salam hemmä! sizden etjek haýyşym, şu saýtda açylan käbir biderek temalar bar-a, şolara jogap ýazmalyň. soňky jogaplara çykýar-da nämäkä diýip açyp görýäs. meselem häzir soňky okalanlarda "kellanize sokulan biderek ideologiyalardan gutulyn" we "prikolmyrat bn söhbetdeşlik" bar, açanyma ökündim. özem 2009-2010 ýyllaryň temalary, nämä gerek şolar ýaly biderek temalary arhiwden çykaryp getirmek? batga kesek atsaň üstüňe syçrar diýýä, haýyşşş

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir