Bir soz bar, “gozellikler tartyshylmaz” diyip, bu herkimin ichki dunyasinin ayry-ayry gozelliklerden hoshal bolyandygyny gorkezyar, habar beryar. Emma sheyle gozellikler bar, olar hemmekim uchinde gozel bolyar. Sheyle gozelliklerden biride hakygyzda jemlenipdir. Pikirimche, ol shu saytdaky yekeje hakykygyz. onun yazan temalaryny, beren jogaplaryny yekanme-yekan okap chykanymda muna goz yetirdim, ol oz temalarynda hich yalnysh zat yazmandyr. Peydaly hasap eden zatlaryny biz bilen paylashypdyr, edip bilse komek edipdir, gownune yaran zatlara minetdarlygyny bildiripdir. Hichbir agza bilen kanflikde girmandir, tersine birek-birekden gaty goren iki yuregi bir-birine yakynlashdyrypdyr(menin ozumi-de). Hakykygyzyn ilkinji yazan temasy wepalylyk hakda. Iki soygulinin birek birege bolan wepalylygy hakda ekeni. Bu onun oz dunyasinin soygulilerine garshy wepalylygynyn alamaty dalmi eysem. “ybadat” temasy bilen bolsa bizi sonsuz nura chagyrypdyr, bahanalarymyza, yaltalygymyza garshy bize has ansat yol gorkezipdir, ol muny namaz okamak arkali yenip biljekdigimizi gorkezipdir. “payhaslar denzinden damjalar” atly temasy bolsa onun kop kitap okayandygyna shayatlyk etmeyarmi eysem. “biler bolsak”, “oguz pahimleri”, “akyl hazynasyndan parchalar”, “pahimler”, “kitap, payhas hazynasy”… ve bashgada munlerche gowi yollary gorkezyan temalary onun gownunin achyk, pak yurekli, ovadan kalply gyzdygyny gorkezmeyarmi eysem. “sensiz ben nefes alamam”, “mashgala”, “guyz”, “goshgular”… temalary bilen bolsa shygyrlar dunyasini ulanyp, watana, mashgala, ene topraga bolan soyginin ichinde bizi gark edipdir. Hakykygyzyn pak yurekli akylly gyzlygyny onun yazyan temalary dal, temalara yazyan tesvirleride kepil bolyar, ol tesvirlerinde dine edip biljek komegi bolsa komek edipdir, emma hichbir agazanyn temasynda ona hormatsyzlyk etmandir. Psihologlaryn aydyshyna gora, adam tanalmadyk yerde ichki dunyasini ulanarmysh, indi sorayan, bizin haysymyz hakykygyzy yuzbe yuz tanays, pikirimche hichbirimizde tanamyzok, bu diymek bolsa hakykygyz bize dine ichki dunyesini ulanyp yuzlenendigini gorkezyar. Sheyle ovadan, jomart dunyeli yuregi bolan gyz, nadip sylag-hormata mynasyp bolmasyn. Ol hakda nache diysenizde yazsa bolar, emma size yadatmamazlyk uchin, sozumi hakykygyza bizin aramyzdalygy uchin minnetdarlyk bildirmek bilen sonlasym gelya. Hakykygyz, Alla senin omruni uzak etsin, guler yuzun hich solmasyn, bir temanda himiya ve algebradan soraglary sorapsyn, okuwa girmek niyetin bar oytyan, Allajan seni islan yokary okuw jayina salsyn, seni penasynda saklasyn, ejeni-kakany, soyenlerini yakynlaryna, sana bagt echilsin, guler yuzun solmasyn. Ishlerinde usdunlik arzuw etyan, yolun achyk bolsun…

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir