Ozini tanamak isleyanler uchin.

bu bir testdyr. ozinizi has yakyndan tanamak isleyanler uchin. shu ashakdaky suratdan bir agach saylang. onson shon nomeryny jogaplarda yazyn. menem in sonunda haysy agach name anlatyanyny yazarn. bolun hany onna janlyrak :D

Dowamy »

2285 46
Köneler, 11 years ago


Palow

shu wagt biri ppalow bishirip berse dunye malymy peshgesh ederdimow. atdushy etlije palowa.

Dowamy »

3440 31
Köneler, 11 years ago


Azaşan koňlüm

ykbalymyn yarysyna ya yetdimika yolum.
azashdym men, jennellige dushdum men,
ne apatdyr ki bu dert??
olumden sahel mahirli, hem de nazik gorunya.
nahili zatdyr buzat?
sher mi ya hayrmy yitdi anym, hushum yok.
ol gorkunch duzaklar, gummurdili daglar,
ussume gachan bolsady.
kalbymu yenlap bu jan...

Dowamy »

1371 3
Köneler, 11 years ago


Dogan dogana wepaly bolsun

Gördüm dostluga uýan ýedi sany merdany Olar ýowuz açlykda bir dänäni üleşdi. Gördüm ýedi dogany-bir-birine duşmany Tümmül bugdaýy otlap,ýedi gezek ölüşdi.

Dowamy »

1341 3
Köneler, 11 years ago


Syrly duysh

salam papalam adamlar, gadyrdanlar, doganlar uyalar bratishga bratoklar. Sizem gorme bar eken. Hemmanizin yagdaylannyz, hal ahwallannyz,oy icherlenniz ozinizi duyushynyz, dwizhenya paddeshkalannyz hemmesi gowydyr diyip umyt edyan. Menkilerem mramyrlay. Bir mesele bar chozelinle. 6 gun padryad sho bir duyshi gormek name many beryaka?

Dowamy »

1654 8
Köneler, 11 years ago


Goshga menzesh bir zat.

soygi, soygi, soygi, in uly gaygy.
Pikir ederdim soygi bolar her durli,
ene-ata, halka, yurda, Watana,
ya guduz dek soyyan kopa,puly, mulki, baylygy,
ay, belki men bilyan daldirin soymeli zady.

Yash nesle gulak asar bolsan,
ya oglan soymeli, ya gyz soymeli,
aylanmaly dilden dile soyginiz,

Dowamy »

1579 5
Köneler, 12 years ago


Mugallymlar size hormat

çagalar gelin sohbet gurnalyň.
mollymçylyk barada pikir etýan soňky dowur. olaň işi gaty jogapkarçilikli, gaty agyr iş. naçe sany çagaň, geljekki şahsiýetlen ykbaly eliňde bolýa. kiçirak ýalňyşlyk ykbal çozýar. men ozim kop mugallym gordim, hemmesem sylanylmaly, beýik adamlar. mollymçylyk kari iň sylaýan, hormat goýýan karlemmiň biri. ýone m...

Dowamy »

2806 24
Köneler, 12 years ago


Chalaja gulum

gozleri misli ay kimin,
gije yagtylygym bolyar,
sozleri misli gun kimin,
ertirime shohle bolyar.

Men seni soydim ezizim,
sana shans yok soymemane,
sarowna menki bolarsyn,
gitjek yerin yok ezizim,

degishyanlay soyen yarym,
zorluk bolmaz soyga, duyga,
bilsen bolya...

Dowamy »

1376 2
Köneler, 12 years ago


Gözun aýdyn mts

buşlyk goçlar, keýikler, mts bilen Hokumedimiz ylalaşyp bilitdir, inni ýakyn wagtda mts-yň turkmenistanda doly işlap başlamagyna garaşylýar. bu habarr rus federasiasynyň ria nowosti habar gullygy tarapyndan çap edildi.
mts kompanianyň ozi entek bu habar barada hiç zat aýtmady. ýone basym açylarmykara diýýan.

(ýone mone gywat...

Dowamy »

1681 9
Köneler, 12 years ago


Bespalezny tema))))))

sarowna goz gulak bolyan yok inni, gownumdakini yazjak. Saydyn adresini uytgetmeli, razborka.com, yada dushunshmezlik.com, wapshede eden-etgilik.com am erbet gelishjek dal.))))

bolyada durmyshda bolan waka aydyp bereyn. Mekdep dowri, bizem 6njy klas, agsham bedewe gidip fitjijik yaglyja ishleklijik, kolajyk alyp obshida gellik. Gowy...

Dowamy »

2498 46
Köneler, 12 years ago


Krkadil dossum.

kimseler seni zalym gorya ey dossum,
kimselere gora sen ganhor,
kimisi gorkunj diyip zeyrenya,
gorumsizler shashlyk edip yumurya,
gin bol,
gin bol,
gin bolgun senem,
gownunune yakyn alma bulary,
olan hawary yok senem gownun baryndan,
lacosta sen,...

Dowamy »

1545 11
Köneler, 12 years ago


Merv92 doglan gunun bilen.

shu gun in bir gymmatly agzalan biri, yagny merv 92 agzan doglan guni. chyn yuregimden doglan gunin bilen gutlayan, durmyshda bagt, agzybirlik, saglyk ussunlik, garaz gowy zat bar bolsa hemmesini arzuw etyan. okuwynam sag aman gutaryp watana millede peydaly, abray getirjek gyzlan biri bolup yetishmegini arzuw etyan. enen atanam dine sen bilen buysa...

Dowamy »

2043 25
Köneler, 12 years ago


Krkadillara bolan soygim. okaman gechme korpe.

krkadillen her hili gornushi bar. olan boyy 2,5 metrdan 5 metra chenli yetip bilyar.
ilki bashda krkadillar shu wagtky yaly suwda yashamandyrlar. olar gury yerde yashayan eken welin, has yssy bolup bashlatdyr, ay derleyaler, porsap yormalilay diyip suwa giren bolmaly. onsan hazirki krkadillaram oz ata babalarnyn yolyny yoredip gelyaler.

Dowamy »

3160 61
Köneler, 12 years ago


Guymenje

nemelay daway gjmenelin. Men aydym sozlerni aytjak bir iki setir sizem shon name aydymdygny bilmeli. Daway onna bashlalyn.

Dowamy »

2340 56
Köneler, 12 years ago


Ynsap.

durmuş ýaşamaly , ynsaba gora,
ýitirmeldal şol duýgyny hiç adam,
ynsabyn ýitiren pully bor, baý bor,
ýone baýlykmy ol ýa da aldawmy??

ynsapdyr adamy dik saklaýan zat,
ynsapdyr adamlda in gymmat hasýet,
şol gymmada boýun bolsan ýanmagyn ahmal,
ýone ýanmakmy ol ýa da bagtmy?

"hok...

Dowamy »

2510 15
Köneler, 12 years ago


Kellami baglan pikir.

howesim yok hiç zada.
dunýade gozime dar gorinýa,
otyryn oz ozim oýlanyp,
ýaşamanada sebap ýok ýaly.
durmyş akyp barýar,
akyp durşy ýaly gurgenin çeşmeleri,
çeşme gurar, durmyşam ahyr soňy bir taraply bolar, durmyşyň manysy name diýip oýlanýan kawagt. Kellame her durli pikirler gelýar. bu sapar durmyşy çe...

Dowamy »

1433 5
Köneler, 12 years ago


Oyun oynaly

mende bir maslahat bar. gelin oyun oynalyn. meselem sonky jogap yazan adamyn gelejekde kim bolup ishlejegni mysal getirelin. menzetme hilli shol adamyn lakamyna gora.

meselem menden bashlalyn, lakamym ahal, we inniki jogap yazjak adam men lakamymy yazan yazgylammy jogaplammy, we kellesindaki men barada bolan pikirlerni jemlap men ge...

Dowamy »

2597 94
Köneler, 12 years ago


Bilip bilermikaniz???

bir patyşa oz wezirini işden boşadasy gelipdir, emma muna bahana tapyp bilmandir. onson mun kellesine bir pikir gelýa, iki sany kagyz alyp olaryn ikisinede işden boş diýip ýazýar we wezirini çagyrýar. şul iki kagyzdan birini çek diýýar, bulan birinde işine dowam et beýlekisinde bolsa işden boş diýip ýazylgy diýýar haýsyny çeksen sana şony edern diý...

Dowamy »

2143 22
Köneler, 12 years ago


Eje


elbette gynanchly, azajygam kyn, oykenime dem gelmegini bes etyar yone hazir gowlashar,
mana eline ber eje, sen yylylygyn yetenak shu wagt mana, elwetde men gaty gowy ogul dallirn, men muny bilyan eje, shondada mana elini uzaday eje, goz yashlammy supirip senden otunch sararyn. bagyshla eje sana yetiren hemme agyrylarym uchin, yureg...

Dowamy »

1711 7
Köneler, 12 years ago


Okasan oka, okamasan okama, ozin gorda korpe.

taze yylynyz bilen yeeeeeeeeee.
ulys ilim toy toylayar,
shatlyk showhun oylerde,
goy hemmede shatlyk bolsun,
bu ajayyp dunyede.
hahahha taze ylynyz bilen. sag amanja sowalyn. gaty betlik etmejek bolun. siz ebtek gereksiniz dashary yurtdaky studentlar.

Dowamy »

1652 8
Köneler, 12 years ago


Bu durmyshda jogap kop, sorag ondan 2 esse kop

adam pahyra yaranmagam kyn zat, kabirine owsen, goz degirayme diyya, tuweleme diysen welin, gozini chykarayma diyyaler. kim dushundirip biljek adama nadip yaranyp bolar?? nadip yashamaly bu durmyshda?

Dowamy »

2282 38
Köneler, 12 years ago


Maykla agzamyzyn doglan guni... Chapppi

shu gun, shular yaly shanly sene, beyik gunde yagny, bitaraplyk bayramymyzda, gapdaly bilen yene bir gosha toy, maykl agzamyzyn doglan guni, oran gowy gunde dogulupsyn dossjan.
Yashyn uzak bolsun, dash toweregindaki adamlan bary wepaly bolsun, gorjegin dine gowluk, egsilmez abray, chu wal chuwal shatlyk arzuw edyan dossjan. Biz hemishe sen y...

Dowamy »

1833 21
Köneler, 12 years ago


Sessiz gyz oglanyn ayagyna bassa

oglanlar gyzlar, dosslar, doganlar, hayysh bar. bir sorag kellami gemirip baryar. kerim gurbannepesowyn bir kitabynda bamysh "sesizje gyz oglanyn ayagyna bassa name diydigi????" gayyrat edip bilelinle shuny. elbetde aranyzda ne to rak jogap yazjaklannyzam chykmagy ahtimal, gayrt edip pikiriniz bar bolsa yazyn.

Dowamy »

1712 15
Köneler, 12 years ago


Aşyklyk derdi.

oglan:
aýt nädip seniň gownun alaýyn?
aýt nädip gowun islegiňi bereýin?
eger razy bolsaň şu gunden başlap,
goş halataňy goterýançin bolaýyn.

gyz:
meň gownum gowunden içýandir suwyn,
meni gaýnag suwdan aýyyrsan gowy,
goşun goterýanem gerekdir welin,
ýurekdeş tapdyrsa bar zatdan g...

Dowamy »

2056 23
Köneler, 12 years ago


Andrey dossumyz bilen sohbetdeshlik.

talyplar comyn aktiw agzalarnyn biri bolan, bilyanini ilden-gunden yashyrman, paylashyan oglanlan biri, andrey dossumyz bilen sohbetdeshlik açmagy makul bildim. agzalammyz hem agzybirlikde, temany uytgetmanjik, ozlerni gyzyklandyryan soraglarny berip bilerler. andrey dossumyzam bashardygyndan jogaplar diyen umydym bar.
andreye shahsym adynda...

Dowamy »

2783 87
Köneler, 12 years ago