Betinden smaylikler


bet smaylikler goyjak. gerek bolsa alyberin.

Dowamy »

1901 70
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com

Men kellame yene bir pikir geldi. Su saydyn admini saydy gowlamasa dawayyn bashga sayda gechelinlay.
Neujeli indi shuncha agza bolup taze sayt yasap bolmazay. talyplar com yaly sayt yasap biljek agza yokmyka.
Ertir co sayty kim yasadyka. shony yasany dagy tananoklarmy. o tayam erbet dal welin adam koplay otayda.
barsinin ag...

Dowamy »

1820 86
Köneler, 8 years ago


Rahman Hudayberdiyew

Nurmuhammet Meredow telewizora yash wagty cykyan eken. Son-sonlar aydymlary telewizorda radioda kan chykarmadylar.
Nury Meredow dunyeden gaydanson onun yzyny shagirdi Rahman Hudayberdiyew yoredyar.
Indi telewizorda onun aydymlaryny Rahman yerine yetiryar.
Turkmen owazy kanalynda aydymlaryny dowamly aydyar.

Dowamy »

900 4
Köneler, 8 years ago


Mebel agzadan soraglar

Doss, mena tema edip achaydym. Birden bashga agzalanam soragy bolsa sorar yaly.
Nemelay, name uchin musurmanlar dunyade garyp, hor-zelil yashayada hristiyanlar we butparazlar bay hemem dunyani dolandyryalarka?
uly sekizlik diyilyan dowletlen ichindede musurmanlar yokmyka diyyan.
Mebel doss, bashgada soraglam bolsa sorarynda.

Dowamy »

1081 10
Köneler, 8 years ago


Agzalar!

Birhili gormeseniz mena sheyle tema achayandyryn.
Birhili bilesim geldide tema achayyn diydim.
Bilesigelijilik gursyn diyip sozem barmy??
Bizem talyplar coma agza bolup hat yazyshyp, pikirimizi paylashyas.
Her kim oz gyzyklanyan zadyny soraya, ya jogap berya.
Onsonam sonky dowur men ozumem bu sayta myhman bolup...

Dowamy »

1756 59
Köneler, 8 years ago


Nahili telefon gowyka?

Salam agzalar. 350-500 dollar arasyndaky pulyna nahili telefon alsan gowy bolarka?
Yone android bolsun.
Ya planshet ya notbuk gowy bolarmyka?
Bashy chykyanlar jogap yazaysynda.
telefonda gurleshmek uchin daldir, internet we oyun ucin. Bashgada peydalyrak zady bolsa ulanjak.
Maslahat.

Dowamy »

1220 19
Köneler, 8 years ago


Giyewi nahili goz onune getiryaniz?

Turkmenchilikde giyewi nahili goz onune getiryaniz? Giyew bilen gayynenesinin we gayynatasynyn yada gayynagalarynyn gatnashygy nahili bolmaly. Gayynlaryna kim diyip yuzlenmeli?
Magtymguly Pyragy bir goshgusynda:

Giyewlere konul berman,
Bir dogan zuryatcha bolmaz

diyyar.

Yada aytgylarda:

Dowamy »

1224 8
Köneler, 8 years ago


Enä näme üçin hormat goÿmaly

Biz name uchin enelere hormat goymaly? Eneler biz uchin name kynchylyklar gordi? Olar uchinem birileri kynchylyk gorendir. Name uchin olara biz jogapkar?
Her kim soraga ters dushunman oz pikirini yazsa gowy boljak.
Mekdepde okayakak beyannama yazdyryshlary yaly, herkim oz pikirini yazsa kella agram salsa biraz peydalyrak bolarmyka diy...

Dowamy »

954 7
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com

Men yene sheyle bir soragy sizden sorayyn diydim. Aslynda oz kellame sheyle pikir geldi, sizinem pikirinizi bilmek uchin achdym.
Onno sorag sheyle:
talyplar.comda name gazandyk yada name yitirdik?
Peydasy name yada zyyany name?
On peydalanjak zatlar bar eken, indi peyda yokmy yada on peydasyz eken indi peydalansa bolja...

Dowamy »

1889 55
Köneler, 8 years ago


Nakyllar boş gürrüňmi?

Ýaňy googleden bir zat gözledemde ertir.comdan bir temany açyp berdi. Bir agza beýleki agzalar bilen dawa edýä. Edýän dawasam nakyllar boş gürrüň diýýä. Hakykatdanam nakyllar boş gurrunmika. Yada kop yyllaryn dowamynda toplanan tejribeler esasynda ata babalarmyzyň agyr durmuşdan alan sapagyny söze geçirmekmikä. Sizem öz pikirinizi aýdaysanyz.

Dowamy »

1149 6
Köneler, 8 years ago


Gyzyňyza maslahat

Ýene bir tema açaýyn diýdim. Temaň adynnan belli bolşy ýaly, Eger gyzyňyz durmuşa çykjak bolsa nähili maslahat bererdiňiz. Siz özüňizi ene-atanyň ýerinde goýup maslahat bermeli.
Elbetde maslahat diýemde kesä çekmeli däl. Barjak ýerindäki oglan we oglanyň ene-atasy, dogan-jigileri bilen gatnaşyk we özüni nähili alyp barmaly hem-de... Garaz n...

Dowamy »

876 5
Köneler, 8 years ago


Haýsy agzaň ýazgylaryny okasyňyz gelýär?

Salam agzalar. Sag gurgynçylykmy?
Menem şeýleräk tema açaýdym:
Siz haýsy agzanyň açan temasyny okamaga howlugýaňyz? Şeýle agza talyplar.comda barmy?
Herkim 3 sany agzaň adyny ýazsyn. Ýöne oýun edip däl, çyndan ýazsyn.

Dowamy »

2111 63
Köneler, 8 years ago


Adam tanryly

Adam tanryly diymek gelshiksiz bolmagam ahmal. Tanry yeke-tak bolyar. Yone gynansagam sheyle adam tanryly adamlar bar. Sizem olar yaly adamlara dushansynyz.
Durmushyn kop owrumlerinde beyle adamlara dushmak bolyar.
Men gurrunini etjek ugrym bolsa adamlan gatnawly yollarynda beyleki ulag surujilerine yuk bolyan, kawagt pajygaly olum...

Dowamy »

692 1
Köneler, 8 years ago


DMB-2010 Prikaz çykdy

Ýaňy Watanda prikaz çykanyny aýtdy. Soldat agzalar bar bolsa diýip buşlaýandyryn. Gutlaýan DMB-2012-leri.
Täze soldatlaram gulluga çagyrylyp başlar.

Dowamy »

699 0
Köneler, 8 years ago


Amerikan ilchisini olduripdirler.

Men dushunmedim, Yone Yslam dinine ters bir kino chykaranlary uchin Liwiyada Amerikan ilchisini we uch sany komekchisini olduripdirler. Halk protest bilen kocha chykypdyr oydyan. Sheydibem ilchihana gelip ichine girip bu jenayaty edipdirler.
Dunyade kop syyasy ishgarler we tanymal adamlar bu hereketi yazgarypdyrlar.
11-nji sentyabr gu...

Dowamy »

1426 29
Köneler, 8 years ago


Okuw üçin Haýsy döwleti maslahat berýäňiz?

Tuweleme Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň Türkmen ýaşlarymyz dünýäniň çar künjegine okuwa gidýäler.
ukraina, belarussiya, hytay, orsýet, hindistan, turkiýe, gruziýa, azerbeýjan, amerika, angliýa, germaniýa we başga döwletlerde okap ýören turkmenlemmiz bar.
Eger mümkin bolsa her kim okaýan ýerindäki bilimiň ýagdaýy hakda gurrun berse....

Dowamy »

1693 15
Köneler, 8 years ago


Nika

Men shu nika diyilyan zada hayran galyanda.
Sebabimi? Sebabi hakynda aytsam, birinin gyzyna lak atyp gor. Onam erkek doganlary gorsun. Nahili bolar oydyaniz?
Yada bir gyz bilen bir dushekde yatyp gor. Bunam bilseler yashayan yerinde abrayyn galmaz.
Indi nikaly bolan yagdayynda welin gyzyn ejesem, kakasam, erkek we ayal doganl...

Dowamy »

872 1
Köneler, 8 years ago


Dushnuksiz meniñ üçin.

Menem sizin yureginizede dushdum. Bu gezega mana garshy chykan kop bolaymasa.
Men bu gezek yazyjylar barada gurrun etjek.
Soyuz dowrundaki yazyjy shahyrlammyz, bagshy sazandalammyz turkmen medeniyetinin chur depesine chykan adamlar. Hatda soyuzdada belli belli shahslar. Berdi aga, Kerim aga, Baymuhammet Garry, Mati Kose, Gara Seytli...

Dowamy »

1571 16
Köneler, 8 years ago


Deçjal

Salam. Ýene men hormatly agzalar. Bu gezek men ýenede bir meseläniň üstünde durup geçmekçi. Has dogrysy klassiki edebiýatymyzda köp agzalýan Deçjal hakynda. esasanam Magtymguly Pyragynyň goşgularynda bu barada köp zat aýdylýar.
Başgada köp adamyň aýtmagyna görä ahyrzamanyň öň ýanlarynda Deçjal diýip bir zat geljekmiş we özüne hudaý diýdirje...

Dowamy »

2293 24
Köneler, 8 years ago


Seriallar

Salam saytyn agzalary we myhmanlary. Yene bir temajyk achayyn diydim.
Tuweleme halkymyzyn kopusinin oyunde, hemmesinin diyen yaly chanak antennalar bar. Bir gozi aya bakya, bir gozi shetdaly kakya diyilishi yaly tuweleme hersi bir yana bakyar. Orsyete, turke, yewropa we sanasan sanap otyrmaly. Hemmesi diyen yaly mashgalalaryn yolbashchylary...

Dowamy »

1134 16
Köneler, 8 years ago


Ertir com da yarysh bashlaya.

Salam agzalar. Ertir comda 18-nji awgustda angliyan premyer ligasynyn komandasy bolan Arsenala prognoz goymak boyuncha yarysh gechirilyar. Yarysh chempionat gutaryancha dowam edyar.
Birinji yer alana ipod sowgat edyaler. Gyzyklanyanlar baraysyn.

Dowamy »

893 2
Köneler, 8 years ago


Köriçege

Salam agzalar we myhmanlar. Siz bilen şu gün eşiden bir zadymy paýlaşjakdym.
Köriçege diýilýän zat adamyň içinde ýarylsa agyrysy aýrylýan eken we ölüm howply bolýan eken. Wagtynda dogtara ýetişdirip bolmasa aýrylýan hassalaram bar eken.
Siz bilen şuny paýlaşaýyn diýdim. Sizem köriçege barada bilýänleriňizi ýazsaňyz bilmeýänimizi bil...

Dowamy »

1292 11
Köneler, 8 years ago


Agzalara sorag

salam agzalar. meň sizden bir soragym bar. eger gyz doganyňyzy ýa jigiňizi toy edip aljak oglanyň mail adresi eliňize duşse. sizem moý mirine girip družbalaryny barlasaňyz 75%-i gyz bolsa we blokdada janam, yeketagim, yalňyzym diýip başga gyzlara ýazan ýazgylaryny okasaňyz nähili hereket edersiňiz?
agzalaň pikirini bilesim geldi. kellä gelen...

Dowamy »

1430 30
Köneler, 8 years ago


Bаrsа

Salam doslar.hacаn futbol oynаsаnyz mаnаdа аydyn

Dowamy »

559 0
Köneler, 9 years ago


Futbol

Bаrselonа utаrmy reyаlmаdrid

Dowamy »

985 14
Köneler, 9 years ago