9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

9-njy bap: ŞALLY BAÝYŇ KIÇI OGLY

Şally baýyň iki ogly bir gyzy bardy. Uly ogluna Garamyrat, kiçi ogluna bolsa, biziň öňden belet, tanap ýörenimiz Garamergen diýýärler. Il arasynda Garamyrat bilen Garamergeniň meňzeşligi hakynda «Bir almany iki bölen ýaly» diýip, gürrüň edýärdiler. Bu deňeşdirmäniň şahyra...

Dowamy »

1737 1
Edebiýat, 2 years ago


8-nji bap: ESEN SÖWDAGÄR, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

8-nji bap: ESEN SÖWDAGÄR

Onuň başynda tüýlek, ýapbaşyk gara telpegi bardy. Boýy keltejik, göwresi ýognas adam. Şol ýognaslygy üçinem çagalardan tapawutlanýardy. Daşdan seredene onuň göwresi togalak bolup görünýärdi. Mäşirige meňzeş kiçijik, süýnmek kellesine gelşip duran sekizpara çigme tahýasy bar. Ýaşy...

Dowamy »

1047 0
Köneler, 3 years ago


7-nji bap: HALLY GALTAMAN, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

7-nji bap: HALLY GALTAMAN

Garamergen oba gaýdyp gelende, arzuw edişi ýaly bolmasa-da şoňa ýakynrak bolupdy. Ol ýesiri atyna mündürip, aýaklaryny aşagyndan daňypdy. Atyny öz atynyň yzyna tirkäpdi. Özem ähli ýigitleriň öňüne düşüp gelipdi. Ol Küýkiniň üstünde uly ýeňiş bilen gelýän serkerde ýaly gaýşaryp o...

Dowamy »

921 0
Köneler, 3 years ago


6-njy bap: ŞORGUÝA ÇENLI, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

6-njy bap: ŞORGUÝA ÇENLI

Çekenäni halas etmek üçin ýola düşmeli atlylar bellenen ýere ýygnanyp ugranda, gündogar tarapda symgylt zolak emele gelipdi. Ine bu daň tilki guýruk boldy diýilýän wagtdy. Ýigitleriň ikisinden başgasy ýygnanypdy. Entek gelip ýetişmedikleriň biri Garamergendi, beýlekisi Nurahmet s...

Dowamy »

1090 0
Köneler, 3 years ago


5-nji bap: INER GOLAK, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

5-nji bap: INER GOLAK

Barat pälwan bilen hoşlaşyp ýola düşen Ahalyň keýpi kökdi. Kämahal öz ýanyňdan bir adama baha berýäň. Onuň bilen duşuşyp, gürleşeniňde, şol beren bahaň tersine bolup çykýar. Sen oňa duýgur, aýtjak zadyňa ýeke sözüňden düşünip durandyr öýdýäň. Ol «Türkmeni dürtmeseň duýmaz» diýlen ýa...

Dowamy »

887 0
Köneler, 3 years ago


4-nji bap: KÖWREÝIKLI GUÝUSYNDA, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

4-nji bap: KÖWREÝIKLI GUÝUSYNDA

Ýandakly obasy ýazlaga çykansoň, obanyň ýoz çekenesi Köwreýikli guýynyň töwereginde otarylýardy. Guýy dört tarapy alaňlar bilen gurşalan takyr meýdanyň orta gürpünde ýerleşýärdi. Çopanlaryň goşy çarhynyň utunlary gatan süňk ýaly agaryp görünýän guýudan salan ýoly aralykda...

Dowamy »

962 0
Köneler, 3 years ago


3-nji bap: IKIÇÄK, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

Kesearkaç

3-nji bap: IKIÇÄK

Belentlikden aşyp giden atlylaryň yzyndan gabagyny galdyryp sereden Barat pälwan atyna tarap ýöneljek ýaly etdi-de, ýene öňki pikirinden el çekdi. Henizem goşarlaryny sypalap oturan Ahalyň ýanynda saklandy. Gylyjyny sypyryp, gök otlaryň üstüne oklap goýberdi. Şo...

Dowamy »

889 0
Köneler, 3 years ago


2-nji bap: MERTLIK, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

Kesearkaç

2-nji bap: MERTLIK

Bu wakanyň başlanan wagty türkmenleriň arzuw edip ýören luw ýylynyň bahar aýlarydy. Tebigat däli-porhandy. Meýdanlary görmäge göz gerekdi. Gataňňurlaryň, çopantelpekleriň jyrk-sary gülleri, gögerçiniň gursagyna çalymdaş jümjümeler, ýere keteni ýazylan ýaly gülä...

Dowamy »

879 0
Köneler, 3 years ago


1-nji bap: SARMAN ATA, Kesearkaç romany, awtory Mämmet Seýidow

Mämmet Seýidow

Kesearkaç

Görnükli şahyrymyz, zehinli ýazyjy Mämmet Seýidow bu romanynda Köpetdagyň eteginde ýaşan türkmenleriň Russiýa meýletin (mejbury) birikmezinden öňki ýagdaýlaryny, gelmişeklere garşy alyp baran söweşlerini suratlandyrýar.

Aşgabat - 1985-1987 ý.ý.

1-nji bap: SARMAN AT...

Dowamy »

1012 0
Köneler, 3 years ago


Asuda durmuş, goşgy, awtory Şandor Petefi

Şandor Petefi (wenger şahyry)

ASUDA DURMUŞ

Komediýa tamam! Zaldaky ilat
Ne sygyrýar, ne el çarpýar bu ýerde.
Men oýnap boldum-da sahnadan çykdym,
Ýapyldy ullakan agramly perde.

Ine men öýümde. Uzakda galdy
Şol öňki gam bnlen eýlenen dünýäm,
Bir mahal şadyýan student wag...

Dowamy »

939 0
Köneler, 3 years ago


Börüleriň aýdymy, goşgy, awtory Şandor Petefi

Şandor Petefi (wenger şahyry)

BÖRÜLERIŇ AÝDYMY

Çal bulutly alyslarda
Gyşyň tupany uwlaýar,
Syrgynyň ýakyn hemrasy —
Gar bilen ýagyş şuwlaýar.

Birehim çölde kaňkaşyp,
Ömrümiz ötürýäs häli,
Bir topbak-da çöp-çalam ýok
Ygyşak ediner ýaly.

Bir ýandan...

Dowamy »

831 0
Köneler, 3 years ago


Derýada, hekaýa, Beki Seýtäkow

BEKI SEÝTÄKOW

D E R Ý A D A

Hekaýa

I

Dem almaga howa ýetmeýärdi. Biz myhmanhanadaky otagymyzyň gapysyny, aýnalaryny giňden açdyk. Azajyk-da bolsa howanyň hereket etmegini, şemalyň öwüsmegini göwün arzuw edýärdi. Hammamdan çykan ýaly bolup, jaýyň ortasynda gara dere batyp duran Annaberdi:

Dowamy »

904 0
Köneler, 3 years ago


Hoşlaşyk, goşgy, awtory Şandor Petefi

Şandor Petefi (wenger şahyry)

HOŞLAŞYK

Zordan daň atypdy — Gün ýaşdy birden,
Zordanjyk gelipdim — ýene-de gidýän,
Ýaňja öpuşmäge ýetişdik zordan,
Eýýämden hoşlaşyk sözün eşidýän,
Ömrüm, janym, tenim, eziz aýalym,
Taňrym saňa pena bersin ylaýym!

Lira ýerne gylyç aldym go...

Dowamy »

1246 0
Köneler, 3 years ago


Hojaýyn Ýanoş, goşgy, awtory Şandor Petefi

Şandor Petefi

HOJAÝYN ÝANOŞ

Meniň hojaýyn diýýänim,
Oňat hojaýyn hem weli,
Kisesinde haçan görseň,
Ýokdur ýeke jinnek puly.

Tükenmez galla hasylyn
Ýygnaýan-da şol Ýanoşdyr.
Gallasyn şähere çekýär,
Emma... jübüleri boşdur.

Ýa-da ol meýhana baryp

Dowamy »

753 0
Köneler, 3 years ago


Ahyry özümki boldy, goşgy, awtory Şandor Petefi

Şandor Petefi (wenger şahyry)

AHYRY ÖZÜMKI BOLDY...

Ýulýa diýip gezerdim,
Şu gün diýdim: «Ýulýam jan!»
Goý, muny bilsin iller,
Muny bilsin Allam jan!

Bir seretseň, gam basýar,
Bir seretseň, kemim ýok.
Aglajagmam bilemok,
Güljegimem bilemok.

Bu söýg...

Dowamy »

901 0
Köneler, 3 years ago


Kerim Gurbannepesowy ýatlap...

Şu gün sentýabr aýynyň 1-i. Meşhur şahyrymyz, halypamyz, 20-nji asyr türkmen poeziýanyň kerwenbaşysy hasaplanýan Kerim Gurbannepesowyň aramyzdan gidenine şu gün 24 ýyl dolýar. Eger diri gezip ýören bolanlygynda, Kerim şahyr häzir 83 ýaşynda bolmalydy. Emma ajal şahyrymyzy 1988-nji ýylda, ol 59 ýaşyndaka, heniz «pygamber ýaşyny» hem ýaşamanka aramyz...

Dowamy »

2205 18
Köneler, 8 years ago


USSAT TERJIMEÇILER

USSAT TERJIMEÇILER

Hemra Şir, ýazyjy

«Türkmen dili» gazeti, 2011-nji ýylyň 19-njy ýanwary

Dürli milletlerden, dürli halkyýetden bolan adamlaryň biri-biri bilen düşünişmek meselesi ähli döwürlerde-de adamzat gatnaşyklarynyň esasy meseleleriniň biri bolupdyr. Şonuň üçin hem dilmaçlyk, terjimeçilik sungaty...

Dowamy »

2666 25
Köneler, 8 years ago


1123-nji nomer papkanyň syry - MAGTYМGULYNYŇ DÖREDIJILIGINE GIRIZILEN GALPLAŞDYRМALAR BARADA

1123-nji nomer papkanyň syry

MAGTYМGULYNYŇ DÖREDIJILIGINE GIRIZILEN GALPLAŞDYRМALAR BARADA

Dünýä edеbiýatynyň tаryhyndа bоlşy ýaly türkmеn edеbiýatyndа-dа klаssyk şаhyrlаryň аtlаry bilеn bаglаnyşykly käbir gаlplаşdyrmаlаrа (fаlsifikаsiýa) ýol bеrlеndigini görmеk kyn däl. Munuň dürli sеbäplеri bаr. Kähаlаtdа bir şаhyr ý...

Dowamy »

1769 21
Köneler, 8 years ago


MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ “TÜRKMENIŇ” GOŞGUSY

1946-njy ýylyň başynda 10 muň çemesi goşgy setiri (iki ýüzden gowrak goşgy we iki poema) Magtygulynyňky hasap edilip Türkmenistanyň Golýazmalar fonduna kabul edildi. Olaryň ep-esli bölegi çap edildi. “Täze tapylan 10 müň setiriň, şol sanda “Türkmeniň” diýen goşgynyň Magtymgulynyňkydygyna biz şübhelenýäris. Biz şu makalada öz delillerimizi aýdýarys....

Dowamy »

3091 28
Köneler, 8 years ago