salam! bu ýere girmänime-de köp wagt boldy. gelsem täzelik köp, täze agzalarymyzam köp, tanamogam köpüsini. umuman aýdanyňda, arada gyzlaryň internetde surat goýmaklary hakynda tema açylypdy. men şonda internetde surat goýmak howply diýipdim. arada shon yaly iki yagday yuze çykdy. biri gyz, biri oglan. suratlaryny alyp bashga biri adresine goyupdyr. ikisininem soygulisi bar, guda bolnan. turdy bir topalaň. düşünýäňizda koroçem, garşy tarapa ynandyr-da ynandyryp bilseň özüň däldigiňi. aýtjak bolýan zadym internete girmedik ýagdaýyňda suratyňy, adyňy alyp ulanyp ýörler, soň özüň goýan ýagdaýyňda nähili zatlar bolup biler, özüňiz görüň. goýmaň diýip biljek däl. ol her kimiň öz işi, meniňki bir maslahat

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir