Adam nace gezek soyup biler

ynansamda basgy soygin barlygna,ynanamok basga soygin yoklugna. Ynsany oz elinde oyunjaga owuryan agirt guyc bolan soygi adamda dine bir gezek bolyamy ya-da birdan köp hem bolup bilermi

Dowamy »

1802 11
Köneler, 8 years ago


Senelerin serweri

Salam saytdaslar gurban ayy ahlinize gowluk ecilip eden doga towurleriniz hakyn dergahinde kabul bolsun sonky gunlerin in kop gyzyklandyryan soragy gurbanlygyn anyk senesi hacanka? Dowlet tarapyndan resmilesdirilmese planam diyip bolanok 26-27-28 dp esdipdim ka biri 24ne birinji gun diya ay bulasykda garaz

Dowamy »

1017 4
Köneler, 8 years ago


Nowayydan bir gazal

Chykdy yarym gije oyden yol yorap ol kalby das.Gor ajayypdyr garanky gijede chyksa kuyas%d%a%d%asol kuyasga baksa her kimgozlerine yash geler.ol kuyas daslasdy menden,gozlerimge doldy yash%d%a%d%apyrkatyndan yyglayyp hakdan wysalyn isterem,Ka basa toprak secip ka goyar men yerge bas%d%a%d%asynama das urmagyndan damja damja aksa ga, Yaradan daldir b...

Dowamy »

957 6
Köneler, 8 years ago


Saadynyn bossan eserinden hekaya

Tokaýda aýlanyp ýören bir derwüş%d%apenjesi ýok-çolak tilki görenmiş%d%a%d%aol pikir öwrüpdir:"nähili haýp,%d%aawun alyp bilmez aç öler"diýip%d%a %d%aşol mahal ot-çöpler şygyrdap,birden,%d%aşir peyda bolupdyr duňdansyz ýerden.%d%a%d%aol tutan awuny işdämen iýen,%d%agarnyny doýranson çuň uka giden.%d%a%d%aiýip şirden galan galak-gaçagy%d%atilkem aç...

Dowamy »

1347 16
Köneler, 9 years ago


Icgepletme

Onler ucganaklap seretyan gozler biperway garap baslasa gor nahili agyr eken su yagdaya seni men getirdimikam yersiz gabanmalar seni uytgetmek ucin eden synansyklarymyn seni yadatyanyny bilyadim yone name ucindir ozumi sen tarapdan soygusiz taslanaryn diyip pikir etmeyadim onler sen basgacadynmy ya men sol wagt men seni seyle goresim geldimi sana b...

Dowamy »

1042 9
Köneler, 9 years ago


Yashlyk depderimi doldurmaga chagyryan

salam hormatly we hormatlanmasada hormata mynasyp saytdaslar arada bir agzamyzyn yazan temasyndan tasirlenip sizi oz yaslyk albomymy doldurmaga cagyryan:-)
soraglar
1) talyplar.comdaky lakamynyzyn manysy, siz gyzmy ya oglan nacinji yylda, nirde doguldynyz
2) haysy WUZ-da okayan ya isleyan yerin
3) saytda in halayan 3 a...

Dowamy »

2497 57
Köneler, 9 years ago


Kicijik soragjagaz

Ilki bilen mubarek remezan ayynyz bn gutlayan okan namazlarynyz eden tagat ybadatlarynyz kabul bolsun yany habarlarda esitdim musurun ymamynyn beren fetwasynda gaty yssy yurtlarda agyz beklemezlige howa salkynlanson kazasyny tutmaga rugsat edilyanligini aytdylar su bizin yurdymyzda nahilika gyzgynlygyna gyzgyn ;-) wi yene bir zat sorajakdym agzyn b...

Dowamy »

1210 25
Köneler, 9 years ago


Bagtyn acary kici zatlarda

Saherin merkezinde yeke yasayan garrynyn oyi gaty hapady. Ahli yerde mor-mojekler gezisip yordi. Kerepler yyllap ayrylana menzanokdy. Galan gacan corekdir nahar bolekleri otaga yakymsyz ys beryadi. Garry zir zibilleri yygnap olary satyp yada oyune getirip gon gorjek bolardy. Ogly gyzy bolmanson on bu yagdayna komek etjegem yokdy bu oy hem ona ejesi...

Dowamy »

1865 19
Köneler, 9 years ago


Nika yuzugi

Yas catynjalar toy tutanlaryndan son nik yuzuklerini dakyalar yone oglanlar name ucindir bir hepde toweregi son ayyryalar bahanalaryndan kabirini sanamak gerek bolsa on yuzuk dakmamson owrensip bilemok,yuwunmana giremde banyada yadymdan cykdy, barmagmy gysya semrapdirin,hic dostumam dakanok ay yene kan gelinler bolsa hemise dakya ozlerem guwanyp da...

Dowamy »

2710 63
Köneler, 9 years ago


Bibiden tymsallar

Obada ulanylmayan suwy cekilen guya bir adamyn esegi gacypdyr eyesi basda cykarjak bolsada basartmanson esekdenem gecipdir taslap gitsede anyryp halys yurege dusupdir ahyryn bir iki obaly bilen gelip guyyny gommage esekdenem bu bos guyydanam dynmakcy bolupdyrlar pillerini alyp gelen obalylar ilki gumy goyanda esek hasam ayylganc anyrypdyr sonra bo...

Dowamy »

1481 16
Köneler, 9 years ago


Tasin hekayalar

Iki sany derwus deryan kenaryna suw icmane barya gorseler bir yas gyz suwdan gecip bilman aglap dur derwuslerin biri ony gujaklap goteryade deryadan gecirya beyleki derwus yagdayy halamasada dil yarmaya epesli menzil gecensonlar ahyry dillenya sen yanky hereketin yalnysdy biz derwus ony gujaklamak anyrda dursyn sol tarapa seretmegem gadagan ol seni...

Dowamy »

8809 12
Köneler, 9 years ago


Gamin gadry

Bir gun patsa oz hyzmatkardir ulamalaryny yygnap denize syyahata cykyar denize bile cykanlarynyn arasynda heniz yas denize cykyp gormedik gogele oglan hem bar eken bu gami denze aralasan badyna denizden gorkup cirkin sesi bilen aglap ala goh turuzup ahli adamy bimaza edipdir muny nace kosesdirjek bolsalar hem hic ugruny tapmandyrlar ahyry patsadan...

Dowamy »

1098 11
Köneler, 9 years ago


Edeplilige garsy gonumelik

Salam saytdaslar siz bilen didarlasanyma diysen begenyan men su gun kellamde aylap cozgut tapyp bilmedik meselami siz bilen pikir alysmak arkaly cozmegi meyillesdiryan %d%ainede mesele adam kate edepli boljak bolup iki yuzli bolmaly bolya meselem aydaly halamayan sana tapsa yamanlyk etjek bir tansyn bar olam yygy yygydan sen gapyndan gelya sony gar...

Dowamy »

1814 43
Köneler, 9 years ago


Hadyslar

%d%aHz. Pygamberimiz sallallahy aleýhi wesellem:%d%a%d%a“Aýallar bilen salyhatly gatnaşykda boluň, sabyrly hereket ediň, çünki aýal gapyrga süňkünden ýaradylandyr. Bu süňk egridir. Ony düzeltmäge çalyşsaň, döwersiň, öz erkine goýberseň-de şol egriligine galar”.%d%a“Ymmatyma kynçylyk bolmajagyny bilsedim, onda olara her namazda miswak ulanmakylyryny...

Dowamy »

1132 8
Köneler, 9 years ago


Tazejeler bn tanyslyk ya-da chat

Chat taze gelenler bn tahyslyk garaz illen temasyny bulasdyrman arkayyn gurlesip bolayjak tema. Birek-birege sorag yene yene%d%ahalamasan admin kaka pozup goybergin%d%a

Dowamy »

1829 73
Köneler, 9 years ago


Kim kor menmi ya olar

synag mowsumi tamamlanyp barya. Ertir in sonky ekzamen. Uffff. In kynynam sonuna goyupdyrlar. Borla buda gecer diyp tapan kitabymy yuklenip oye ugradym. Golum gopup gelya .kitaphanan yaryny alyp sunca kitaby ertire cenli okajak yaly hamala. Gorky bn tolgunma birigse adamyny dali etjek. Kellam ertirki synagda, nira baryanyma seretmesem hem ayaklam o...

Dowamy »

1396 21
Köneler, 9 years ago


Toy cykdayjy

turkmen toylarynyn sowhuny hezilligi megerem basga hic bir milletde yokdur. Hasam sonky yylaryn toylary in pesi 3 gunden baslap bir hepda cenli cekyan toylar bar. Gereginden artyk cykdayjyly toylar yokanc kesel yaly biri etse beylekilenem ahlisi edip baslaya. Gun-gunden beterlesyan bu yagday masgalalary kyn yagdaya salyar. Gelin su temada toyda ger...

Dowamy »

2962 54
Köneler, 9 years ago


Ajayyp

akyldarlar aydypdyrlar:"dort sany zat gowydyr yone basga dort zat has ajayypdyr:1) erkeklerin hayaly bolmagy gowydyr yone zenanlaryn hayaly bolmagy has ajayypdyr. 2)her kimin adalatly bolmagy gowydyr yone hokumdarlaryn adalatly bolmagy has ajayypdyr 3)garrylaryn tobasy gowydyr, yone yaslarynky has ajayypdyr 4)baylaryn jomartlygy gowydyr, yone garyp...

Dowamy »

1011 7
Köneler, 9 years ago


Cyrpynyan yurek

indi men senden gecdim su gun onler bolmadyk harasat gopdy yuregimde. Sen bn geciren her gunume nalet okadym. Men nadip seni soyydimkam. Nadip aldanymkam. Wah kasga sol guni yzyna dolap sana asla dusmadyk yaly bolsadym. Name ucindir sen edenlenden ozum gunali yaly utanyan. Sebabi sen yaly nadany soyen yylaryny beren in sonunda hem basga gyz ucin ta...

Dowamy »

2388 75
Köneler, 9 years ago


Ependi ucin gol yygnayan

salam hormatlylar men su temany koplenc ters bolup yoren agzamyz ependi bn bagly. Ony admin su saytdaky agzalygny dondurupdyr. Belli sebaplerinin bardygyna dusunyan yone aktiw agzamyz ependin saytdan daslasdyrman. Mena sona garsy. Hem hayys etyan yene ependi sayta dolanyp gelsin. Su temada admine hayys hemde ependi un yygnalan ses berilsik bolsun....

Dowamy »

2645 93
Köneler, 9 years ago


Yalancy bahar

dasarda seyle bir yagys yagya seyle bir sowuk. Dek duynem gunes parrlap cykypdy. Paltolarmyzy oyde goyup okuwa ise gidipdik. Bu gun bolsa oykeli gelin yaly howa tasabildi. Semal turya yagys yagya aljyradyp barya. Gysyn orta ayynda gulllap oturan acag gorundi gozume. Men yalnysyandyryn oydip gayta gayta synladym. Sonam seyle bir gynandym ol yalancy...

Dowamy »

1553 27
Köneler, 9 years ago


Men nagile

onem belki kop gozgalan meseledir yone menem oz pikrimi aydasym hem siz bn pikir alsasym geldi.
Internet aragatnasyk hem maglumatlar ulgamy yenede kan kan zatlarda durmusumuza girisen. Yone name ucindir ka oglanlar agende giryan yada mobimeeta giryan sen ibaly dal. Gije onikide agende giren bolsan sendenem bir namysjan gyz bormy. Yenede bir...

Dowamy »

4646 165
Köneler, 9 years ago


Bir yalnys bir omur

ey saherin sergin yeli. Sen men yarymyn nirededigini bilyanmi? Aytsana men ony gozleyan. Heyde oz yaryndan oyke edip gidibermek bolarmy. Ol bilyara men onsuz yasap bilmen. Ejiz gowram muna artyk cydamaz.saherin hostap howasy sen nahili bagtly. Sen hazir gidersinde men yarymy yuzuni opersin saclaryny men bolup cozlarsin. Senden hayysym sol pursat on...

Dowamy »

1072 11
Köneler, 9 years ago


Gedemligin sony

yuzumi kesip baryan sowuga garaman men sen yanyna baryan. Seni bir gorsem bes men kan zadam islamoga. Yuzume yigrenc bilen seretmesen bolya men ahli zada kayyl. Gowysy men size bar zady onunden gurrun bereyin.

Dasary yurtda okuwymy gutaryp gelenime iki ay bolman ejem meni oyermegin kul kulune dusdi. Men nace yokary bilimli gyz aljak...

Dowamy »

1561 32
Köneler, 9 years ago


Bibisara-tekegyzytatyana

salam gymmatly wagtynyzy biderek yere almak hem islemezdim yone men onden bar bolan taze lakamly agza yagny bibisara. Indi meni su lakamda gorersiniz sebabi men onki adresimden indi girmen. Hormatlamak bn

Dowamy »

1632 29
Köneler, 9 years ago