa döwletleriniň bir-birege has ýakynlaşmagyna, bilelikde YNSAN SAGLYGY diýilýän mukaddeslige hyzmat etmäge ýardam berer. Hut şonuň üçin hem bu...

Dowamy »

604 0
Köneler, 2 years ago


«Аваза түркмен түргенлериниӊ Азиада-2017 тайярлык гөрмек үчин сөйгүли түргенлешик базасына өврүлди»

Соӊкы йылларда Аваза Милли сыяхатчылык золагында дөвребап мыхманханалар, сагалдыш меркезлери билен бир хатарда бейлеки дурмуш ве медени максатлы биналар хем ызыгидерли гуруляр. Авазадакы Конгресслер меркезинде, мыхманханаларыӊ конгресс отагларында дүрли дереҗедәки маслахатлар, семинарлар, тренинглер ве ш.м чәрелер ызыгидерли гечирилйәр. Шонуӊ ялы-...

Dowamy »

628 0
Köneler, 2 years ago


Raýatlarymyzyň daşary ýurtlara gitmekleri barada

Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz bilen daşary ýurtlaryň arasynda ykdysady, medeni syýasy gatnaşyklarynyň geriminiň ýyl geldigiçe giňelmegi eziz Diýarymyzyň dünýä jemgiýetçiliginde halkara abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.
Halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklaryň ösmeginde, olaryň biri-biri bilen düşünişmeginde we dost-dog...

Dowamy »

608 0
Köneler, 2 years ago


Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheri Ginnesiň rekordlar kitabynda

Goja köpetdagyň gerişleri bilen ägirt uly Garagum çölüniň arasynda gül açýan gözel ýerde ýerleşýän Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ajaýyp paýtagty, özüniň ak mermere örtülen binalary bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna giren gözel Aşgabat şäherimiz gün-günden gözelleşýär we barha owadanlaşýar.
Gözel paýtagtymyza gelýän köp sanly myhmanl...

Dowamy »

736 0
Köneler, 2 years ago


“Aziada-2017”-ä 30 gün galdy

“Sagdynlygyň we ruhybelentligiň” ýylynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna 30 gün galdy. Bu waka mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ak şäherimiz Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlarynda nobatdaky köpçülikleýin welosipedli ýörüş, şeýle he...

Dowamy »

752 0
Köneler, 2 years ago


TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

- Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek türkmenistanlylar üçin mezemez ýörelgä öwrülmelidir.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli we oýlanyşykly döwlet syýasatynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary b...

Dowamy »

783 0
Köneler, 2 years ago


EL HÜNÄRLI IL GEZER

Güneşe baý tomus paslynyň häzirki günlerinde bagtyýar çagalaryň şatlykly sesleri abadan ýurdumyza gaýtalanmajak gözellik goşýar, öçmejek öwüşgin çaýýar. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde hem ir ertirden giç agşama çenli çagalaryň şadyýan gülki sesleri ýaňlanýar. Gök...

Dowamy »

566 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanda ykdysadyýeti dolandyrmak we maliýe ulgamyny özgertmek hakynda

Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň täze tapgyry, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda giň gerimli özgertmeleriň geçirilmegi döwlet dolandyryş düzümlerini kämilleşdirmegiň hasabyna döwlet wezipelerini (funksiýalaryny) amatly etmegi talap edýär. Şeýle hem muny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň 26-njy maýynda geçirilen mejlisinde Türkmeni...

Dowamy »

582 0
Köneler, 2 years ago


Halkara Pul Gaznasy Türkmenistanyň Ykdysady Geljegine Oňyn Baha Berdi

2017-nji ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýta...

Dowamy »

547 0
Köneler, 3 years ago


Ýurdumyzyň bank ulgamy ýurdumyzyň raýatlaryna “Visa” kartlarynyň “Visa Electron”, “Visa Classic”, “Visa Gold” we ýuridiki şahslar üçin “Visa Business” kartlaryny hem-de halkara “MasterCard” kartlaryny hödürleýär

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça uly işler amala aşyrylýar.
Häzirki wagtda ýeňil we agyr senagata goýulýan uly göwrümli maýa goýumlar, şeýle hem önümçiligiň dünýäniň ösen innowasion tehnologiýalary esasynda gurnalmagy, eýýäm şu günlermizde özüniň oňyn n...

Dowamy »

603 0
Köneler, 3 years ago


Telekeçiler, şeýle hem beýleki şahsy taraplar (hünär hyzmatlaryny amala aşyrýanlar) Western Union ulgamyndan puly aşakdaky resminamalaryň esasynda özüne we özüniň maşgala agzalaryna ugradyp bilýär:

- Pasportynyň nusgasy (Asyl nusgasyny görkezmek bilen);
- Ýüzlenilýän aýyň öň ýanyndaky hasabat döwri üçin salgyt gullugy edarasyndan alan girdejisiniň nusgasy (Asyl nusgasyny görkezmek bilen);
- girdejileri boýunça döwlet býujetine bergisiniň ýokdugy barada ýüzlenilýän aýyň öň ýanyndaky hasabat döwri üçin salgyt gullugyndan kepilnama...

Dowamy »

667 0
Köneler, 3 years ago


Raýat daşary ýurtdan Western Union ulgamyndan gelen puly aşakdaky ýagdaýlarda alyp bilýär:

- Ilki bilen puly iberiji bilen puly alyjynyň özara baglanyşygy (garyndaşlyk ýa-da başga ýagdaý) anyklaşdyrylýar;
- Puly iberijiniň hem-de puly alyjynyň ikisiniň hem puluň gelen senesine çenli milli pula daşary ýurt puluny satyn alany ýa-da almandygy anyklaşdyrylýär;
- Eger-de puly iberijiniň ýa-da puly alyjynyň haýsy hem bolsa ikisi...

Dowamy »

504 0
Köneler, 3 years ago


Raýat Western Union ulgamyndan puly aşakdaky resminamalaryň esasynda özüne we özüniň maşgala agzalaryna ugradyp bilýär:

- Pasportynyň nusgasy (Asyl nusgasyny görkezmek bilen);
- Raýatyň iş ýerinden zähmet haky we ondan tutulýan tutumlar barada maglumatlary barada iş berijiniň kepilnamasy (döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk edara-kärhanalaryň, şahsy tarap bolan telekeçileriň we beýleki şahsy taraplaryň işgärleri üçin goşmaça degişli aýda hökmäni pensiýa ätiýa...

Dowamy »

507 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanyň dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen «Türkmen Dokmasy-2017» atly dokma önümleriniň halkara sergisi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň noýabr aýynyň
4-däki 14989 belgili kararyna laýyklykda 2017-nji ýylyň iýun aýynyň
3-4-i aralygynda Dokma senagaty pudagynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmen Dokmasy-2017» atly dokma önümleriniň halkara sergisi Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň binasynyň Sergi zalynda geçirild...

Dowamy »

530 0
Köneler, 3 years ago


KEÇE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, milli gymmatlyklarymyza aýratyn üns berilýär. Uly ünse mynasyp gadymy miraslarymyzyň biri-de türkmeniň milli keçesidir. Şeýle bolansoň, meýdanlarymyzy dürli güllere bürän aprel aýynyň başynda Aşgabat şäherinde we welaý...

Dowamy »

704 0
Köneler, 3 years ago


BUÝSANJYMYZ — BEDEWLER


Pederlerimiziň paýhasy bilen döredilip, müňýyllyklaryň dowamynda timarlana-sünnälene Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne kämil görnüşde gelip ýeten nusgawy gymmatlyklarymyzyň şöhratynyň dünýä dolýan Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda ahalteke bedewleri hakda söhbet etmek diýseň ýakymly. Çünki deňsiz-taýsyz gözelligi bilen ä...

Dowamy »

811 0
Köneler, 3 years ago


Ak şäherim - Aşgabat

Hormatly Prezidentimiziň binagärlik-şähergurluşyk maksatnamasynyň esasynda beýik ösüşleri başdan geçirýän ak şäherimiz Aşgabat günsaýyn özgerýär, gözelleşýär. Orta Aziýanyň merjenine öwrülen Aşgabat şäherimiziň ak mermer bilen örtülen belent binalary, ajaýyp seýilgähleri, dürli reňklerde öwşün atýan suw çüwdürimleri, rowana şaýollary türkmen halkym...

Dowamy »

552 0
Köneler, 3 years ago


Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna dabaralar

Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen güni mynasybetli bellenýän Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna dabaralar geçirildi. Baýramçylyk çäreleri ir säher bilen gojaman Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasynyň ýanynda başlandy. Ähli ýerlerde ýaşyl tugl...

Dowamy »

700 0
Köneler, 3 years ago


Darýa SEMÝONOWA: “Janköýerleriň goldawy — iň uly sylag”Suwda ýüzmek boýunça Merkezi Aziýanyň çempionatyndaky söhbetdeş, kümüş medalyň eýesi Darýa Semýonowa: (Türkmenistan)

― 2015-nji ýylda Dubaýda geçirilen halkara ýaryşynda maňa iki altyn we bir bürünç medala mynasyp bolmak bagty miýesser etdi. Ynha, bu gün hem altyn medal alaryn diýip, ýüzüşe ynamly çykdym. Ýöne garşyd...

Dowamy »

502 0
Köneler, 3 years ago


Merdan ATAÝEW: “Indiki maksat Aziadanyň altyn medaly”Suwda ýüzmek boýunça Merkezi Aziýanyň çempionatyndaky söhbetdeş Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, altyn medalyň eýesi Merdan Ataýew (Türkmenistan):

— Bilýäňizmi näme, daşary ýurtlarda geçirilýän halkara ýaryşlarynda ýeňiş gazanmak bilen öz Watanyňda ýeňiji bolmagyň arasynda uly tapawut ba...

Dowamy »

514 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistanly Merdan Ataýew gysga aralyga ýüzmek boýunça Merkezi Aziýa ýaryşynda ýeňişlere tarap badalga aldy

Bäsleşigiň birinji güni Gyrgyzystandan we Gazagystandan gelen toparlaryň her haýsysy üç medala mynasyp boldy

Rio 2016 Olimpiýa oýunlarynda türkmen baýdagyny buýsanç bilen göteren, 22 ýaşly Merdan Ataýew çarşenbe güni Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça Merkezi Aziýa ýaryşynda öz ýurdy üçin biri...

Dowamy »

545 0
Köneler, 3 years ago