şu gün-ä ýaman ýadadym, kellämi gaşamaga el degmedi, iş köp boldy. Ýöne Hudaýa şükür boş gezeňden başagaý bolanyň gowyy. kimdir birine gerek bolsam boldy. dünýäde 6 mlrd adam bar, şonda-da ýene doglupdyryn, gerekdirin-da. aý, koroçem ş.m. ş.m......

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir