“Ölseňem, stadionda öl!”

25-nji noýabrda Bitaraplyk güni bilen bagly geçiriljek stadion çäreleriniň ählisi ýatyrylmaly edildi. Bu garaşylmadyk waka il içinde her hili gürrüňleriň ýaýramagyna, dürli çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp boldy.

Resmi habarda hiç bir anyk zat aýdylmansoň, bu gürrüňleriň we çaklamalaryň haýsysynyň çyndygyny ýa çyna ýakyndygyny aýtm...

Dowamy »

1999 21
Köneler, 7 years ago


Propiska açylsa-da…

Ozal habar berşimiz ýaly, Aşgabatda ençeme ýyl bäri propiskasyz ýaşap ýören paýtagtlylara şu ýylyň sentýabrynda hasaba alynmak mümkinçiligi döredi. Has dogrusy, ýurduň hökümeti birden propiska ýol açdy

On bäş ýyllap propiska edilmedik adamlaryň toplumy bazar mähellesini ýada salýar. Sowet döwründe raýatlary propiska etmek, ýagny resm...

Dowamy »

992 10
Köneler, 7 years ago


DAÝHAN DRAMASY

ürkmenistanyň teatrlarynda hem-de telewideniýesinde gowy oýunlar görkezilmese-de, daýhanlaryň durmuşynda gyzykly dramalar gurnalyp durulýar. Şeýle dramalar bugdaý oragy döwründe-de, pagta ýygymy döwründe-de, ekişiň başlanýan döwründe-de bolup durýar.

Ýöne daýhan durmuşyndaky dramalarda rollary artistler däl-de, daýhanlaryň özleri ýer...

Dowamy »

569 7
Köneler, 7 years ago


Okuwçylar bir aýlap okuw okamazlar

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 21 ýyllygyna görülýän medeni çärelere gatnaşdyrmak maksady bilen, paýtagtyň mekdeplerinden okuwçylar saýlanylyp alyndy. Saýlanylyp alnan okuwçylar gelşikli, şeýle hem çärelerde uzak wagtlap aýak üstünde durmaga çydamly bolmalydyr.

Bilim ministrliginden berlen görkezmä laýyklykda her mekdepden ortaça 40-...

Dowamy »

756 11
Köneler, 7 years ago


Propiska möwsümi başlandy

Aşgabatda birnäçe ýyllap propiskasyz ýaşap ýören paýtagtlylar üçin şu ýylyň sentýabryndan ýurduň hökümeti tarapyndan propiska ýol açyldy. Bu habar barada resmi maglumat berilmese-de, propiskasyz on, onbäş ýyllap kösençlik çekip ýören paýtagtlylar propiskasyny düzetmek üçin dokument baryny çöpläp, häkimlikleriň, dom uprawleniýeleriň agzynda giden no...

Dowamy »

752 9
Köneler, 7 years ago


MTS gaty bir begendirip baranok

30-njy awgustda Orsýetiň MTS mobil aragatnaşyk kompaniýasynyň “MTS-Türkmenistan” bölümi Türkmenistanda mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürläp başlady. 2010-njy ýylyň dekabrynda MTS mobil operatorynyň lisenziýasynyň möhleti uzaldylmansoň, ol Türkmenistandaky işlerini bes etmäge mejbur bolupdy.

Hyzmatlaryň ýola goýlup başlanyna eýýäm...

Dowamy »

667 1
Köneler, 7 years ago