Kim bilmesek

Geliñ her agza öz pikirine göra köp nokatlara derek özi söz goýup ýazsyn.
-Diledim, .... gelmedi.
Ýone hökman gelerin diydi!
Duyman durkañ bu ....
Bermeseñem alaryn diýdi.

(kim dü$ùndi?)

Dowamy »

2386 122
Köneler, 8 years ago


Yekeje ayby bar diydiler

Howwa,bu gun abadan dayzañ gyzy merjene gonsy obadan gudacylyga geldiler. Myhmany gowy garsy aldyk,habarynam aldyk. Tanamayan yerimiz,tanamayan adamlarmyz bolanson sorap-idäp goreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi.
seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bi...

Dowamy »

2246 69
Köneler, 8 years ago


Türkmen seriýaly

Ogurlykdyr,cope paste etdim tmolympiad saytdan 1999-njy ýyllarda ýazylan
bire zat. telewideniýe serial
etmek üçin niýetlenipdi.
ýöne durmuşa geçirilmedi.
ýaltanmasaňyz okap görüň
(kommpýutere göçürip soň
okasaňyz hem bolar). brazil
teleseriallaryndan kän gowy
zat. köp zat barada....
awt...

Dowamy »

1936 26
Köneler, 9 years ago


Durmu$yñ günlerini,ýürek gürrüñ berýär.

Men özumi geñ göryarin,
Men özume hayran.
Gu$ surusi yaly arzuwlam kandi.
Arzuwlarym bn dañymy atyrdym,
Arzuwlarym bn gúni batyrdym.
Maksadyma weli dusunmek kyndy.
- - - -
Öz arzuwlarym bn göm-gök yapraga
Bürenip otyran gara bagdym men
$ol baglykda bir guluñem yokdugyny
Duýýardym...

Dowamy »

1393 13
Köneler, 9 years ago


Halan go$gym

Kate oya batyañ durmusyn hakda,
yeni$leriñ hakda,yeñli$leñ hakda,
yatlamak nahili agyram bolsa,
duzedip bolmajak yalnyslañ hakda.
===
gynanmana sansyz sebap bolsa-da,
begenyañ dostlaryn barlygy ucin.
Yone käte yeke galayan wagtyñ,
gynanyañ hataly yaslygyñ hakda.
==
gynanyañ,gynan...

Dowamy »

1674 21
Köneler, 9 years ago


Chat,chat,chat :D

Salam talyp com'yn agzalary. Gelin gybat kakalyn :D)),nace wagt bari temada acamogam,kellam bo$ bolansonym :D)),ay gysgaca aydanymda ukym tutanokda :-)
Beyle tema acsam meni kowaslara yoga mederatorlar :)

Dowamy »

2389 215
Köneler, 9 years ago


Sizin pikiriniz bilmek

Salam talyp.com'yn agzalary hem myhmanlary. Sizin pikirinizi bilesim gelip bu temany acdym. Iymek un yasalyamy yada yasamak un iyilyami?
Kabir adamlardan esidyan olsemem iyip oleyin diyyarler,tersine basgabir kabir adamlardan esidyan "az iyim añsat ölüm"diyyanlerem bar. Siz sulan haysyny saylardynyz we name un?

Dowamy »

1489 21
Köneler, 10 years ago


Pikirlerinizi bilmek

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Mende size seylerajik sorag.

Dowamy »

1441 21
Köneler, 10 years ago


Pulsuz durmu$ nahili bolardy?

Salam talyp com'yn agzalary we myhmanlary. Sonky döwur mena dogrymy aytsam pul sözunden yadadym.bu gunler tema jogap beryan agzalammyz azam bolsa,pul hakda öz pikirinizi aydaysanyz. Göraýmage elim yaly kagyz welin,köp adamlar pul ucin hemme zat etmane tayyn. Bu döwurde edil hemme zada diymayin welin,köp zatlary pula satyn alyp bolyar.indi name etje...

Dowamy »

2050 44
Köneler, 10 years ago


Ba$ky soygin aydymy.ALTY ATAMÄMMEDOW.

Gel,sohbet acaly so gunler hakda,
yatlaly baryny yekanme-yekan.
Ikimize ganat beren o gunler,
cagyrsakda yzyna dolanmazmykan?
- - - -
oglan basyma ysk uran cagy,
yskyn yuregmize kosk guran cagy.
$ol gunlen bir guni bir minut dagy,
cagyrsak yzyna dolanmazmykan?
- - - -
yok,indi do...

Dowamy »

1357 12
Köneler, 10 years ago


K. Gurbannepesowyn gosgularynda.

K.GURBANNEPESOWYN gosgularyndan:
Ol adam kurortda sataşdy maňa.
Nazarkerde adam. Nurana adam.
Bir jaýda bir aýy bile geçirdik,
Bir aýlap dem aldykmeňzeş
howadan.
Çuňlukalan ýaly düýpsüz
derýadan,
Göziçuňdy. Içi durşuna nurdy.
Uklap ýatyrka-da ol nuruň mähri
Gabagnyň daşyndan lowu...

Dowamy »

2187 21
Köneler, 10 years ago


Durmu$ meselesi.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar.a Sag-amanja otyrmysyn?men $u gun durmu$da köp gabat gelyan meselelerin biri bolan gelinin gaýynyna aýlygyny bermelimi ýa bermeli dal diyen soragy size berip,sizin pikirinizi bilesim gelýar.Howwa gelinler ya-da öýlenen oglanlar i$län i$ haklaryny ejelerini berýani bar,bermeyani? Name ücin bermeli ya bermeli dal.S...

Dowamy »

1782 21
Köneler, 10 years ago


Manyly go$gylar.

DOST
Adam-adam adyn alaly bäri,
Bir ýumrygy toýly,birisi ýasly.
Dosty soñky deminde hyrkyldap ýatyr,
Edil gapdalynda toý tutyar dosty.
***
Ýöne welin bu dost hakyky dostdy,
dostunyñ ugrunda ýurt söküp bir ýyl.
Toýny kesdirdi,melhem gözledi,
Emma,$aha-$aha $atuw dek ogul,
Gara kes...

Dowamy »

2086 46
Köneler, 10 years ago


Menem sizden soraýyn diýdim...

Aýtmana birhiliragem görýan welin... Düyn milli agzamyzyñ maslahat diyen temasyny okap,menem sorap göräyin diýdim?
meniñ bir joram bar,has dogrysy joramam dalde,2 ýyldan gowrak bari bile i$le$ip gelýäs,bilýansizem gúnúmiziñ köp wagty i$de geçýär.Ol bir oglan bn 3 ýyl söýü$di,oglan olan gonsularydy, gyzyñ doganynam dostydy.gyzyñ ejesem gowy...

Dowamy »

5814 55
Köneler, 10 years ago


Danalar $eýle diýipdirler.

HÄSIÝETI hakda
Adam aýgytly pursatlarda has gowy tanalýar.
Häsiýet uzak wagtyñ endiginden ba$ga zat däldir
Synçy adam üçin ähtiýetsiz zähmet ýokdur,iñ maýdaja zatlardan-da adamyñ hüý-häsiýeti belli bolýar.
Jemgyýet üçin messepsiz adamdan howply zat ýokdur.
Ba$galaryñ ýetmezini bagy$la,öz kemçiligiñ welin,ýekejesi...

Dowamy »

1500 24
Köneler, 10 years ago