Internetde surat goýmak

salam! bu ýere girmänime-de köp wagt boldy. gelsem täzelik köp, täze agzalarymyzam köp, tanamogam köpüsini.
umuman aýdanyňda, arada gyzlaryň internetde surat goýmaklary hakynda tema açylypdy. men şonda internetde surat goýmak howply diýipdim. arada shon yaly iki yagday yuze çykdy. biri gyz, biri oglan. suratlaryny alyp bashga biri adresine...

Dowamy »

1001 9
Köneler, 8 years ago


Utanç

Ol adam kurortda sata$dy maña.
Nazarkerde adam. Nurana adam.
Bir jaýda bir aýy bile geçirdik,
Bir aýlap dem aldyk meñze$ howadan.

Çuñluk alan ýaly düýpsiz derýadan,
Gözi çuñdy. Içi dur$una nurdy.
Uklap ýatyrkada ol nuruñ mähri
Gabagnyñ da$yndan lowurdap durdy.

Gözleri-d...

Dowamy »

890 5
Köneler, 8 years ago


10.11.12

bu gün 10.11.12

Dowamy »

1620 62
Köneler, 8 years ago


Wampirler hakynda

bellik: ýüregi ýukalar, gorksa agşam ýatyp bilmeýänler okamasyn.
başyndan başlalyň: şu gün google ulanjak bolup açanymda ýokarsynda Drakulanyň suraty we Brem Stokeriň 165-nji doglan güni diýlip ýazylan eken, ol "Drakulanyň" awtory, bilýänsiňiz. şonda bu temany açmagy niýet edindim, şu wampirler hakynda meňem anyk zatlar bilesim gelýädi ozal...

Dowamy »

1808 12
Köneler, 8 years ago


Illýuziýa

Dowamy »

1303 17
Köneler, 8 years ago


Yaman yadadym

şu gün-ä ýaman ýadadym, kellämi gaşamaga el degmedi, iş köp boldy. Ýöne Hudaýa şükür boş gezeňden başagaý bolanyň gowyy. kimdir birine gerek bolsam boldy. dünýäde 6 mlrd adam bar, şonda-da ýene doglupdyryn, gerekdirin-da. aý, koroçem ş.m. ş.m......

Dowamy »

953 14
Köneler, 8 years ago


Bu-da bir sungathttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1hh3FdyxEuVI9dUSeuL5SvHWR6UrtsNkk0nyNRlLnlarEEKkIWWdoRw


Dowamy »

1101 13
Köneler, 8 years ago


Belli däl

salam hemmä! bu meniň şu günde açan üçünji temam. bu gün işde kän iş bolmady. menem öz arhiwimdäki saklap goýanlarymy terjime edip siziň bilen paýlaşaýyn diýdim (paylaşmak ki o en güzel demişler). men ertire-de agza boldum, ýöne öwrenşenje ýerim bu. ol ýerde biraz ýadyrgajak bolýan. şoň üçin kän giremogam. o saýtda bu ýerdäki käbir agzalary görsem...

Dowamy »

923 5
Köneler, 8 years ago


Karadenizli

Bir garadenizli “Kim millioner bolmak isleýär” ýaryşyna gatnaşýar:
Başlaýar:
1.Taryhdaky 100 ýyllyk uruş näçe wagt dowam etdi?
a.116 ýyl
b.99 ýyl
c.100 ýyl
d.150 ýyl
Garadeňizli bu soragda pas geçme hakyny ulanýar.

2.panama şapkasy haýsy ýurtda oýlap tapyldy?
a.Braziliýa
...

Dowamy »

957 3
Köneler, 8 years ago


Onlar, soraglar, jogaplar

Onlar
•İň berk on: beton
•İň köp gepleýän on: telefon
•Çekik gözli on: ýapon
•Lokomatiwiň yzyndaky on: wagon
•İçi suwdan doly on: bidon
•İň medenýetli on: pardon

soraglar-jogaplar
•Dünýäniň iň uzyn derýasy nirä akýar: deňize
•Kellesi, guýrugy, aýaklary ata meňzeýän zat näme? ta...

Dowamy »

3161 18
Köneler, 8 years ago


Gmail.com

salam hemmä! şu wagt google-de gmail işlänok wagtlaýynça. hatlaryňy başga nädip we nireden açyp bolýaka, ertir-de hasabymy tassyklap bilemok (lakamymy näme diýenimem ýadyma düşenak :D). başga-da gerek zatlam bardy. kömek edeweriň. F1, F1, F1...

Dowamy »

884 10
Köneler, 8 years ago


Bir adam

Bir adam taýak iýipdir, ýöne doýmandyr
Bir adam çaý içipdir, derýa içip bilmändir
bir adamyň bili tutulypdyr, eli gaçyp ýetişipdir
Bir adam kanuny bozupdyr, sazanda kanunsyz galypdyr
Bir adamyň synçgylawuk tutupdyr, zordan sypypdyr
Bir adam taýak iýipdir, başga ýokmy diýipdir
Bir adamyň pul görüp jany çyky...

Dowamy »

1193 29
Köneler, 8 years ago


Nätanyş

Men dogulmankam, obamyza bir nätanyş gelipdir. Gelip-gelmänkä ähli kişi bilen dostlaşypdyr, meniň kakam bilen hem tanyşypdyr. Kakam oň bilen şeýle bir dostlaşypdyr welin, ony öýe alypdyr. Öýdäkiler hem ol nätanyş bilen bile ýaşamaga razy bolupdyrlar.
Ol biziň iş degişgenimizdi, iň gowy hekaýalary şol aýdyp berýärdi. Başdangeçirmeler, gülkün...

Dowamy »

1250 17
Köneler, 8 years ago


Hekaýajyk

Amerikanyň raýatlyk uruşyndan birnäçe ýyl ozal bir ýaş ýigit, bir baýyň kapysyny kakdy. Isleýän zady, garyn doýurmak we ýatmaga ýer üçin işlemekdi. Baý adam bu Jim atly ýigidi işe aldy.
Jim hakykatdanam zähmetkeş oglandy. Bütin günüň dowamynda işleýärdi we agşam öýdäki beýleki hyzmatkärler bilen naharlanyp samanhanada ýatýardy.
Birnä...

Dowamy »

1098 14
Köneler, 8 years ago


Sizden haýyş

salam hemmä! sizden etjek haýyşym, şu saýtda açylan käbir biderek temalar bar-a, şolara jogap ýazmalyň. soňky jogaplara çykýar-da nämäkä diýip açyp görýäs. meselem häzir soňky okalanlarda "kellanize sokulan biderek ideologiyalardan gutulyn" we "prikolmyrat bn söhbetdeşlik" bar, açanyma ökündim. özem 2009-2010 ýyllaryň temalary, nämä gerek şolar ýal...

Dowamy »

959 17
Köneler, 8 years ago


E-dostluk

e-dostluk-da agza boljak bolsaň tassyk gutujygyna basyň diýýä welin, tassyk gutujygy niredekä?

Dowamy »

898 9
Köneler, 8 years ago


ýene-de dostluk hakynda

bernard şaw şeýle diýipdir: "dostlaryňyza bir gün duşmanyňyz bolup biljek ýaly, duşmanlaryňyza bolsa bir gün dostuňyz bolup biljek ýaly serediň". dogrumyka şu? men-ä meselem goldamok şune, sebabi bu hiç kime ynanma diýjek bolýan ýaly. bolýamy beýdip dostlaşsaňam? bir tarapdan, men bir joram bilen öýkeleşemde başga gyzlara meniň syrlarymy aýdyp gyba...

Dowamy »

1307 26
Köneler, 8 years ago


Arhiwden

1. bir adam ýarygije ylgap ýörmüş, näme üçin? Ukusy gaçypmyş, şony kowalaýarmyş
2. bir adam öýlenensoň bagtsyz bolupdyr şonuň üçin özüni içgä beripdir.. bir gün agşam serhoş bolup öýüne gelende gapyny açyp-açmanka ölüpdir. Näme üçin? Aýaly gözüne iki bolup görnüpdir.
3. bir adamyň agramy ýeňil bolsa-da ýatan krowaty döwülýämiş. Näme ü...

Dowamy »

906 7
Köneler, 8 years ago


Kembrij unw

Cmabridge Üinversitesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir kleimedkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak omukadısır.

dg...

Dowamy »

745 5
Köneler, 8 years ago


ýene toý

toýy goşup etseň gowumyy? ýa aýratyn etseň gowumy? meň pikirimçe, nämä gerek liçnyý rashod, gyz toý, oglan toý etmän, goşup etseň gowy

Dowamy »

1026 37
Köneler, 8 years ago


Kompýuter

Fransuz dili mugallymy fransuz dilindäki ähli jyns atlaryň, iňlisçeden üýtgeşik bir kada bilen grammatiki taýdan masculin (mužskoý) we féminin (ženskiý) bolup ikä bölünýändiklerini düşündirýärdi. Mysal üçin, "öý" "la maison” ýagny žensiý, “galam” "le crayon" ýagny mužskoý roddy.
Geň galan okuwçylaryň biri sorady:
"Kompýuter haýsy rod?...

Dowamy »

742 4
Köneler, 8 years ago


Symbian pdf reader

symbian üçin pdf readeri haýsy saýtdan alyp bolýaka mugtjak, bilýän ýokmyyy?

Dowamy »

817 2
Köneler, 8 years ago


Alma agajy

Bir zamanlar bir ullakan alma agajy bar eken. bir oglanjyk günde onuň ýanyna gelip üstüne dyrmaşyp, almalaryny, iýip şahalaryndan aslyşyp, saýasynda ýatyp oýnaýan eken, ol agajy gowy görýän eken, agajam ony. olar dost bolupdyrlar.
Oglan ulalypdyr. bir gün ol agajyň ýanyna gelende agaç oňa "gel, meniň şahalarymdan aslyş, oýnaly" diýipdir. ogl...

Dowamy »

1346 14
Köneler, 8 years ago


Whatsapp

giç yagshy-gelen yagshy! whatsapp prilojeniyeden habary yoklara shu yerde habar bereyin diydim. whatsapp-yñ çykanynyna köp wagt bolsa-da köp kisi bilenak ya-da üns berenak. gaty gowy prilojeniye, avantajlary köp, meselem ony yapsañam yazylanlar sms yaly gelya, surat, aydym ugratmak añsat, smaylikleri köp, anketadaky suraty alyp bolya we iñ gowy yer...

Dowamy »

1353 11
Köneler, 8 years ago


Erteki we hakykat

Gyz diýenmiş: “Çyn bolsa seň söýýäniň,

Symrug getir – gözelligi dünýäniň..”

Ýigit gyzyň buýrugyny bitiren,

Uzak ýurtdan symrug guşy getiren.

Ýene biri gylyç dakyp biline,

Gidenmişin aždarhanyň iline.

Kesip olaň kellesiniň baryny

Tapanmyşyn anbar...

Dowamy »

1060 5
Köneler, 8 years ago