Men dogulmankam, obamyza bir nätanyş gelipdir. Gelip-gelmänkä ähli kişi bilen dostlaşypdyr, meniň kakam bilen hem tanyşypdyr. Kakam oň bilen şeýle bir dostlaşypdyr welin, ony öýe alypdyr. Öýdäkiler hem ol nätanyş bilen bile ýaşamaga razy bolupdyrlar. Ol biziň iş degişgenimizdi, iň gowy hekaýalary şol aýdyp berýärdi. Başdangeçirmeler, gülkünç, gynançly hekaýar... ol örän owadan gürrüň berýärdi, bizi birnäçe sagatlap hem güýmäp bilýärdi. Aşhanada ejemiň aýagyna çolaşyp ýörmezdik, bulam ejem üçin gowudy. Ol syýasata, ykdysadyýete, taryha gowy düşünýärdi. Taryhda bolan zatlary gaty gowy bolýärdi. Umuman, örän gowudy. Hemmäziň dostumyzdy. birinji gezek meni furtbola äkiden şoldy, kakam ikimizi kino äkidenem. Ýolda meşhur birine duşsa tanyşdyrmagam ýatdan çykarmaýardy. Ýöne ulalamdan soň ol meniň ýüregime düşüp başlady. Onuň soň maşgalamyza giren nätanyşdygyny soň bilipdim. Ýaman köp gepleýärdi. Gerekli, gereksiz gepläp kellämizi iýýärdi. Ejem ol gäpläp başlanda öz otagyna gidip kitap okaýardy. Kakam bilen men bolsa kynam bolsa onuň ýeke özüni goýmajak bolýardyk. Ejemiň onuň bize gelen gelen wagtyndan bäri halamaýandygyny, ýöne kakamyň hatyrasy üçin çydandygyny bolsa soň bilipdim. Bilemok, belki ejem otagyna çekilip Kuran okan wagtlary “Allahym bu ýüzügalyňy biziň başymyzdan sow” diýip dilän bolsa-da bardyr.

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir