Международный арбитражный суд оставил турецкую компанию без удовлетворения

Международный арбитражный суд при Международном центре по разрешению инвестиционных споров (МЦУИС) своим решением от 8 марта 2016 года оставил без удовлетворения исковые требования турецкой компании „Içkale Inşaat Limited Şirketi", предъявленные против Туркменистана.

Данное дело является первым в перечне исков, предъявленных турецким...

Dowamy »

678 0
Köneler, 4 years ago


BAG BILEN BEZÄLIŇ GOJA ZEMINI!

Ýurdumyzda bagçylygy ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. ülkämizi bagy-bossanlyga öwürmek baradaky ýörelgeleri bereket siňen topragymyzy barha bagzarlyga öwürýär. Her ýylyň baharynda geçirilýän ählihalk ýowarynda hormatly Prezidentimiziň bag ekişlik möwsümine badalga bermegi, daragt ekip ömrüni gülleden gadymy ilimiziň ö...

Dowamy »

730 0
Köneler, 4 years ago


8 mart - Halkara zenanlar güni

Mähriban eneler! Hormatly gelin-gyzlar! Siziň ähliňizi bahar paslynyň buşlukçysy,
gözelligiň we söýgüniň baýramy bolan 8 mart-Halkara zenanlar güni bilen
gyzgyn we mähirli gutlaýaryn!
Gutlamak bilen size berk jan-saglygyny, okuwlaryňyzda we işleriňizde uly-uly üstünlikleri gazanmagyňyzy,
maşgalaňyzda hemişe agzybirligi...

Dowamy »

868 0
Köneler, 4 years ago


Halkara Zenanlar güni

Ykdysady, sosial we sysaýy deň hukuklyk ugrundaky göreşde aýallaryň halkara raýdaşlyk güni.

Bu baýramçylygyň başlangyjy 1857-nji ýylda Nýu-Ýork şäherinde dokma paýdarlar jemgyýetinde işleýän aýallaryň zähmet hakynyň pesligi we iş şertleriniň oňaýsyz bolany üçin gozgalaň turuzmalaryndan öz gözbaşyny alýar. Olar iş wagtlarynyň 16 sagat...

Dowamy »

633 0
Köneler, 4 years ago


Bagt- öz elimizden

«Bagty gazanmak üçin göreşmeli» diýýärler. Ýöne ýeke özüň bütin ömrüňe bagtyň yzynda ser-sepil bolanyňda-da, «alyp biljek galaň» boljagy gümana. Diýmek, bagt ugrundaky göreş ýeke adamyň işi däl. Belki, ýekelikdäki göreşimiz bilen özümizi belli bir derejede bagtly etmegiň kenaryndan baryp bileris. Emma bu ahyrky netijede salgyma kowalaşan ýaly bir z...

Dowamy »

667 0
Köneler, 4 years ago


Gülkä gülmeseň...

Daýzasy körpeje Süleýmandan soraýar:
- Süleýman, sen näçe ýaşyňda? Süleýman:
- Ejem-ä: " Ýene üç ýyldan mekdebe gitmeli" diýýär. Şonda sanamagy öwrenerin-dä.

* * *
Körpeje Süleýmana enesi ýüzlenýär:
- Balam, henizem ýataňokmy? Seniň ýeňňe bolan bolsam, bireýýäm sallançaga geçip ýatardym.
Süleýmanjy...

Dowamy »

664 0
Köneler, 4 years ago


ŞORTA SÖZLER

BIZDEN SORAÝAR

— Oglum, bu gün haýsy harpy öwrendiňiz? - diýip, bir gezek ejeşi Çarydan sorady.
— «Ç»-ny geçdik - diýip, Çary göwünli-göwünsiz dillendi.
— Keýpiň ýok-la, oglum?! — diýip, ejesi ýene onuň bilen gyzyklandy. — Mugallymymyz - laý...!
— Hä, näme üçin?
— Geçjek harpyny onuň özi bilenok-da her ge...

Dowamy »

651 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

Müşderi:
— Siziň bişiren towuklaryňyza nähili iým berdilerkä? — diýip, aşpeze ýüzlenýär.
Aşpez:
— Siz näme üçin onuň bilen gyzyklanýarsyňyz? — diýip, onuň özüne sowal berýär.
Müşderi:
— Meniňem siziň towuklaryňyz ýaly horlanasym gelýär—diýip, aşpeze aýdýar.

* * *
Mugallym:
—Seniň ýazan...

Dowamy »

652 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

BÄGÜL ÇEMENI

Oglanjyk ejesine owadan bägül çemenini getirip beripdir. Oglunyň getiren owadan çemenine haýra galan ejesi:
— Sen, muny nireden aldyň? — diýip, oglundan sorapdyr.
Oglan:
— Goňşymyzyň howlusyndan — diýip, gönümel jogap beripdir.
Ejesi:
— Seniň çemen alanyňdan goňşymyzyň habary barmy?—di...

Dowamy »

731 0
Köneler, 4 years ago


Döwlet baýdagynyň güni gutly bolsun

Asuda watanymyzyň mähriban halky we hormatly TM saýtlarynyň janköýer agzalary siziň hemmäňiziň ýetip gelen 19-njy fewral ýagny Döwlet Baýdagymyzyň döredilmeginiň 24 ýyllyk baýramçylyk dabarasy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn, gutlamak bilen size berk jan saglyk, uzak ömür,asuda watanymyzyň arassa ýaýlasynda ýaşyl Baýdagymyzyň elmydama belentde...

Dowamy »

659 0
Köneler, 4 years ago


Ömürbegiň degişmeleri

AKYLLY AT

Ömürbesiň öýüniň golaýynda atly ötegçi saklanypdyr. Ol:
— Sizden suw içip bolarmy? — diýip, ondan sorapdyr.
Ömürbeg:
— Hawa —diýip jogap berýär. Onda ol:
— Sen onda meniň atymy sakla -diýip, ýene-de oňa ýüzlenýär.
Ömürbeg:
— Siziň atyňyz dişleýärmi? — diýip soraýar.
Ötegçi:<...

Dowamy »

699 0
Köneler, 4 years ago


Degişmeler

Wepaly dost

Öňde bir gurply adam öz hyzmatkärine ýüzlenip:
—Sen meniň bilen ýeriň o çetine gidermiň? - diýipdir. Bütin ömri hojaýynynyň ýanynda geçen hyzmatkär köp oýlanman:
— Näme gitmän, giderin—diýip, göwnühoş jogap beripdir. Onda hojaýyn:
—Sen maňa o ýerde nämä gerek borsuň? — diýip, ýene oňa ýüzlenipdir. Hy...

Dowamy »

890 1
Köneler, 4 years ago


Çagalaryň şatlykly dünýäsinden

Ejesi gyzyna pul uzadýar:
—Dükandan iki sany çörek alyp gel. Ýöne habardar bol, satyjy gaýtargysyny iýäýmesin.
—Eje, näme, pul hem iýilýärmi?

* * *
Mugallym:
—Nedirow, iň sowuk howa nirede?
—Doňduryjyda.

* * *
Ejesi:
—Gyzym, naharyň duzuny görüp gelsene!
Gyzy gaý...

Dowamy »

636 0
Köneler, 4 years ago


Körpeler degişýärler

—Ejeňi gowy görýäňmi ýa-da kakaňy?
—Aýtjak däl, ýogsam kakam gaty görer.

* * *
—Guzym, asgyrjak bolan wagtyň agzyňy elýaglygyň bilen ýapgyn.
—Eje, gorkma, dişlerim uçmaz.

* * *
—Daýy, maňa sowgat eden depregiňiz üçin köp sag boluň.
—Diýmek, sowgat göwnüňe ýarapdyr-da.
—Elbetde!...

Dowamy »

598 0
Köneler, 4 years ago


Şorta sözler

NIRÄ BARÝARSYŇYZ?

Ependi bir gün eşegini münüp bir ýere gidip barýar eken. Eşek onuň diýenini etmän başlapdyr. O1 hernäçe dyrjaşsa-da eşegi gitjek ugruna öwrüp bilmändir. Muny gören goňşusy:- Ependi aga, nirä gidip barýarsyňyz?- diýip sorapdyr.
Ependi:
-Eşegiň isleýän ýerine gidip barýaryn- diýip jogap beripdir.
...

Dowamy »

648 0
Köneler, 4 years ago


MERWIŇ «PAÝHAS BOSSANLY» ALYMY

Orta asyrlarda ösen medeniýeti we baý edebi mirasy bilen dünýä halklarynyň arasynda meşhurlyk gazanan şäherleriň biri-de Merwdir. Onuň goýnunda dünýäniň ylmy-medeni ösüşine saldamly goşant goşan beýik alymlar ýetişdirilipdir. Medeniýetiň, ylmyň merkezi hökmünde adygan Merw şäherinde ýetişen alymlar «Merwezi» diýlip atlandyrylypdyr. Bu diýarda ýetiş...

Dowamy »

692 0
Köneler, 4 years ago


Gülkä gülmeseň...

Ogly:
— Kaka, sen teleskop arkaly asmandaky hemme zatlary görüp bilýärsiňmi?
Kakasy:
— Hawa.
— Onuň ýaly bolsa, meniň elimden sypdyran şarlarymyň nirededigini aýtsana.

* * *
Iki okuwçy bir meseläni çözjek bolýar.
— Berdi, ine, seniň penjegiňde dört sany ilik bar, olaryň birini ýolsaň, näçe il...

Dowamy »

622 0
Köneler, 4 years ago


Merdiwandyr-da...

Bir gün Ependi merdiwanyny söýäp, bir çarbagyň haýatyndan işýar-da, baga girýärweli, ony şol bala bagban görýär. Ol salymyny bermän, Ependiniň ýanyna gelip: —Ýeri, gardaş, bu ýerde näme işleýäň? — diýip sorapdyr.
Ependi darykman, aljyraman: —Merdiwan satýan—diýip jogap beripdir. Bagban:
—Eýsem bu taýy merdiwan satylýan ýermidir?!—diý...

Dowamy »

591 0
Köneler, 4 years ago


Öküziň özi bilýändir...

Ependiniň ekinine bir öküz giripdir. Ependi ýatan taýagy alyp, öküze topulýar weli, ol ýetdirmän gaçyp gidýär.
Aradan bir-iki hepde wagt geçýär.
Günleriň birinde Ependi şol ekinçi öküzi bir daýhan gojanyň arabasyna goşup barýanyny görýär. Ol sen-men ýok, elindäki hasasy bilen öküzi ýençmäge başlapdyr.
Daýhan:
—A-how, gad...

Dowamy »

622 0
Köneler, 4 years ago


Türkmen türgeniniň üstünligi

Golaýda pauerlifting boýunça mümkinçilikleri çäklendirilen türgenleriň arasynda Tula oblastynyň Aleksin şäherinde geçen Russiýanyň açyk çempionatynda, Aşgabatly Mekan Agalykow uly üstünlik gazandy. Ol ýatan ýerinden döşleriniň üstünden agyrlygy köp götermek boýunça kümüş medala mynasyp boldy. 59 kg çenli agram derejesinde çykyş edip, gazanan bu üst...

Dowamy »

591 0
Köneler, 4 years ago


ABU ALY IBN SINA

Hüseýin mukaddes kitaby — Gurhany heniz çagalykda okaýar. Oglanyň mugallymy berk talabediji bolýar we Hüseýiniň berýän: «Asmanda ýyldyzlar nireden peýda bolýar?», «Adamlar näme üçin ölýärler?» diýen soraglaryna: «Gurhany oka, ol ýerde hemme zat barada ýazylan» diýip jogap berýär. Mugallymynyň talabyna jogap edip, Hüseýin Gurhany gije-gündiz jan edi...

Dowamy »

689 0
Köneler, 4 years ago


ABU ALY IBN SINA BARADA ROWAÝAT

Halk arasynda Abu Aly ibn Sina barada dürli rowaýatlar aýdylýar. Dünýä ýurtlarynyň kitaphanalarynda akyldaryň galdyran golýazmalary oňat ýagdaýda saklanyp, olar diňe sanalgy adamlar üçin elýeterlidir. Emma onuň köpsanly ylmy işleri biziň günlerimize taryhy çeşmelerden gelip ýetýär. Akyldaryň aradan çykanyna 100 ýyla ýakyn wagt geçenden soňra, Bagda...

Dowamy »

781 0
Köneler, 4 years ago


Dürli-dümen degişme

Ependiňki nagt

Bir gysganç adam Ependiden:
—Sen puly gowy görýäňmi?—diýip sorapdyr.
Ependi:
—Elbetde, gowy görýän. Sebäbi pul sen ýaly husyt, ynsapsyz bahyla mätäç bolmakdan halas edýär—diýip, jogap beripdir.

On towşan
Bir awçy uzyn günläp gezip, aw tapyp bilmändir. Şo barmana onuň öňünden...

Dowamy »

758 0
Köneler, 4 years ago


Gülmek-ömürden

-Çakym çak bolsa sen nemäň ogly bolmaly öýdýän?
-Ýok ýaşuly, men nemäň ogly däl, Meläň ogly.
-Haý öz-ä golaýladan ekenim.

***
-Menden karz pul alanyň ýadyňdamy?
-Hawa.
-Onda aýt-da, haçan bergiňi berjek?
-Men näbileýin. Men näme bilgiçmi?

***
Bu seniň doganyňmy?
...

Dowamy »

713 0
Köneler, 4 years ago


TÜRKMEN DÜNÝÄSI (Oýlanma)

Men seniň kalbyňda gopýan harasady badabat duýdum-da, oňa düşünmek isledim. Ýöne her häçe jan etsemem seň dünýäň gapysyny açyp bilmedim. Sen ony şeýle bir gaty ýapypsyň weli, eger-eger açar ýaly däl. Onsoň men seniň iň näzik, iň arzyly duýgularyňa düşünmek üçin öz dünýäme doldum. Şonda nirelerdendir bir ýerden owadan mukam eşidildi. Ýuwaşlyk bi...

Dowamy »

731 0
Köneler, 4 years ago