Doglan gün

salowmaleýkim hormatly agzalar, şu gün magnit agzamyzyň doglan güni. magnit dost doglan günüň bilen uzak ýaşamak nesip etsin, bagtly bol, görjegiň gowulyk bolsun.
23.01.2012
20 ýaşyň bilen!

Dowamy »

2967 60
Köneler, 9 years ago


Makgush doglan günüň bilen

salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!
şu gün aktiw agzamyz bolam makgushyň doglan güni, makguşjon yaşyň uzak
bolsun, görjegiň gowluk bolsun,
iyjegiň süýjilik bolsun! allajanyñ berenini ýaşa! iñ esasy zat uzak yaşamak däl-de, ýaşanja ömrüñi manyly ýaşamakdyr! goý her gün säher bilen dogjak gün saña rowaçlyk, şatlyk, üstün...

Dowamy »

2372 63
Köneler, 9 years ago


Söýgi

муж - жене:
- дорогая, раскрой секрет, как тебе удаётся быт такой спокойной после того, как я наору на тебя?
- я просто чищу унитаз.
- а как же это тебя может успокаивать?
- а я чищу его твоей зубной щёткой!

стоят две девятиэтажки напротив друг друга. один сосед орет другому.
- миша! у тебя ко...

Dowamy »

1498 0
Köneler, 9 years ago


Salawat okalyň

Ibn Omar(r.a.) rowaýat edýär: Älemleriň serweri aleýhi efzalus salawat şeýle diýdi:
Kyýamat güni ymmatymyň bir kysmy jähenneme emr ediler. Olar Jähennemiň gyrasyna gelende, aglamaga başlapdyrlar. Azap perişdeleri olary jähenneme atjak bolanlarynda olar şeýle diýer:
Biraz sabyr ediň, halyma aglaýyn. Şonda perişdeler...

Dowamy »

1748 28
Köneler, 9 years ago


Nurmuhammet meredow

halk bagşysy il bagşysy halky üçin gelen adam, NURMUHAMMET MEREDOW merhum bagşymyzbeýle bagşylar müň ýyldan bir gelerýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennet!

Dowamy »

2654 23
Köneler, 9 years ago


Bagt näme?

bagt näme diýseler maldyr öýtmäň adamlar,
malyň bolsa köpelermiş gyrasyndan gädenler,
daşyň dolar şagaldan tilki gurtdan azanlar,
maýyn tapsa agyz urar malyňdan ýa jynyňdan!

bagt näme diýseler puldyr öýtmäň adamlar,
puluň bolsa köpelermiş dost men diýen nadanlar,
daşyň dolar gözelden ýüzüňe ýalan g...

Dowamy »

1155 9
Köneler, 9 years ago


ýalňyşlyklar

salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, uýalar, agalar. menem bir temajyk açaýyn diýdimdä, ýagny kino ýalňyşlyklary barada ýazmakçy, aleý hop başladyk onna:
oglanyň ýaňagyndaky ýara gulagyndaky gulaklygy(nauşnikdaraý)gadymky wagtda samolýot bar ekenaňkasy aşan pahyr haýsy tarapa ýatanyny ýatdan çykarypdyrşutaýda-da bir ýalňyşlyga bar özü...

Dowamy »

1443 22
Köneler, 9 years ago


Siňek


3 sany siňek duşuşýarlar, soň olar: geliň herimiz bir institutyň obşidine gideliň soň 1 aýdan edil şu ýerde duşuşalyň, nähili bolýarka diýişýärler.
1 aýdan soň olar şol ýerde ýene duşuşýarlar.
olaryň biri semiz, biri ganymatja, 3-nji bolsa hop-hor ekeni,
soň semizi gürrüň bermäge başlaýar:
-aý menä narhozyň obşid...

Dowamy »

1387 16
Köneler, 9 years ago


Okaň

magtymguly atamyz döke başlady

gömüldi derýalar, ýykyldy daglar,
ýetimler gözýaşyn döke başlady,
orramsydan bolan haramhor begler
ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady.

jemagatsyz azan bir gury sesdir,
niçe mollaň okan ylmy hebesdir,
kazylaryň käri çilimdir, nasdyr,
para görse, dyza...

Dowamy »

1198 6
Köneler, 9 years ago


Türkmenler!

döwrümüzde türkmenistan bilen bilelikde dünyaniň beýleki ülkelerinde hem milýonlarça türkmen ýaşaýar.türkmenler owganystan, çin-hytaý, eýran, yrak, siriýede, rusýa federasiýasynyn stawropol sebitinde, azerbaýjan we türkiýede giňiş geografiýada ýaşaýar.

tutýan meýdany 657.500 km2 bolan owganystanda bu güne çenli resmi bir ilat ýazuwý...

Dowamy »

1261 9
Köneler, 9 years ago


Gawun

salowmaleýkim dostlar, aý menem bir zatjyklar ýazaýyn diýdim, okuwa gelenime üç gün boldy onsoň dekana diýip gawunam alyp gaýtdym, ine bu gün seretsem äkelen gawunym zaýalanypdyr çalaja. aý onnaň dekanam belany iýsin diýip zaýalanan ýerini aýyryp hezil edip iýdigaý, daşary ýurtda öz ýurduň gawuny bet gidýän ekenähow :d

Dowamy »

981 5
Köneler, 9 years ago


Näme diýjegimi bilemok!

gyzlar näme üçin gaşyny syrýakanaý?

Dowamy »

1018 11
Köneler, 9 years ago


Mail

mende mail agent ishlanok welin hemme kishide sheylemika?

Dowamy »

1189 14
Köneler, 9 years ago


Ependa komek gerek

Salowmaleýkim doslar, mana tmda isleyan opera mini gerekdi, kimde bar bolsa linkini goyayyn. Hayysh:)

Dowamy »

1675 13
Köneler, 9 years ago


Otpuskdan geldim:D

parklaryň birinde öýsiz bir bende otur diýýär. aýagynda-da bir taý köwüş. geçip barýan rehimli garry ene soraýar:
-näme, janym, köwşüňi ýitiräýdiňmi?
-ýok, daýza jan! köwüş tapdym!

giden yns-jynssyz çolde it gyssanyp barýar. daş-töwerekde hiç kim we hiç zat ýok. gyssanyp barýan it:
-wah....! bir agaç tapmasam-a...

Dowamy »

1699 20
Köneler, 9 years ago


Salam

salam hormatly we hormatly adamlar, illera 2yyllyk yubileyni belleya tuweleme menem gelenime shu gun yarym yyljagaz bolupdyr :)

Dowamy »

1856 74
Köneler, 9 years ago


öz söýenmiz üçin...

öz söýenmiz üçin hemmämiz jomart!
biz bu dünýä öýe kimin garýarys.
iň gymmat,
in zerur,
gözel zatlary
alýarys-da ýare sowgat berýäris.

bütin ýeri sowgat berýäs gyzlara,
onuň minaradyr şäherlerini,
onuň al şerap deý iňriklerini,
dumanly-dumanly säher...

Dowamy »

1556 25
Köneler, 9 years ago


Iň uly dyrnakly adam

ňdünýäde iň uly dyrnakly adam li redmon bolup, ol häzir amerikanyň solt laýk siti ştatynda ýaşaýar. ol dyrnaklaryny 1979-njy ýyldan başlap ösdürip başlaýar. onuň hemme dyrnaklarynyň uzynlygy jemi 8.65m, barlag işleri 2008-nji ýylda ispaniýada geçirilýär. ol dyrnaklaryny ösdürmek üçin 30 ýyl sarp edýär.

sag eli
başam barma...

Dowamy »

1967 22
Köneler, 9 years ago


Kadili manty

japbaklar topary barik gelin

Dowamy »

2622 65
Köneler, 9 years ago


Salam

salam juyjejiklerim

Dowamy »

1336 40
Köneler, 9 years ago


çat!

gelin bärik!

Dowamy »

1453 56
Köneler, 9 years ago


Degishme

çagalar aňmaz ýalak, söýüşjek wagtlary "ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler.
birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýa.
aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene daş edip gelýä.
üçünji gezek aýaly atyşaly diýýä, ysgyndan gaçan äri "ana tupeň, ana ok. özüň oklap atyber."

bir alkaş ölüpdirmişin. o dünýä baryp...

Dowamy »

1380 16
Köneler, 9 years ago


Gojaman tut! (hekaya)

Obamyzyň ortarasyndan geçýän esasy ýoluň gyrasynda gojaman bir tut agajy hellewläp, başlaryny göge diräp ösüp otyrdy.Onuňhaçan we kim tarapyndanekilendigini bilýän adam ýokdy.Obanyň iň bir ýaşuly, goja aksakgallaryndan sorasaňam, olar “Bizem şu tuduň kölegesinde kän oýnapdyk” diýişýärdiler.Bir gün ir säher şol tuda seredipdurşuma oýa batanymy duýma...

Dowamy »

1697 53
Köneler, 9 years ago


Teswirdeşler hemmamiz barik!

teswirdeşler hemmamiz barik!

Dowamy »

972 10
Köneler, 9 years ago


Idealman bilen söhbetdeşlik!

salam hormatly agzalar, men şu günki temamy hormatly agzamyz "idealman" bilen söhbetdeşlik geçirmek uçin açdym. dost azajyk özüň barada gürrüň beräýseň? adyň näme? näçe yaşynda? galanynam beýleki agzalar dowam eder.

Dowamy »

2664 111
Köneler, 9 years ago