salam hemmä! şu wagt google-de gmail işlänok wagtlaýynça. hatlaryňy başga nädip we nireden açyp bolýaka, ertir-de hasabymy tassyklap bilemok (lakamymy näme diýenimem ýadyma düşenak :D). başga-da gerek zatlam bardy. kömek edeweriň. F1, F1, F1...

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir