Kurs merkezi

ertiriňiz haýyr! iňlis dili kursa gatnamak üçin haýsy kurs merkezi gowuka, pikirleriňizi aýdaýyň? başkent, kalikat, özen, azady ins...?

Dowamy »

2228 19
Köneler, 8 years ago


Urush gidip otyrdy...

Uruş gidip otyrdy

Günbatar sary,

Ýigidiň yzynda galdy

Söýgüli ýary.

Şol köpeldi oturdy

Ýüzde ýygyrdy.

Gündiz ak ekin ordy,

Gije egirdi.

Kuwwat berdi gahryman

Ýary biline.

Birjik şübhe etmedi
...

Dowamy »

994 9
Köneler, 8 years ago


Lingvo abbyy

üns beriň! lingvo-dan, programirlemeden başy çykýan adamdan türkmençe sözlügi lingvo geçirmek üçin kömek soraýaryn, tekstini düzetmegi öz üstüme alýaryn!

Dowamy »

885 7
Köneler, 8 years ago


Sözlük wanted

hemmä salam! men bu gezek hazirki döwürdeki türkmen diliniň ýagdaýy hakynda aýtmakçy. türkmen dilinde sözlükler ýetenok, bar bolsa-da sany az, tapyp bolanok, täzeden çap edilenok. iki tomluk rus-tm sözlügi mendenem uly 87-nji ýylda çykan, tm-iňl sözlük 99-njy ýylda çykan. täzeden çap edilmänsoň kopýalam almaga mejbur bolýas. täze sözleriň terjimesi...

Dowamy »

744 0
Köneler, 8 years ago


Garyplyk

Bir adam adamlaryñ nähili garyp bolup bilyändiklerini görkezmek üçin ogluny obadaky garyndashlaryna äkidipdir. Bir gün bolandan soñ, ogluny yzyna alyp gelyärkä oglundan "oglum, gördüñmi adamlaryñ nähili garyp bolup bilyändiklerini?" diyip sorapdyr. Ogly "howwa, kaka. Biziñ 1 itimiz bar, olaryñky 3-4 sany, biziñ howlymyz birnace gektar, olaryñky göz...

Dowamy »

1295 18
Köneler, 8 years ago


Awtoryk hukugy

awtorlyk hukugy näme? eger bir kitaby kompýuter wersiýa geçirjek bolsaň, kopia etjek bolsaň kitabyň awtoryndan ya-da redaksiýadan rugsat almalymy? meselem phoenix elektron sözlük "uly rusça-türkmençe sözlügiň" elektron görnüşi. şony abbyy sözlüge geçirjek bolsaň kimden soramaly. rugsat almasan näme bolar?

Dowamy »

994 9
Köneler, 8 years ago


Bulam bir hekaýa

Bu hekaýa Wýetnam urşundan ahyr soňy öýüne dolanan esger hakynda. ol San-Fransiskodan öýüne jaň edip : "eje, kaka, men öýe barýaryn. ýöne meniň sizden etjek haýyşym bar. men bir dostumy alyp barmak isleýärin" diýipdir. olaram: "elbetde, oglum, arkaýyn alyp geliber" diýipdirler.
"ýöne size bir zady aýtmaly. ol minaly meýdanyň üstünden ýöräp,...

Dowamy »

925 2
Köneler, 8 years ago