bernard şaw şeýle diýipdir: "dostlaryňyza bir gün duşmanyňyz bolup biljek ýaly, duşmanlaryňyza bolsa bir gün dostuňyz bolup biljek ýaly serediň". dogrumyka şu? men-ä meselem goldamok şune, sebabi bu hiç kime ynanma diýjek bolýan ýaly. bolýamy beýdip dostlaşsaňam? bir tarapdan, men bir joram bilen öýkeleşemde başga gyzlara meniň syrlarymy aýdyp gybatymy edipdir.soň ýaraşdyk. häzir meni öňkisi ýaly gowy görýä, ýöne men ony göresimem gelenak, gürleşesimem gelenak şo edeni üçin, ýene şo ýagdaý gaýtalanar diýip, ýogsam o ýagdaýdan bir ýyl geçdi. başga tarapdan bolsa, men 2-3 jorama ynanýan, öýkeleşibem gördük, ýaraşybam, olara doly ynanýan, öýkeleşsegem hiçi hili ýamanlyk etmejekdiklerini bilýän. koroçem, kafam karma-karyşyk

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir